จับตาเดือดระอุ...ศึกชิงใหญ่ POLAR !!! ผู้ถือหุ้นเดินเกมส์ใต้ดิน นัดลักไก่อัดเพิ่มกรรมการชิงอำนาจ ลาก 4 พนง. “แบงก์กสิกร” ร่วมสังฆกรรมฉาว??

Publish 2017-07-14 17:13:26ถือเป็นหุ้นตัวหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งมีความร้อนแรงในเชิงกระแสข่าวต่อเนื่องมาตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา    สำหรับหุ้น  “WAT”  ในอดีตซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อมาเป็น “POLAR”     ตามข้อเสนอของผู้บริหาร   บริษัท วธน แคปปิตัล จำกัด (มหาชน)   ในการแจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  ตั้งแต่เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558  ในการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ  พร้อมเปลี่ยนตราประทับบริษัท  แก้ไขข้อบังคับของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิจากเดิม บริษัท วธน แคปปิตัล จำกัด  (มหาชน ) เป็นบริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ “POLAR” ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558    และยังทำการซื้อขายในหมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ความอึกทึกครึกโครมของหุ้น POLAR   กลายเป็นข่าวใหญ่อีกครั้งในช่วงต้นปี  2560    เมื่อ บริษัท  โพลาริส แคปปิตัล  จำกัด (มหาชน)  หรือ POLAR    ตัดสินใจจะเข้าซื้อหุ้นบริษัท  เดย์ โพเอทส์ จำกัด   ซึ่งมีหัวเรือใหญ่อย่าง   นายวงศ์ทนง  ชัยณรงค์สิงห์   และ   นายนิติพัฒน์ สุขสวย   แต่ท้ายสุดดีลธุรกิจก็ต้องยกเลิก   เนื่องจาก   นายวงศ์ทนง   ผู้ก่อตั้งบริษัทเดย์ โพเอทส์ จำกัด   พร้อมทีมงานยกทีมลาออก  และทางผู้บริหาร   POLAR    เห็นว่าอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามแผนการลงทุนที่บริษัทประเมินไว้ก่อนหน้า    ทั้ง ๆ ที่   มีการจ่ายเงินมัดจำ 120 ล้านบาท เพื่อเข้าทำ  Due Diligence   บริษัท  เดย์ โพเอทส์ จำกัด  แล้วก็ตามขณะที่จากข้อมูลในเว็ปไซด์ของตลาดหลักทรัพย์  เมื่อวันที่  11 เมษายน 2559     POLAR  มีผู้ถือหุ้นใหญ่  5  อันดับแรก   ประกอบด้วย  1.นาย จำนงค์ พุทธิมา    จำนวนหุ้น   403,000,000   หุ้น  หรือ  คิดเป็น  4.73 %    2. น.ส. รินนภา คุณะวัฒน์สถิต  จำนวนหุ้น  365,306,800   หุ้น  คิดเป็น  4.29 %    3.น.ส. ธนิสรา ลิ้มสวาท  จำนวนหุ้น  255,000,000  หุ้น คิดเป็น   2.99  %   4.นายอนุวิทย์ ตันติเสเวกุล  จำนวนหุ้น   250,030,000  หุ้น  คิดเป็น  2.94 %  และ  5.นาย สมชาย เตียทะสินธ์ จำนวนหุ้น 220,860,000   คิดเป็น  2.59   %

 

ส่วนรายชื่อกรรมการ  POLAR   ชุดปัจจุบัน  ประกอบด้วย   นาย อาสา นินนาท  ทำหน้าที่เป็น ประธานกรรมการ  และ   กรรมการอิสระ   ,   ประธานกรรมการตรวจสอบ  โดยมี  นายญาณกร วรากุลรักษ์    ดำรงตำแหน่งเป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร    และกรรมการบริษัทร่วมกับ นายพูนศักดิ์ ชุมช่วย ,  นาย ฐากร ทวีศรี   ,  นาย ดนุช  บุนนาค  , นายณัฐพล จำปาศรี  และ นายชนัด เผ่าพันธุ์ดี 

 

 

 

 

แต่ประเด็นสำคัญที่ต้องจับตาก็คือ     ก่อนหน้านั้นเมื่อ   วันที่ 4 กรกฎาคม 2560    นายญาณกร  วรากุลรักษ์   ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  และกรรมการบริษัท   ได้ทำหนังสือแจ้งถึง  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.)   ว่า   ทางคณะกรรมการ    บมจ.โพลาริส แคปปิ ตัล    มีมติเห็นชอบให้เลื่อนวันประชุมสามัญ   ผู้ถือหุ้นประจําปี  2560  จากวันที่ 21 กรกฎาคม  2560   เป็นวันที่  22 กันยายน  2560    และมีมติกําหนดวันกําหนดรายชื่อ   ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี  2560   (Record Date)  ครั้งใหม่ในวันที่ 4 กันยายน  2560   รวมถึงกําหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535  (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)  ครั้งใหม่ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 5 กันยายน 2560

