ไม่มีมูล หมาไม่ขี้!?!อายัดทรัพย์ 380 ล้าน "ผู้ว่าราชการจังหวัด"ทุจริตจัดซื้อยาฆ่าแมลงแค่ปีเดียว..รวยอื้อ!!(รายละเอียด)

Publish 2017-02-17 17:28:25สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้เผยแพร่คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.15/2560 เรื่องยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ลงนามโดย นายอธิคม อินทุภูติ ประธานกรรมการธุรกรรม เมื่อวันที่ 9 ก.พ. สืบเนื่องมาจากที่ได้รับแจ้งรายงานผลการสอบสวนของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร กรณีการใช้จ่ายเงินทดรองราชการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ด้านพืช) การเกิดโรคหรือการแพร่ระบาดของแมลงศัตรูพืช ช่วงปี 2554-2555 ของ อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม, อ.นาตาล, อ.วารินชำราบ, อ.เมืองอุบลราชธานี, อ.น้ำยืน, อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี, อ.เมืองอำนาจเจริญ และ อ.พนา จ.อำนาจเจริญ ซึ่งมีการจัดซื้อสารเคมีแจกจ่ายให้กับราษฎรโดยไม่ถูกต้องตามระเบียบของกระทรวงการคลัง และส่อไปในทางทุจริต เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายทั้งนี้ พบข้าราชการพลเรือสามัญต่างกรม สังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ถูกกล่าวหาว่า กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงร่วมกัน ประกอบด้วย หัวหน้าและเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.อุบลราชธานี, คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินระดับอำเภอ, ผู้อนุมัติในการจัดซื้อสารเคมี เสมียนตราอำเภอ, คณะกรรมการจัดหาและเจรจาต่อรองราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และนิติบุคคล ที่ร่วมเสนอราคาขายวัตถุเคมีอันตราย ในลักษณะสมยอม ร่วมกันกระทำผิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ให้มีการแข่งขันในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม ถือเป็นการร่วมกันกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ และพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประกอบกับการตรวจสอบข้อมูลธุรกรรมทางการเงินของ ปปง. ปรากฎหลักฐานเชื่อได้ว่า นายสุรพล สายพันธ์ อดีต ผวจ.อุบลราชธานี, นางนฤมล มะลิวัลย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 13 อุบลราชธานี และนายเกรียงไกร วรรณเสริมสกุล กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวม 229 รายการ ราคาประเมินทรัพย์สินเบื้องต้น 384,129,127.73 บาท
 เนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชี เงินฝากธนาคาร สิทธิเรียกร้อง เฟอร์นิเจอร์ สิ่งอำนวยความสะดวก และอื่น ๆ อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น ได้โดยง่าย รวมทั้ง รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถบดถนน รถแทร็กเตอร์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง โรงเรือน ห้องชุด อาจมีการกระทำทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ได้ หากไม่ได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว หากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน อาจไม่สามารติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้

ดังนั้น ปปง. จึงออกคำสั่งอายัดทรัพย์ทรัพย์สินเหล่านี้ไว้ นับตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค. 2560-29 เม.ย. 2560 และเปิดให้ผู้ถูกยึดและอายัดทรัพย์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียนำหลักฐานมาแจ้งขอเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์ว่า ไม่ใช่ทรัพย์ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งหรือรับทราบคำสั่งนี้

 

เรียบเรียง noomSuggess News

Recommend News