"บิ๊กตู่" ฟุ้ง !! "นิตยสารเมืองนอก" ยกให้ "ไทย" เป็นเบอร์ 1 เอเชีย - ยัน ไม่คิดเลิกระบบ "EIA - EHIA" (คลิป)

Publish 2016-03-19 08:25:59"นายกรัฐมนตรี" จวกยับ !! "คนเสียประโยชน์" ทำชาติบิดเบือน วอน "ประชาชน" อย่าตกเป็นเครื่องมือของใคร ยืนยัน ไม่คิดเลิกระบบ "EIA - EHIA" คุยฟุ้ง นิตยสารเมืองนอก ยก "ชาติไทย" เป็นเบอร์ 1 เอเชีย ลั่น ถ้าอยากสืบทอดอำนาจแค่ไม่จัดเลือกตั้งก็จบ

 

 


วันนี้ (18 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวในรายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ถึงสถานการณ์บ้านเมืองไทยในปัจจุบัน ดังนี้
        

สวัสดีครับ พ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่าน วันที่ 22 มีนาคมของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์น้ำโลก ซึ่งนับว่าเป็นหนึ่งในความท้าทายของโลกในปัจจุบัน เพื่อจะได้สร้างความตระหนักรู้ร่วมกัน ถึงการใช้ทรัพยากรน้ำของมนุษย์อย่างประหยัดและยั่งยืนนะครับ ทั้งโลกขณะนี้มีความกังวลในสถานการณ์น้ำในมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการดูแลแหล่งน้ำ ผืนป่าต้นน้ำ การเข้าถึงแหล่งน้ำธรรมชาติ น้ำใต้ดิน แหล่งน้ำสะอาด การปนเปื้อนแหล่งน้ำจากสารเคมี โรงงานอุตสาหกรรม ขยะมูลฝอย การขับถ่ายของเสียเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในขณะนี้ ซึ่งล้วนมีผลกระทบเชื่อมโยงต่อภาคการผลิตทั้งเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม โดยเฉพาะน้ำกินน้ำใช้ ที่สำคัญที่สุดต่อชีวิตประจำวันของสิ่งมีชีวิตทั้งมนุษย์ สัตว์ และพืช
      
       เพราะฉะนั้นผมอยากให้นึกถึงนะครับ ปวงชนชาวไทยเราโชคดีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกล ทรงเป็นห่วงเป็นใยดูแลพสกนิกรชาวไทย และประเทศไทย ที่เราเป็นประเทศเกษตรกรรมเสมอมา ดังพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ใจความตอนหนึ่ง สรุปได้ว่า พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ พระราชินีจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ และพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ พระราชินีจะสร้างป่าต้องนึกถึงคำเหล่านี้ ที่ทรงพระราชทานไว้ ซึ่งเป็นที่มาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และพระราชกรณียกิจนานัปการของล้นเกล้าล้นกระหม่อมของปวงชนชาวไทย ทั้ง 2 พระองค์ เช่น โครงการฝนหลวง โครงการแก้มลิง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อนคลองท่าด่าน เขื่อนขุนด่านปราการชล โครงการป่ารักน้ำ ฝายขนาดเล็ก ซึ่งในวันนี้เราเรียกว่า ฝายประชารัฐ โครงการน้ำดีไล่น้ำเสีย การบำบัดน้ำเสียด้วยผักตบชวา กังหันน้ำชัยพัฒนา โครงการปลูกป่า อนุรักษ์ป่า โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ป่า โครงการธนาคารอาหารชุมชน เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ทรงพระราชทานไว้แล้ว
      
       วันนี้เราต้องร่วมกันแสดงความรับผิดชอบปลูกจิตสำนึกว่า นอกจากการอนุรักษ์น้ำ ด้วยการประหยัด และใช้น้ำอย่างคุ้มค่าแล้ว เราคงต้องรักษาความสะอาดแหล่งน้ำไว้ด้วย โดยไม่ทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูล สารพิษลงสู่แม่น้ำลำธาร รวมทั้งช่วยกันปลูกป่ารักษาต้นน้ำลำธาร ไว้ให้ลูกหลาน สร้างความยั่งยืนให้กับชนรุ่นหลังด้วย ในส่วนของรัฐบาลได้มีการปฏิรูปแนวทางบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการทั้งระบบ จัดทำยุทธศาสตร์ 10 ปี และทำไปเรื่อยๆ ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ ไม่ได้ผูกพันงบประมาณไว้ทั้งหมดเช่นที่ผ่านมา เราจะขยายผลจากแนวทางของทั้ง 2พระองค์ ทรงพระราชทานไว้ จะให้ครอบคลุม 1.การฟื้นฟูป่าต้นน้ำ 2.การแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค ในเรื่องของการจัดทำประปาหมู่บ้าน โรงเรียนต่างๆ ชุมชน ชนบท ให้ครบ
      
       3. การแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำภาคการผลิต ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ำ น้ำบาดาล สระน้ำชุมชน ฝายประชารัฐ
      
       4.การป้องกันอุทกภัยด้วยการฟื้นฟูทางน้ำ ขุดลอกคูคลอง การจัดทำผังเมืองที่สอดคล้อง โดยไม่สร้างถนนให้ขวางทางน้ำ หรือสร้างชุมชนใหม่ขวางทางน้ำเหล่านั้น
      
       5.การจัดการคุณภาพน้ำ แม่น้ำลำธาร และการบริหารจัดการเพื่อรักระบบนิเวศ ผลักดันน้ำเค็ม
      