 

โดยยกเลิกวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 (Record Date)  เดิมที่กําหนดในวันที่ 29 มิถุนายน 2560  และยกเลิกกําหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)  เดิมที่กําหนดในวันที่ 30 มิถุนายน 2560

 

เนื่องจากศาลล้มละลายได้มีคําสั่งให้เลื่อนการนัดไต่สวนคําร้อง  ขอฟื้นฟูกิจการออกไปเป็นวันที่ 31 สิงหาคม 2560  เวลา 09.00 น.  ดังนั้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นว่าควรรอคําสั่งของศาลล้มละลายกลางในคดีดังกล่าว    รวมถึงคณะกรรมการเองยังอยู่ในระหว่างการติดต่อและสรรหาผู้สอบบัญชี  เพื่อทําการสอบทานและ ตรวจสอบ งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจําปี 2560 ซึ่งในปัจจุบัน อยู่ระหว่างการติดต่อและตกลงกับ ผู้สอบบัญชีหลายราย และคาดว่าจะสามารถคัดเลือกและได้รับการตอบรับจากผู้สอบบัญชีภายในเดือนกรกฎาคม 

 

นอกจากนี้ยังมีกรณีที่ผู้ถือหุ้นกลุ่มนายอนุวิทย์ ตันติเสเวกุล   ได้เสนอมายังคณะกรรมการบริษัทขอให้จัดประชุม  โดยให้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มอีกจํานวน  15  คน โดยอ้างเหตุผลว่าในปัจจุบัน   กรรมการบริษัทมีไม่เพียงพอในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ  จึงจําเป็นต้องแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม   ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจากจํานวนกรรมการในปัจจุบันที่มีจํานวน 7 คน    (กรรมการเดิม  จํานวน 5 คน  และกรรมการใหม่ที่แต่งตั้ง แทนกรรมการเดิมที่ลาออก  จํานวน 2 คน  แต่อยู่ในระหว่างการจดทะเบียนเพิ่มเติมกรรมการต่อนายทะเบียนบริษัท มหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)

 

จุดนี้ถือเป็นรายละเอียดข้อขัดแย้งที่ปรากฏอยู่ในหนังสือซึ่งมีการนำส่งถึง  ต.ล.ท.   เนื่องจากคณะกรรมการชุดเดิมเห็นว่า   การเพิ่มเติมกรรมการอีกจํานวน 15 คน  ตามที่กลุ่มนายอนุวิทย์ ตันติเสเวกุล เสนอมาจะทําให้บริษัทมีกรรมการ  มีจํานวนมากถึง  22 คน    ซึ่งเมื่อเทียบกับสภาพธุรกิจของบริษัทในปัจจุบันแล้ว  ถือว่ามีจํานวนไม่เหมาะสม   คณะกรรมการจึงเห็นว่าควรจะเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 ออกไปเป็นวันที่ 22 กันยายน 2560 เพื่อให้การหารือเป็นการภายในได้ข้อยุติเสร็จสิ้นก่อน

 

ตรงนี้ถือเป็นไฮไลต์   เนื่องจากในขณะที่  คณะกรรมการบมจ. โพลาริส แคปปิตัล   ดำเนินการตามข้อบังคับหรือ  พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   แสดงมติที่ประชุมเสนอต่อต.ล.ท. กลับปรากฎว่ามีการนัดหมายประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  POLAR   ครั้งที่ 1/2560  ซ้อนทับมติที่ประชุมคณะกรรมการ  POLAR   ขึ้นมา   ตามเอกสารสำคัญลงวันที่  13  มิถุนายน  2560   โดยอ้างว่าการประชุมดังกล่าว   เป็นไปตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด  พ.ศ. 2535   มาตรา 100   (  ฉบับแก้ไขเมื่อวันที่ 4  เม.ย. 2560)  ในวันที่  16 กรกฎาคม  2560   ณ  โรงแรมริชมอนด์  นนทบุรี   

 

