เผยที่มา “พัดแฉกงาพิเศษ” ผู้ศรัทธาถวายมาตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ งานศิลป์ล้ำค่าแห่งแผ่นดิน! ในหลวงร.๑๐ พระราชทานแก่พระสังฆราชองค์ปัจจุบัน!

Publish 2017-06-19 15:05:09"พัดแฉกงาพิเศษ"

.

ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระราชูปถัมภ์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ ๙๐ พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกิจ ในวันที่ ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐ น.

.

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพัดแฉกงาพิเศษ ประดับพลอย ถวายสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกพัดแฉกงาประดับพลอยเล่มนี้ มีลักษณะเป็นพัดแฉกทรงพุ่มข้าวบิณฑ์แกะด้วยงาตลอดทั้งเล่ม ใบสลักเป็นลายโปร่งอย่างประณีต ประดับพลอย

พัดเล่มนี้ เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (บุญศรี) ต้นสกุล บุรณศิริ สร้างขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ เพื่อทรงพระราชทานแด่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ให้ทรงถือเป็นพัดยศประจำพระองค์

ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ก็ทรงพระราชทานพัดยศเล่มนี้แด่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๖

.

ต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ก็ทรงสถาปนาพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๔ ก็ได้รับพระราชทานพัดยศแฉกงาเล่มนี้ ให้ทรงถือตลอดพระชนมายุและต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๙๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงพระราชทานแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์

.

ต่อมาได้พระราชทานแด่สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร

ดังนั้น พัดแฉกงาประดับพลอยเล่มนี้เป็นพัดยศที่พระราชทานแก่สมเด็จพระสังฆราชหรือสมเด็จพระราชาคณะ ที่เป็นพระราชวงศ์ ต่อมาจึงทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน) และ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)ใช้เฉพาะในวันพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา และวันรับพระกฐินหลวงเท่านั้น

.

บัดนี้ ทรงพระกรุณาโปรดฯ พระราชทานสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๙๐ พรรษา

 

พัดแฉกงาพิเศษประดับพลอยเล่มนี้ นับเป็นศิลปวัตถุอันล้ำค่าชิ้นหนึ่งแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นพัดยศพิเศษที่ใช้ถวายแด่สมเด็จพระสังฆราช เพียงบางพระองค์เท่านั้น โดยใช้เฉพาะในวันงานพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาและในวันงานรับพระกฐินหลวง เพียง ๒ งานเท่านั้น

 

 

ที่มา : พัดยศ สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย และ Thammastong


เรียบเรียงโดย

จินต์จุฑา เจนสระคู


Suggess News

Recommend News