“ลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา”

Publish 2017-07-15 19:03:59วันเสาร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านฯ และกองบัญชาการ ตำรวจตระเวนชายแดน ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ   ณ ค่ายพระรามหก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีคณะลูกเสือชาวบ้านจากทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๕,๑๖๖ คน 

 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ประกอบด้วย พิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ พิธีถวายพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน ถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล ของคณะลูกเสือชาวบ้านทั่วประเทศ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาคุณ  ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและลูกเสือชาวบ้าน รวมถึงเป็นการแสดงออกถึงพลังแห่งความสามัคคี และความจงรักภักดีของลูกเสือชาวบ้าน ในการปกป้อง เทิดทูน พิทักษ์ รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้สถิตสถาพรอยู่คู่ชาติไทยตลอดไปลูกเสือชาวบ้าน ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงรับกิจการลูกเสือชาวบ้านไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๑๕ เป็นต้นมา  ได้พระราชทานผ้าผูกคอ ห่วงสวมผ้าผูกคอ เข็มตราคณะลูกเสือแห่งชาติ บัตรประจำตัวและวุฒิบัตร ให้กับสมาชิกลูกเสือชาวบ้านที่สำเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรทุกคน นอกจากนั้นยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานธงประจำรุ่นให้กับลูกเสือชาวบ้าน ตั้งแต่ปี ๒๕๑๔ เป็นต้นมา จำนวนกว่า ๔๔๐ ครั้ง รวมลูกเสือชาวบ้าน ๒๐,๕๓๑ รุ่น โดยในการนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้าน  จำนวน ๑๓๔ ครั้ง รวมลูกเสือชาวบ้าน ๑๐,๘๘๑ รุ่น นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อองค์กรลูกเสือชาวบ้าน ลูกเสือชาวบ้านเป็นองค์กรภาคประชาชนขนาดใหญ่ ปัจจุบันมีสมาชิกที่ผ่านการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านทั่วประเทศกว่า ๗ ล้านคน โดยลูกเสือชาวบ้านมีบทบาทสำคัญยิ่ง ในการยึดมั่น เทิดทูน และดำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นแกนกลางในการสร้างความรัก ความสามัคคี พัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองดี โดยใช้กระบวนการลูกเสือชาวบ้านซึ่งเป็นการพัฒนาทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้ลูกเสือชาวบ้านเป็นพลเมืองดีมีคุณธรรมมีความรับผิดชอบมุ่งสร้างสรรค์สังคมและชุมชนให้เข้มแข็ง เป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศต่อไป