แต่โดยเนื้อแท้ของนัดหมายดังกล่าวมีข้อมูลข่าวที่สามารถยืนยันได้ว่า  คณะผู้ดำเนินการดังกล่าวมีนัยแฝงจะผลักดันมติผู้ถือหุ้น  ตามวาระที่ปรากฏในเอกสารเชิญชวน  ว่าจะเสนอชื่อกรรมการเพิ่มเติมอีก 15 คน   ให้ที่ประชุมรับรองมติให้เป็นผลในทางปฏิบัติ    แม้ว่ากระบวนการดำเนินการจะได้รับการทักท้วงจากคณะกรรมการ POLAR   ชุดปัจจุบันว่าเป็นขั้นตอนการกระทำดังกล่าว เข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายในหลายประเด็น   โดยเฉพาะการนำรายชื่อบุคคลเสนอเป็นกรรมการเพิ่มเติมอีก 15 คนนั้น  ไม่ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบใด ๆ จากคณะผู้บริหาร  POLAR   ตาม พ.ร.บ.บริษัทจำกัดมหาชน พ.ศ.2535   ไม่เท่านั้นในกลุ่มรายชื่อดังกล่าวจำนวน  4  คน  ยังปรากฏพบว่าเป็นพนักงานของบมจ.ธนาคารกสิกรไทย    

 

 

 

 

ประกอบด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้    1.นายวินัย  กุศลภากร     ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย  ธนาคารกสิกรไทย  2.นางสาวนลินี ช่วยป้อง    ตำแหน่ง  ผู้เชี่ยวชาญงานวิเคราะห์เครดิต  ธนาคารกสิกรไทย  3. นางสาวจิตรวดี  สมรรถวิทยาเวช    ตำแหน่งเลขานุการบริหาร  ธนาคารกสิกรไทย  และ  4. นายกาลกวิน  สีเขียว  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานวิเคราะห์เครดิต   ธนาคารกสิรไทย    รวมถึงทั้ง  4   รายชื่อเป็นบุคคลที่ถูกเสนอชื่อโดย นายอนุวิทย์ ตันติเสเวกุล

 

 

 

 

ทั้งหมดนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของข้อมูล ที่สะท้อนให้เห็นบางแง่มุมปมขัดแย้งภายใน  ของบริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด  หรือ  POLAR   ซึ่งส่อแววจะร้อนระอุขึ้นอีกครั้งในวันที่  16  กรกฎาคมนี้   และต้นสายปลายเหตุลึก ๆ ก็น่าจะเกี่ยวข้องกับ  นายอนุวิทย์  โดยตรง  เพราะถือได้ว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ถือหุ้นที่เรียประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560     รวมถึงเป็นผู้ลงลายมือชื่อเสนอบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ POLAR   ทั้ง ๆ ที่กรรมการบริษัทผู้มีอำนาจลงนามตามกฎหมาย  ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังต.ล.ท.แล้วว่าที่ประชุมกรรมการมีมติให้เลื่อนการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น  ประจำปี 2560 ออกไปเป็นวันที่ 22 กันยายน 2560

 

ไม่เท่านั้นจากข้อมูลปรากฏพบด้วยว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารกสิกรไทยทั้ง 4 รายซึ่งถูกนายอนุวิทย์นำชื่อมาเสนอเป็นกรรมการ POLAR   มีจำนวน  3 คน   ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดชลบุรีเช่นเดียวกับ   นายอนุวิทย์    และโดยเฉพาะนางสาวนลินี  ช่วยป้อง  ผู้เชี่ยวชาญงานวิเคราะห์เครดิต ธนาคารกสิกรไทย   ยังมีถิ่นที่อยู่ปัจจุบันในอำเภอเดียวกับนายอนุวิทย์ด้วยซ้ำ   ทำให้มีข้อพิจารณาว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่า  พนักงานธนาคารกสิกรไทยทั้ง  4 ราย   มีความสนิทสนมส่วนตัวกับนายอนุวิทย์   จึงถูกดึงเข้ามาร่วมกระบวนการที่นายอนุวิทย์และพวกพ้องดำเนินการ  

 

ดังนั้นประเด็นนี้จึงเป็นแง่มุมหนึ่งของกระแสร้อนที่    บมจ. ธนาคารกสิกรไทย  ต้องมีคำชี้แจงต่อสาธารณชนเช่นกันว่าเห็นชอบในการกระทำของพนักงานของธนาคารกสิกรไทยทั้ง 4 รายหรือไม่  อย่างไร  เนื่องจากกรณีนี้เป็นประเด็นสืบเนื่องมาจากความขัดแย้งภายใน  บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน)   และมีผู้ถือหุ้นจำนวนหนึ่งกำลังพยายามฝ่าฝืนระเบียบกฎหมาย  เพียงเพื่อให้สามารถผลักดันพรรคพวกตนเองเข้าไปมีอำนาจบริหารจัดการ   POLAR   ซึ่งอยู่ในฐานะบริษัทมหาชนจำกัด  ?? เรียบเรียงโดย

กำพลาภร พุฒิพุทธ