       6.การบริหารจัดการน้ำ ทั้งนอก และในเขตชลประทาน ด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย อย่างไรก็ตาม ทรัพยากรน้ำนั้นมีอยู่อย่างจำกัด น้ำต้นทุนจำกัด จำนวนประชากรเราเพิ่มขึ้นทุกปี การปลูกพืชต่างๆ นั้นใช้น้ำมากขึ้นทุกปี แล้วก็ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเข้าไปอีก ประกอบกับภาวะโลกร้อนด้วย ทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติที่รุนแรง ทั้งน้ำท่วมและภัยแล้ง เชื่อมโยงกับวงจรน้ำของประเทศและของโลกทั้งสิ้น
      
       7.การบริหารจัดการที่ดินแบบบูรณาการ ที่เราทำในรัฐบาลนี้ เพื่อให้ประชาชนผู้ยากไร้ ได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างมีความเท่าเทียมและเป็นธรรม เป็นการแก้ไขการบุกรุกป่าได้อย่างยั่งยืน เรากำลังเร่งปรับแผนให้สอดคล้องกับวันนี้ ซึ่งแล้งมากขึ้น และพี่น้องเกษตรกรเดือดร้อนเข้าไปอีก
      
       ฉะนั้นเราได้มีการประมาณการไว้ล่วงหน้าแล้ว 2 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลนี้ก็ชี้แจงมาโดยตลอด และแจ้งเตือนไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอให้ทุกคนได้ทำความเข้าใจว่า ทำอย่างไรเราจะทำให้บ้านของเรา เมืองของเรา ประชาชนของเรามีน้ำไว้ใช้มากขึ้นในวันนี้มันอาจจะเป็นไปได้ยากนะครับ เพราะว่าทุกคนทราบดีว่า น้ำต้นทุนมีน้อย ป่าเราถูกบุกรุกมาก ป่าต้นน้ำก็น้อยลงฝนตกน้อย แหล่งเก็บน้ำขนาดใหญ่ กลาง เล็ก เพื่อการเก็บกักน้ำฤดูฝนที่ผ่านมามีไม่เพียงพอ ซึ่งต่อเนื่องมาจากก่อนๆ หน้านั้น ระบบส่งน้ำบางส่วนที่ทำกันมายังไม่ตรงกับพื้นที่ที่ต้องการใช้น้ำ ไม่มีการจัดระเบียบพื้นที่ใช้น้ำ
      
       เพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องหามาตรการลดความเสี่ยงในวันข้างหน้า โดยร่วมมือกันในเรื่องต่อไปนี้นะครับ 1.ประชาชน เกษตรกรต้องร่วมมือกันทั้งการใช้น้ำอุปโภค-บริโภค ในภาคการผลิตทั้งเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการรักษาระบบนิเวศ โดยเราต้องให้ความสำคัญเร่งด่วนกับน้ำกินน้ำใช้ไว้ก่อนนะครับ ต้องรักษาไว้ให้ได้ถึงฤดูฝนหน้า ดังนั้นภาคการเกษตรต้องปรับพฤติกรรมในการปลูกพืช เช่น การปลูกพืชใช้น้ำน้อย แต่มีมูลค่าผลผลิตสูงทดแทนการปลูกแบบเดิม
      
       2.การเร่งขุดลอกคูคลอง สร้างแก้มลิง ฝายประชารัฐ สำหรับเก็บน้ำไว้ใช้ให้กระจายทุกพื้นที่รอรับน้ำฝนฤดูฝนหน้า
      
       3.การปฏิรูประบบเศรษฐกิจ และรายได้ของประเทศใหม่ทั้งหมด โดยปรับสัดส่วนรายได้ไม่ให้มาจากการส่งออกทางภาคเกษตรแต่เพียงอย่างเดียว หรืออื่นๆ ด้วย มันฝากไว้อย่างเดียวไม่ได้แล้วตอนนี้
      
       4.เร่งการวิจัยและพัฒนา สร้างนวัตกรรม ผลิตเอง แปรรูป เพิ่มมูลค่า ผลิตใช้ในประเทศก่อนตามความต้องการ ที่เหลือเราก็ส่งออกนะครับ รวมถึงการลดต้นทุนการผลิต เพื่อสามารถแข่งขันราคาได้ในตลาดโลก
      
       5 การปฏิรูปโครงสร้างการเกษตร โดยจะต้องคำนึงถึง ความต้องการ การผลิตที่เรียกว่าดีมานด์ ซับพลายนะครับ ในประเทศ ลดการส่งออกพืชผลทางการเกษตร ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา ในลักษณะวัตถุดิบ แต่เพียงอย่างเดียว ไม่ได้แล้ว เพราะต้นทุนเราสูงกว่า การผลิตใช้น้ำมากกว่า ราคาขายเราก็ไปลดราคาแข่งขันกับต่างประเทศไม่ได้ ก็ทำให้เกิดการขาดทุน แล้วก็คนไม่สนใจที่จะซื้อของจากเราเพราะราคามันสูง ถ้าขายราคาต่ำ เกษตรกรก็ไม่มีรายได้นี่มันพันกันไปทั้งหมด
      
       ผมไม่อยากให้พี่น้องเกษตรกรลำบากในระยะต่อไป ถ้าเราเข้าใจกันในประเด็นนี้ มันก็จะดีขึ้นนะครับ เพราะถ้าหากเราไม่แก้ไขแล้ว จะกระทบรายได้ของประเทศ รายได้ของประชาชน เกษตรกร จากผลกระทบจากภัยแล้ง แล้วก็สภาพลมฟ้าอากาศโลกเปลี่ยนแปลง ในทศวรรษต่อไป เรื่องเหล่านี้เป็นความท้าทายของประเทศไทย คนไทยว่าเราจะผ่านปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรหรือไม่ เราจะมาต่อต้าน ขัดแย้ง แย่งน้ำกันใช้ วันนี้ไม่ได้แล้วนะครับ ทุกคนต้องการน้ำ มากๆ เพื่อจะเพาะปลูกอย่างเดียว คงไม่ได้แล้ว เดี๋ยวน้ำประปา น้ำบริโภค อุปโภค ไม่มีอีกจะทำยังไง ทุกอย่างมีผลกระทบกับคนทั้ง 70 ล้าน ทั้งคน ทั้งสัตว์ ทั้งพืชด้วย
      
