อนุโมทนา..สาธุการ!! สมเด็จพระสังฆราช ทรงโปรดให้จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย "ในหลวง ร.๙" แทนการจัดงานเฉลิมฉลอง ทรงเจริญพระชันษา ๙๐ ปี ..

Publish 2017-06-19 21:52:45นับเป็นข่าวสร้างความปลื้มปีติให้กับพสกนิกรชาวไทยและชาวพุทธอย่างมาก เนื่องในมงคลสมัยที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชันษา 90 ปี วันที่ 26 มิ.ย. 2560 นี้พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในฐานะเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กล่าวว่า คณะศิษยานุศิษย์และพุทธบริษัทได้กราบทูลปวารณาถวายของเฉลิมพระขวัญในวาระดังกล่าว แต่สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระมติว่า ไม่โปรดให้ถวายสิ่งใดเป็นประโยชน์ใช้สอยประจำพระองค์ แต่มีพระประสงค์จะทรงเจริญรอยพระจริยาของสมเด็จพระอุปัชฌายะ สมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถร) ด้านสาธารณสงเคราะห์ ด้วยการอุปการะกิจการของโรงเรียนวัดราชบพิธ สมเด็จพระสังฆราชจึงโปรดประทานพระอนุญาตให้วัดราชบพิธ จัดทำพระกริ่งและพระชัยวัฒน์ เป็นรุ่นแรกนับแต่ทรงได้รับการสถาปนาดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกสำหรับถวายเพื่อประทานตามพระอัธยาศัยส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งเพื่อสมนาคุณโดยเสด็จพระกุศลปรับปรุงอาคารภุชงค์ประทานวิทยาสิทธิ์ 1 และก่อสร้าง อาคารอรุณนิภาคุณากร เพื่อเป็นอาคารเรียนและพิพิธภัณฑ์ของวัดและโรงเรียนวัดราชบพิธ โดยโปรดประทานนามรุ่นพระกริ่งและพระชัยวัฒน์ ว่า อริยวงศ์ ซึ่งหมายถึงระเบียบปฏิบัติคุณสมบัติ 4 อย่าง ของบรรพชิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงวางไว้ ได้แก่ สันโดษจีวร 1 สันโดษด้วยบิณฑบาต 1 สันโดษด้วยเสนาสนะ 1 ยินดีในการเจริญกุศลและละอกุศล 1 ดังนั้นนาม อริยวงศ์ ถือเป็นมงคลนามตามพระบรมพุทโธวาท พร้อมกันนี้ได้โปรดประทานพระอนุญาตให้เชิญอักษรพระนาม ออป พร้อมเลข 90 ประดิษฐานที่หลังองค์พระทุกองค์ ทั้งนี้ ได้มีพิธีเททองหล่อนำฤกษ์ไปแล้วเมื่อวันที่ 15 มิ.ย.

 

ส่วนการจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชันษา 90 ปี สมเด็จพระสังฆราชนั้น พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฯ ในฐานะเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กล่าวว่า  พระองค์ไม่โปรดให้จัดงานเฉลิมฉลอง โดยโปรดให้จัดพิธีบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแทนในวันที่ 25 มิ.ย. และจัดพิธีฉลองพระพุทธรูปประจำวันประสูติในวันที่ 26 มิ.ย.

 

ในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชูปถัมภ์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชันษา 90 ปี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธฯ ทั้งสองวัน โดยวันที่ 26 มิ.ย. เวลา 17.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ เนื่องในพิธีดังกล่าวด้วย.เรียบเรียงโดย

กำพลาภร พุฒิพุทธ


Suggess News

Recommend News