ศักดิ์สิทธิ์มาแต่โบราณ! “พระตราตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช” ความหมายอันงดงามที่จารึกไว้ในประวัติศาสตร์ไทย

Publish 2017-03-20 19:19:26พระตราตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช "สกลคณาธิเบศร์ มหาสังฆปริณายก"
ที่สืบทอดต่อมาด้วยความศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่โบราณ พระสงฆ์รูปใดในสังฆมณฑลมีใบประกาศพระสังฆาธิการในตำแหน่งที่ดำรงอยู่นั้น ล้วนต้องมีตรานี้ประทับให้ได้เห็นทั้งสิ้น ดั่งที่เคยทรงตรัสรับสั่งว่า “สกล” ที่แปลว่า “ทั้งปวง”

 แรกสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงให้อย่างดวงตราตำแหน่งคณะสงฆ์ถวาย

พระตราตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช มีลักษณะเป็นดวงกลม ทำด้วยงากลึงกว้าง ๘ เซนติเมตร

กลางดวงตราเป็นจักร (หมายถึงธรรมจักร) มีกำใหญ่ ๔ ซี่ ในระหว่างนั้นมีกำเล็กช่องละ ๒ ซี่ เป็น ๘ ซี่ เข้ากันเป็น ๑๒ ซี่

ที่ดุมมีอักษร “ธ” ตัวขอม ข้างบนมีอุณาโลมอยู่ในบุษบก ตั้งบนบัลลังก์ปลายเรียวอย่างรถรูปเหมือนพระที่นั่งบุษบกมาลา

มีฉัตร ๕ ชั้น ๑ คู่ ตาลปัตรแแฉก ๑ คู่ อยู่ข้าง

 

 

(ตัวอย่าง การประทับตรา ในหมายแต่งตั้ง)พื้นตราผูกลายกระหนกนกคาบ หมายความว่าพระพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมจักรปฐมเทศนาด้วยกำลังพระปัญญา

มีอักษรที่ขอบว่า "สกลคณาธิเบศร์ มหาสังฆปริณายก" มีเส้นวงกลมล้อมรอบ ๓ ชั้น

ตัดต่อภาพเพื่อเผยแพร่เทิดพระเกียรติแห่งสกลมหาสังฆปริณายก

ขอบคุณข้อมูล จากเพจ: “ป๊อป วัดบวร”
 


เรียบเรียงโดย

ไญยิกา เนื่องจำนงค์


Suggess News

Recommend News