       เพราะงั้นเรามีหลากหลายสาขาอาชีพนะครับ ก็ต้องเผื่อแผ่แบ่งปันกัน และทุกคนอาจจะต้องนำน้ำ ที่ใช้แล้ว มาปรับปรุง แล้วก็นำมาใช้ใหม่ วันนี้ก็ช่วยกันทั้งหมดอยู่แล้วนะครับ ขอบคุณ
      
       เรื่องที่ผมอยากสร้างความเข้าใจในวันนี้เพิ่มเติม เรื่องที่ 1 คือกลุ่มกลุ่มสหพันธ์ธุรกิจรักษาความปลอดภัยที่มีการยื่นเรื่องขอให้ชะลอการบังคับใช้ พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลตามกฎหมายเมื่อ 5 มี.ค.59 ที่ผ่านมา เหตุผลนั้นเราจะต้องมีการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจ รปภ.จำนวนมาก แต่มีมาตรฐานที่แตกต่างกันเพื่ออนาคตด้วย เพื่อจะให้การบริการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชน เอกชนต่างๆ นั้นมีประสิทธิภาพ เพราะว่ามีความใกล้ชิดเกี่ยวข้อง แล้วก็ทำให้ประชาชนไว้วางใจนะครับ ในการใช้ รปภ. เหล่านี้ในด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน รวมทั้งส่งผลต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม
      
       เพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องกำหนดมาตรฐานของบริษัท เสริมสร้างศักยภาพของพนักงาน รปภ.ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการและสังคมโดยรวม ผมไม่มีเจตนาสร้างความลำบากแก่ผู้ประกอบการ หรือพนักงาน รปภ. ขอความร่วมมือเป็นภาระเพิ่มเติมเล็กน้อย แต่มีประโยชน์ระยะยาว ประเด็นสำคัญคือ 1.บริษัท รปภ.ต้องจดทะเบียนให้ถูกต้อง มีใบอนุญาต ปฏิบัติตามมาตรฐานการ รปภ. ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ด้วย
      
       2.คือพนักงาน รปภ.ต้องมีสัญชาติไทย จบ ม.3 อันนี้เป็นประเด็นใหญ่นะครับ ซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับตามที่กฎหมาย วันนี้ยังมีคนที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่า ม. 3 ต้องมาดูกันว่าจะทำอย่างไร แต่อนาคตมันน่าจะต้องเป็นอย่างนั้น วันนี้อาจจะต้องมาทบทวนกันตรงนี้อีกนิดหนึ่ง ขอให้บริษัทต่างๆ ได้ผ่อนผันให้ทำงานตรงนี้ไปก่อน และเดี๋ยวกระทรวงแรงงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฝ่ายความมั่นคงจะหารือกันอีกทีว่าตรงนี้จะทำกันอย่างไร อย่าให้ใครเดือดร้อน แต่ทุกคนต้องปรับปรุงตัวเองด้วย อาจจะต้องมีหลักสูตรอบรม รปภ.เพิ่มเติม และมีใบรับรอง ใบอนุญาตสำหรับผู้ที่ทำงานอยู่แล้ว แต่ยังไม่เข้าเกณฑ์ที่กำหนดใหม่ๆ จะทำกันอย่างไร คนมาใหม่จะทำอย่างไร มีเวลาเปลี่ยนผ่านเท่าไรตรงนี้สำคัญที่สุดเลยนะครับ ที่สำคัญก็คือว่าจะต้องไม่มีประวัติอาชญากรรมในคดีร้ายแรง มีลักษณะต้องห้าม ติดยาเสพติด วิกลจริต เหล่านี้เป็นต้น ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไปดูแลใครไม่ได้อยู่แล้ว ไม่อยากให้ทุกคนขัดแย้ง หรือเข้าใจผิดรัฐบาล เราต้องการยกระดับมาตรฐาน ทุกอย่างมันต้องยกหมด ทุกอย่างมาตรฐานเราค่อนข้างต่ำนะครับ ทุกเรื่องเลยวันนี้เราพยายามทำให้ดีขึ้น แต่แน่นอนต้องมีปัญหาก็แก้ไขกันไปสิครับ วันนี้ผมรับฟังทุกอันอยู่แล้ว วันนี้อยากจะทำให้เกิดการยอมรับ ผมทราบดีว่า พนักงาน รปภ.เป็นกลไกหนึ่งในการป้องกันอาชญากรรม และสนับสนุนงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และตำรวจ ซึ่งไม่สามารถจะไปดูแลได้ทั้งหมดอยู่แล้ว
      
       อย่างไรก็ตาม เรามีบทยกเว้นบางเรื่องไว้แล้ว และเราจะดูแลในมาตรการต่างๆ เพื่อจะช่วยเหลือในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านนี้ ขอให้ใจเย็นนิดหนึ่ง บริษัทต่างๆ ก็ขอว่าอย่าเพิ่งไล่ใครออก เดี๋ยวผมจะให้ตรวจสอบด้วย เราจะต้องพิจารณาหามาตรการในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านนี้ให้ได้ ขอให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วย
      
