สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ โปรดพระราชทานพัดเเฉกงา ประดับพลอย (พิเศษ) ถวายสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร)

Publish 2017-06-16 20:33:49สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปในงานบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชันษา ๙๐ ปี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพัดแฉกงาพิเศษประดับพลอย  ถวายสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐ น. ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เรียบเรียงโดย

สถาพร เกื้อสกุล


Recommend News