“สถ.” เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารการเงินการคลังอิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานของ “อปท.” !!

Publish 2017-05-19 13:32:16นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้พัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์  (Electronic Local Administrative Accounting : e-LAAS) มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือด้านระบบงบประมาณ ระบบรับจ่าย ระบบบัญชี และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถตรวจสอบและติดตามการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้โดยสามารถเข้าใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ www.laas.go.th ซึ่งระบบดังกล่าวจะเกิดประโยชน์แก่ผู้บริหารส่วนกลาง จังหวัด และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการวางแผนการบริหารงบประมาณตามภารกิจอำนาจหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ว เป็นไปตามเป้าหมาย สนองตอบต่อการแก้ไขปัญหาความต้องการของพื้นที่ และประชาชน รวมทั้งระบบดังกล่าวสามารถตรวจสอบสถานะการรับจ่ายเงินและประมวลข้อมูลด้านการบริหารการคลังทั้งประเทศได้อย่างรวดเร็ว เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการนำระบบเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารงานภาครัฐอีกด้วย ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำไปสู่การสร้างมาตรฐานการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล โปร่งใส และตรวจสอบได้

เรียบเรียงโดย

เกษวรา นาทวีไพโรจน์