       เรื่องที่ 2.การขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ รัฐบาล และ คสช.ได้มีการปลดล็อกเงื่อนเวลาที่เป็นอุปสรรคต่อการเดินหน้าโครงการต่างๆ ของประเทศ มีหลายโครงการล่าช้า 5 ปี 10 ปีมาแล้ว ทำไม่ได้สักอย่าง บางอย่างต้องพับโครงการไป และวันนี้ก็เดือดร้อนกันหมดเพราะไม่ได้ทำไง เพราะความไม่เข้าใจ เพราะความขัดแย้งของประชาชน โดยการบิดเบือนอะไรก็แล้วแต่ เราต้องสามารถทำอย่างไรให้สามารถดำเนินการได้ เพื่อจะรองรับสิ่งที่จะเกิดผลกระทบในระยะใกล้ ระยะไกลได้ด้วย ไม่ใช่ว่าเรายกเลิกการศึกษาผลกระทบ EIA หรือ EHIA ไม่ใช่เลย คือเพียงแต่ว่าเราไม่ต้องรอผลตรงนั้น แต่เราจะสามารถเริ่มต้นทำโครงการ เริ่มทำหาผู้ร่วมทุน การร่าง TOR ไว้ก่อน สัญญาจ้างรอไว้ ใครสนใจก็เข้ามาอะไรก็แล้วแต่ห้ามเซ็นสัญญาโดยเด็ดขาด จนกว่าจะผ่าน EIA หรือ EHIA ก็ตาม ทำคู่ขนานกันไป มันจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เร็วขึ้น ผมละเลยไม่ได้อยู่แล้วสุขภาพอนามัยของประชาชน หรือรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด เพราะว่าต่างประเทศเขาก็มีกฎหมายเหล่านี้อยู่ เพียงแต่ว่าเราลดเวลาให้ได้ยังไง ไม่อย่างนั้นมันสร้างไม่ได้ ทำไม่ได้แล้วทำยังไง ไม่ว่าจะเป็นระบบพื้นฐาน อ่างเก็บน้ำ โครงการใหญ่ๆ ติดไปทั้งหมดเลย ติดทั้งการทำสัญญา ติดทั้งการทำโครงการ ติดตั้งทำ EIA ทำกลับไปกลับมาแล้วก็ทำไม่ได้ วันนี้ทำคู่ขนานกันไปได้ไหมครับ แล้วท้ายที่สุดแล้วถ้าผ่าน EIA เมื่อไร EIA เป็นบวกเมื่อไร เราก็ดำเนินการได้เลย เซ็นสัญญากันได้เลย แล้วทุกคนได้มาช่วยด้วย มาช่วยทำความเข้าใจกับประชาชนว่า ได้ทำแล้วจะทำยังไง เทคนิค เทคโนโลยี บางทีฝ่ายรัฐไปพูดคนเดียว ไม่เชื่อ ไม่ฟังหรอก ก็ต้องให้ผู้ที่ได้รับในการที่อนุมัติโครงการไปแล้ว ไปชี้แจงในเทคนิคของตัวเองด้วย ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ทุกอย่างเข้าใจกันได้มากขึ้น
      
       เราจะต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้น มีโครงการเมกะโปรเจกต์ ด้านโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม ชลประทาน ที่อยู่อาศัย โรงพยาบาล การป้องกันสาธารณภัย วันนี้เราต้องทำให้กระบวนการขั้นตอนนั้นมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว คู่ขนานกันไป แล้วก็ไม่ต้องให้เกิดการทุจริตขึ้นมาอีก ที่ผ่านมาทำไม่ได้หลายอย่าง มีปัญหาในเรื่องของความสมบูรณ์ของการรายงาน ใช้เวลานานมากเลย ถ้าท่านเข้ามาอยู่อย่างผมท่านจะทราบว่าปัญหาเยอะมาก พอเยอะก็ทำไม่ได้ ทำไม่ได้ก็ต่อว่ารัฐบาล ว่าทำไมทำไม่ได้ ให้ใช้อำนาจ ผมใช้ได้ไหม ในเรื่องเหล่านี้เพราะเป็นเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศด้วย เป็นเรื่องของสุขภาพประชาชนด้วย สิ่งเหล่านี้ ความพึงพอใจด้วย แต่ทุกคนต้องร่วมมือกัน มากบ้างน้อยบ้าง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ส่วนได้ต้องมาก ส่วนเสียก็นิดหน่อย ส่วนเสียนี่จะดูแลยังไง จะเยียวยายังไง จะหาอาชีพ รายได้ให้เขาอย่างไร มันจะต้องศึกษาทั้งหมด แล้วก็ไปกันให้ได้ไม่งั้นพอไม่ได้ ส่วนใหญ่เสีย ส่วนน้อยได้อยู่ตรงนี้ ไม่ได้หรอกครับ ทุกอย่าง อยากให้ทำให้เร็ว ต้องร่วมมือกัน เข้าใจกัน สร้างความเข้มแข็งจากภายใน ด้วยการผลักดันมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย มาตรการกระตุ้นการลงทุน การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ วันนี้ 1 ล้านกว่าล้าน ยังใช้ไม่ได้เลย เพราะว่าอะไร ต่อต้านขัดแย้งกันทั้งหมด
      
       เพราะฉะนั้นถ้าผ่านได้ต้องไปเสียเวลาทำสัญญา ร่าง TOR อะไรกันใหม่ หาผู้ประกอบการ มันเสียเวลาไปอีกเท่าหนึ่ง เหมือนเดิม ก็ลดเวลาให้ลดลงเท่านั้นเอง แต่ขั้นตอนต่างๆ นั้นต้องมีประสิทธิภาพ ที่ทำ EIA ต่างๆ เหล่านั้น ก็กรุณานะครับ คณะกรรมการต่างๆ ผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ ต้องช่วยกันตรงนี้ ถ้ายังคงเอาหลายเรื่องมาขัดแย้งทำไม่ได้ทั้งสิ้น แล้วอนาคตเราจะเป็นยังไง บ้านเมืองจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ ก็จะซ้ำเติมพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วน เพราะกระทบทั้งสิ้น ห่วงโซ่เดียวกัน เรื่องน้ำก็เกี่ยวกับการเกษตร ถ้าเกี่ยวกับสาธารณูปโภคพื้นฐาน เกี่ยวกับพี่น้อง การสัญจรไปมา การคมนาคม การเจริญเติบโตของบ้านเมืองทุกอย่างมันพันกันไปหมด เศรษฐกิจก็ตามไปด้วย ไม่อยากให้มันเป็นเพียงแค่พิธีกรรม ต้องทำให้มีประสิทธิภาพ รัฐบาลมีหน้าที่ปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินให้เกิดคุณค่าสูงสุด ใช้งบประมาณ เวลา ให้คุ้มค่า รักษาผลประโยชน์ประชาชน โดยรวมของประเทศ
      
       เรื่องที่ 3 มีผลต่อเศรษฐกิจด้วยในเรื่องของการต่างประเทศ การเจรจาทางการค้า หรือการจัดทำพันธสัญญาในประชาคมโลก มีปัญหามากมายนะครับ ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ เราพร้อมหรือยัง ในเรื่องของการเร่งเปิดตลาดใหม่ การเจรจา FTA RCEP วันนี้เราคืบหน้าไปหลายประเทศแล้ว ในขณะนี้ซึ่งที่ผ่านมาไม่ค่อยได้ทำ ไม่ตามเรื่องการศึกษาเรื่อง PPP อะไรที่ตกลงกันได้ ไม่ใช่ 90% แล้ว เหลืออีก 10% ยังไม่ได้ ก็ทำ 90%ไปก่อนได้ไหม อีก 10 % ทำทีหลังได้ไหม วันนี้ผมก็พูด หลายประเทศเขาก็โอเคนะ เขาก็เห็นชอบด้วย ไม่งั้นเดินไม่ได้ ผมต้องการเร่งให้เกิดขึ้นใน 2 ปีให้ได้ เป็นการเริ่มต้น ต่อไปท่านก็ทำต่อไป รัฐบาลต่อไป แต่ประเด็นสำคัญก็คือว่าถ้าเราพูดกับเขาไม่รู้เรื่อง ไม่มียุทธศาสตร์ชัดเจน มันไม่ใช่การที่เราจะกำหนดเองประเทศเดียว ขึ้นอยู่กับความไว้เนื้อเชื่อใจของผู้นำรัฐบาล ของรัฐบาล และวิธีการแก้ปัญหา วิธีบริหารราชการแผ่นดินที่เป็น ธรรมาภิบาล ผมคิดว่าทั้งโลกเขาดูอย่างนี้อยู่นะ ผมก็ทำตามนี้ เราต้องมองทั้งในประเทศ และ CLMV อาเซียน อาเซียน+3 +6 อะไรก็แล้วแต่ สหภาพยุโรป กลุ่มประเทศตะวันตก กลุ่มประเทศอาฟริกา กลุ่มประเทศหมู่เกาะ กลุ่มประเทศมุสลิม ทั้งหมดอยู่ในห่วงโซ่เดียวกันทั้งโลก เราจะต้องสร้างภาคี กลุ่มประเทศเหล่านั้น ในลักษณะต้นทางการผลิต กลางทางการแปรรูป ปลายทางการตลาด โดยมีทั้งผลิตร่วม ร่วมทุน ยกระดับวัสดุต้นทุน
      
       วันนี้อยากให้ทุกคน เข้าใจในเรื่องของ สินค้า GI นะครับ มีปัญหามากสำหรับเราในอนาคต เพราะว่าต่อไปนี้ เขาจะซื้อเฉพาะสินค้าที่ระบุว่า ผลิตมาจากที่ใด ซึ่งมีลักษณะภูมิศาสตร์แตกต่างกัน ถ้ามาจากตรงโน้นผลิตจากตรงนี้ขายตรงโน้นไม่ได้ วัสดุต้นทุนที่ไหน ก็ทำที่นั่น แล้วก็ส่งขายตลาดโลก ที่สำคัญ เราคงจะต้องเร่งในเรื่องการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ หรือเรียกว่าทรัพย์สินทางปัญญา ที่ผ่านมาผมตรวจสอบแล้วค้างอยู่ประมาณ 2 หมื่นกว่ารายการ ได้เร่งให้กระทรวงพาณิชย์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ภาคเอกชน ภาควิชาการ มาช่วยกัน ในการทำให้สำเร็จโดยเร็ว เพราะว่ามันจะต้องไปผูกพันในสัญญาต่างๆ เหล่านั้น กติกา ต่างที่มีมาใหม่ วันนี้ขอบคุณ กระทรวงพาณิชย์ก็เร่งรัดเรื่องนี้อยู่ ที่ผ่านมาก็ไม่ชัดเจนนะ วันนี้ถึงมีความเสี่ยงทุกเรื่อง
      
       หลายอย่างถ้าเราทำอย่างสะเปะสะปะ อ่อนแอ ไม่มียุทธศาสตร์ ไม่มีวิสัยทัศน์ ก็ทำให้เราเสียเปรียบ วันนี้ช้า ไปด้วยซ้ำไป ด้วยความไม่เป็นสากล กฎหมายไม่ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง การลงทุนก็ไม่อยากมีใครลงทุนกับเรา และสิ่งสำคัญที่สุดคือหากการเมืองไม่มีเสถียรภาพประเทศไม่ปลอดภัย มีความขัดแย้ง มีการเดินขบวนต่างๆ เหล่านี้ เสียหายทั้งสิ้น ไม่ใช่ผมเสียหายอย่างเดียวหรอก แต่ประเทศเสียหาย ท่านคิดเอาแล้วกัน ว่าท่านควรจะต้องทำกันอย่างไรบางอย่างก็แก้ได้ ใช้เวลาหน่อย ไม่ใช่เรียกร้องกันทุกเรื่องไป
      
       ที่ผ่านมา เป็นสิบๆ ปี นี่ไม่ได้แก้เลย ท่านจะทำยังไงล่ะ ผมก็มาแก้ให้ท่านทั้งหมดนี่แหละ เราไม่ได้เลือกทำด้วยซ้ำไป ทำทุกเรื่องแต่เรื่องไนสำคัญกว่าก็ทำก่อน เรื่องไหนที่สำคัญน้อยกว่าก็ทำคู่ขนาน เราต้องไปรื้อ ไปแก้ไข ไปอะไรล่ะ แก้ปัญหาทั้งหมดเลยที่ทำไว้กัน ที่ผ่านมาเพราะว่าอะไร เพราะไม่สนใจกัน ไม่กวดขัน แล้วก็โยนความผิดให้ราชการ ข้าราชการเขาเดือดร้อน ผู้บริหารก็จะต้องบริหารประเทศให้มีธรรมาภิบาล อย่าอ้างแต่ประชาธิปไตย อ้างแต่ประชาชน อ้างสิทธิมนุษยชน แล้วก็ไม่รับผิดชอบใดๆ บอกว่าข้าราชการรับผิดชอบ เพราะเป็นคนทำ เขาเป็นเพียงแค่นโยบาย นี่ผมทำทั้งนโยบาย ทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติของเขาด้วย ให้แนวทางแนะนำต่างๆ หาวิธีการที่ถูกต้องให้ได้ ท่านให้เขาหรือยังล่ะ วันนี้อย่ามาพูดวันนี้
      
       ที่ผ่านมาโครงการอะไรที่ออกมาเป็นของใครล่ะ ที่ออกมาได้ทั้งหมดนะ ส่วนใหญ่ก็มีผลประโยชน์ ตรงนั้นตรงนี้ ไม่มีการวางโครงสร้างชัดเจน เป็นภูมิภาค เป็นกลุ่มจังหวัด เป็นจังหวัด วันนี้ผมทำทุกอย่าง เพื่อจะวางรากฐานของประเทศให้เข้มแข็งเป็นภูมิภาค ไม่คลุมเครือ แล้วไปก้าวก่าย ไม่สนับสนุนโครงการที่ทำมาจากหน่วยงาน ผมไม่ทำ เขาอยากเสนออะไรเสนอขึ้นมา ผมจะพิจารณาใน ครม. ในคณะทำงาน คณะขับเคลื่อน ว่าสมควรทำตอนนี้หรือไม่ ผมรับฟังเขาไง ข้าราชการเขามีกำลังใจนะ ในการที่จะทำงานกับผม ถ้าหากว่า เหล่านี้ไม่เกิดในวันหน้านะ ข้าราชการก็หมดกำลังใจเหมือนเดิม รอให้สั่งมาก็แล้วกัน เสนอมาก็ไม่ตอบสนอง ตามหลักวิชาการ ไม่ทำ เพราะอะไรล่ะ เพราะการใช้อำนาจบริหารไปทาบทับ แล้วใช้การลงโทษทางวินัยผู้ไม่ปฏิบัติตามในสิ่งที่ไม่ค่อยถูก แล้วก็ตั้งคนที่ยอมทำให้ มาอยู่ในตำแหน่งระดับสูง เหล่านี้เป็นปัญหาทั้งประเทศนะ ที่ผ่านมา ผมไม่อยากให้ความผิดไปตกอยู่กับข้าราชการอีกต่อไป เราต้องแก้ไขให้ได้นะ เราอย่าไปเคยชินกับการใช้อำนาจในทางที่ไม่ถูกต้อง ที่ผ่านมายาวนาน วันนี้ คสช. เข้ามาก็มีผู้เสียประโยชน์ ที่เคยมีเคยได้ เรียกร้องมา บิดเบือนกันไป ข้อเท็จจริง ก็เลยถูกบิดเบือนทั้งหมดนะ ต้องพูดวันนี้นะครับ ขอให้ประชาชนช่วยกัน อย่าตกเป็นเครื่องมือของใครอีกต่อไป
      
       เรื่องที่ 4. เรื่องความเชื่อมั่นในกระบวน การยุติธรรม และการเคารพกฎหมาย วันนี้ เราต้องเร่งรัดดำเนินการให้ได้ ระยะเวลาที่ผมเหลืออยู่ ผมกำลังให้ทบทวนคดีทั้งหมดออกมา แล้วก็ให้ทุกหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นศาล องค์กรอิสระต่างๆ ก็ขอความร่วมมือ ให้ช่วยจัดระเบียบมาว่าอะไรต่างๆ จะต้องทำให้เรียบร้อยโดยเร็ว ให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ ทำให้ต่างประเทศไว้วางใจ และประชาชนไม่เคลื่อนไหวกันอีก แต่ต้องเป็นธรรม อย่าให้ใครมาว่าเราไม่เป็นธรรม 2 มาตรฐาน ต้องทำทั้งคู่ ทำไม่ว่าจะฝ่ายไหนก็ตาม ทำทั้งหมด ใครทำให้เสียหายมากก็อาจจะต้องทำเร็วหน่อย เสียหายน้อย รอได้ก็รอได้ เดี๋ยวทำต่อ มันทำทุกอย่างก็เละไปหมด ก็ค้างอยู่เป็นหลายพัน หลายหมื่นคดี
      
       ฉะนั้นใครก็ตามที่บริหารราชการแผ่นดิน ในห้วงที่ผ่านมา ก็เท่ากับผ่าน 3 อำนาจ อำนาจตามประชาธิปไตยทั้งหมด แล้วท่านก็ตั้งคนเหล่านั้นขึ้นมาเอง อนุมัติกันมา อะไรกันมา ผมว่าเขาตั้งใจดีนะ ทุกหน่วยงาน ไม่ว่าจะข้าราชการทุกฝ่าย เพราะว่าต้องเชื่อมโยงกันไง แล้วมีกฎหมายของเขา มีการวิธีพิจารณาต่างๆ ของเขาเอง แต่ถ้าเราไปเกี่ยวข้องมากๆ ก้าวล่วงมากๆ กระบวนการยุติธรรมเสียหาย ความไว้เนื้อเชื่อใจมันหายไป ไม่ใช่ว่า ถ้าเขาตัดสินมาเข้าตัวเองดีหมด อะไรที่ต้องถูกบังคับบอกไม่ใช่ ไม่เป็นธรรม แบบนี้มันควรจะกลับมาบริหารราชการแผ่นดินอีกหรือเปล่าครับ ผมว่าไม่ควรเลยนะ ในส่วนของผมเอง เพราะว่าถ้าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นต่อไป ประเทศชาติถอยหลัง หยุดอยู่กับที่ หรือถอยหลังไปกว่าเดิมมากมาย ประเทศอื่นเขาไม่มาคบค้าสมาคมด้วย ถ้าเราทำอย่างนี้อีกต่อไป คือการไม่บริหารราชการด้วยความสุจริต ไม่เคารพกฎหมาย กระบวนก


   เรื่องการจัดระเบียบบ้านเมือง สุดท้าย การขายของให้ถูกที่ การจัดระเบียบที่จอดรถ รถรับจ้าง รถตู้ รถอะไรก็แล้วแต่ การบุกรุกป่า ผมไม่อยากให้เจ้าหน้าที่รัฐมาอ้างว่านายกฯ สั่ง หัวหน้า คสช.สั่ง หรือใครสั่ง ทั้งหมดน่ะ ผมสั่งแต่เพียงว่า อะไรที่มันเป็นเรื่องข้อกฎหมาย อะไรที่ปล่อยปละละเลยมา การจัดระเบียบ ท่านไปทำในกฎหมายของท่าน หาวิธีการทางรัฐศาสตร์ด้วย สร้างความเข้าใจ จะให้รัฐบาลช่วยเยียวยาตรงไหนก็ว่ามา ไม่ใช่ว่าท่านไปทำ ไปทุบ ไปรื้อของเขาแล้วท่านบอกนายกฯ สั่ง คนก็มาเกลียดผมหมด แบบนี้ใช้ไม่ได้ อย่าให้ผมได้ยินอีก ผมเห็นคนรายงานมาหลายที่แล้ว คนที่พอจะชอบพอกันอยู่บ้าง ก็เกลียดผมไปด้วยตอนนี้ หาว่าผมไปรังแกคนจนบ้างอะไรบ้าง ผมรังแกเขาตรงไหน ผมแค่ให้มันอยู่ในระเบียบ ถ้าตรงนี้ไม่ได้ ต้องเข้าไปอยู่ที่ไหน ทุกคนก็ต้องเข้าใจซึ่งกันและกัน บางคนมีไม่รู้กี่ร้าน ก็มาขายตรงนี้ตรงนั้นไปเรื่อย รับจ้างเขามาขายบ้างอะไรบ้าง ก็เผื่อแผ่คนอื่นเขาบ้างสิครับ นะ พวกเทศกิจ พวกอะไร ผมยังเห็นในทีวี ผมโกรธจริงๆ วันนั้น มาเรียกร้อง มาอะไรกับประชาชน ลงโทษสถานหนักนะครับ สอบสวนแล้ว ปลด ไล่ออก ถ้าผิดจริง คสช.ลงโทษทั้งหมดนะครับ วันนี้อย่ามาพูด วันนี้ไม่ทำ ทำไม่จริง เดี๋ยวท่านคอยดูก็แล้วกัน ปีนี้ ตอนนี้เขาทำมาตลอด 2 ปีเขาจัดระเบียบอยู่ คดีไหนๆ ยังไง ผมคิดว่าอย่าไปยุ่งเขาเลย ให้เขาทำ เขารู้หน้าที่ของเขาดีอยู่แล้ว ศาล กระบวนการยุติธรรม เพียงแต่ว่าเราอย่าไปก้าวล่วงเขา หรือรัฐบาลจะไปก้าวล่วงเขา มันก็ไม่ถูกนะ ความเชื่อถือเชื่อมั่นก็ไม่เกิดขึ้น เราต้องอยู่ด้วยการไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน ลดความหวาดระแวง และทำให้เกิดประโยชน์กับประชาชนให้มากที่สุด อันนั้นเป็นสิ่งที่รัฐบาลทุกรัฐบาลควรจะดำเนินการในระยะต่อไป ไม่ใช่ควร "ต้อง" เลยล่ะ
 วันนี้ขอพูดคุยเพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณครับ วันนี้พูดเร็วไปหน่อย เพราะว่าไม่อยากรบกวนเวลามาก เดี๋ยวจะเสียเวลาท่านอีก ไปดูหนัง ดูละครอะไรของท่าน อย่าลืมไปดูที่ผมบอกนะครับ ของทรูวิชันส์มั้ง ซีรีส์ Descendants of the Sun เป็นเรื่องของผู้สืบทอดอะไรเนี่ย ซึ่งดูแล้วมัน ... ผมไม่ได้ดูว่าเขาสวย นางเอก ผู้หญิงสวย ไม่ใช่ ผมดูว่าทำไมเขาคิดซีรีส์ออกมาได้แบบนี้ ทำไมเขาเขียนบทมาได้อย่างนี้ มันมีทั้งความทันสมัย มีทั้งดารายอดนิยม แล้วทำไมเขาเขียนเรื่องมาให้เกี่ยวพันกับเรื่องความรักที่มันไม่หวือหวา ไม่ใช่แบบเปลืองตัวอยู่ทุกวัน แสดงออกมาบางทีก็แหม เกินไปหน่อย แต่เขาก็อยู่ในกรอบประเพณี แล้วก็สอดแทรกไปด้วยความมีจรรยาบรรณในวิชาชีพของแต่ละคน ผู้ชายเป็นทหาร ร้อยเอก ผู้หญิงเป็นหมอ ต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเอง แล้วถึงแม้จะชอบกัน รักกัน อะไรก็แล้วแต่ แต่ทุกคนไปก้าวก่ายงานของแต่ละคนไม่ได้ วันนี้มันพันกันไปหมด ลองไปดูนะครับ ผมไม่ได้ไปชื่นชมอะไรเขาพิเศษอยู่แล้ว เพียงแต่ผมอยากให้ท่านดูแล้วคิดดูซิว่าทำไมเขาคิดอย่างนี้ได้ ทำไมเราคิดอย่างนี้ไม่ได้ เราก็คิดแต่เพียงว่า เดี๋ยวตีกันสักหน่อย สองครอบครัวตีกัน แย่งเงิน ทรัพย์สิน เจ้าของบ้านทะเลาะกับทายาท มรดก พินัยกรรม ตามไปสู่คนใช้ทะเลาะกันเข้าไปอีก พอจะจบที ใครตายที ร้องห่มร้องไห้กัน น้ำตาเป็นเผาเต่า ผมว่าไม่ใช่ คือหนัง ละคร เขาทำให้มีความสุข อย่าไปอินมากนักขนาดนั้น มันไม่ใช่เรื่องจริง เป็นเรื่องนิยาย แต่นิยายก็ต้องสอดคล้องความเป็นจริงบ้างสิครับ อย่าไปเขียนแบบนี้ มันไม่มีหรอกสังคมแบบนั้นในประเทศไทย มีเหรอ ทะเลาะกันขนาดนั้นไม่มีหรอกนะ ทั้งวัน ทั้งคืน ไม่ต้องทำอะไรกัน ทะเลาะกัน แล้วมันทำงานกันตอนไหนล่ะ ไม่ต้องกินอะไรกันก็ได้เหรอ ทะเลาะกันทุกวัน ผมเห็นทุกเรื่อง แต่ผมไม่ทำลายวงการละครของท่านอยู่แล้วนะ บางอย่างก็ดี บางเรื่องก็ดี คนดูแล้วก็ชื่นชม มีหลายช่องนะครับ ที่มีรายการ แต่ผมไม่เคยดู แต่ผมทราบว่ามีอยู่ ช่องที่ผมพูดนี่คือช่องทรูวิชันส์ ช่อง 232 น่าจะมีวันพุธกับวันพฤหัสฯ ผมไม่ได้โฆษณาให้เขานะ ให้ท่านไปดูสักหน่อยก็ได้ แล้วท่านจะได้คิดออกว่า เอ๊ะ มันควรจะทำหนัง ทำซีรีส์กันยังไง ทำละครยังไง ไปดูนะ ดาราเราทั้งหล่อทั้งสวยเยอะแยะไปหมด แล้วทำอะไร ไปสร้างความเกลียดชัง ไปแต่งตัวให้มันหวือหวา หนังสือพิมพ์ก็ควรพิจารณาตัวเองนะครับ วันหยุดสุดสัปดาห์ รูปโจ๋งครึ่มเหลือเกิน ผมไม่อาจจะไปใช้กฎหมายกับท่าน แต่สังคมต้องช่วยกันนะครับ ไม่ใช่ว่าอยากให้ทำโน่นทำนี่ แต่ตัวเองก็อยากดู ไม่ใช่หรอกผมว่า แล้วให้รัฐบาลไปบังคับ ผมว่าทุกคนต้องบังคับได้ สังคมน่ะ บังคับให้สังคมมีความสุข ไม่เสื่อมโทรม ไม่เกิดสังคมเสื่อม พูดง่ายๆ เดี๋ยวก็เกิดปัญหาอะไรตามมาอีก เรื่องการข่มขืน การฆ่า การเป็นแม่ก่อนวัย มันเดือดร้อนกันไปหมดนะ เพราะฉะนั้นสื่อต่างๆ ต้องช่วยกันนะครับ ทำยังไงให้คนไทยเป็นคนที่กลับมาอยู่ในสังคมไทย วัฒนธรรมไทย ให้ได้โดยเร็ว การเอาต่างชาติมาก็เอามาได้ ผมไม่ได้ห้าม ห้ามไม่ได้อยู่แล้ว เอามาแต่พอสมควร ที่เป็นของเราก็แทรกเอาไว้ ยืนเอาไว้ เอาของเขามาปรับเปลี่ยนบ้าง อะไรบ้าง แต่เราต้องยืนของเรา หลายประเทศเขาทำเขายืนของเขาไว้หมด เอาประวัติศาสตร์มาทำให้ทันสมัย วันนี้ไม่มี เราก็ถอยไปเรื่อย ถอยไปสู่การรบราฆ่าฟัน ตีกันทุกวัน ผมว่าแย่ ฉะนั้นอย่าไปคาดหวังเลยว่าจะได้อะไรขึ้นมาถ้าท่านไม่แก้ล่ะก็ ต้องแก้ที่ตัวท่านเอง แก้ค่านิยมตัวท่านเอง แก้ด้วยการเรียนรู้ของตัวท่านเอง อย่าให้ใครเขาบิดเบือน แล้วก็ลดอัตตาตัวเองให้ได้นะครับ ขอบคุณนะครับ วันนี้ขอโทษ อาจจะพูดแรงไปบ้าง เบาไปบ้าง อะไรก็แล้วแต่ แต่ด้วยความหวังดี ด้วยความรักท่าน รักประเทศไทยทั้งสิ้น ผมคิดว่าทุกคน 70 ล้าน รักหมดล่ะ เว้นไปไม่เท่าไหร่ ที่ไม่ค่อยรัก ขอบคุณนะครับ สวัสดีครับ