สพป.สตูล!! จัดค่ายเด็กอัจฉริยะ พัฒนานักเรียนกลุ่มเป้าหมาย "SPESAO Genuis Camp 2017" เพื่อพัฒนาด้านสติปัญญา สังคม และการดำรงชีวิต (มีคลิป)

Publish 2017-07-17 16:24:45ที่ศูนย์การเรียนรู้ภูริศึกษาวิชชาลัย อ.ควนกาหลง จ.สตูล นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายนักเรียน SPESAO Genuis Camp 2017 ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จัดให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โรงเรียน สังกัด สพป.สตูล ที่มีผลการสอบ O-NET อยู่ในระดับสูง เพื่อพัฒนาต่อยอดสู่ความมีอัจฉริยภาพด้านสติปัญญา สังคม และการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

 กิจกรรม ค่ายนักเรียน SPESAO Genuis Camp 2017 เพื่อ ต้องการพัฒนาคุณภาพนักเรียนทั้งหมด 159 โรง ให้ตรงกับสภาพปัญหาอย่างแท้ สพป.สตูลจึงนำผลการประเมินระดับชาติ O-NET และผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ 3 ปีย้อนหลังเป็นข้อมูลในการยกระดับคุณภาพการศึกษา จัดแบ่งโรงเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม คือ โรงเรียนกลุ่มเร่งพัฒนา ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีผลการสอบโอเน็ตอยู่ในระดับสูงจำนวน 33 โรง โรงเรียนกลุ่มปกติ จำนวน 93 โรง โรงเรียนกลุ่มพัฒนาต่อยอด จำนวน 33 โรง และดำเนินการพัฒนานักเรียนตามกลุ่มโรงเรียนที่จัดแบ่ง โดยนักเรียนในโรงเรียนกลุ่มพัฒนาต่อยอด นำมาจัดกิจกรรมค่ายต่อยอดส่งเสริมอัจฉริยภาพเต็มตามศักยภาพ ส่วนนักเรียนในโรงเรียนในกลุ่มปกติ สนับสนุนสื่อส่งเสริมพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง และนักเรียนในโรงเรียนกลุ่มเร่งพัฒนา ให้มีการทำแผนพัฒนาปรับพื้นฐานนักเรียนความรู้ความสามารถให้เหมาะสมกับระดับชั้นทั้งนี้เพื่อจัดกลุ่มร.ร.ตามผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ต และผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ เพื่อพัฒนานักเรียนของร.ร.กลุ่มเป้าหมาย ด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ ซึ่งการจัดค่ายนักเรียน Spesao Genuis Camp 2017 จัดขึ้น 2 รุ่นรุ่นแรก 100 คนและรุ่นที่ 2 จำนวน 101 คน จัดขึ้นในวันที่ 20 ก.ค. 60 แต่ละรุ่นใช้เวลาในการเข้าค่าย 3 วัน กิจกรรมเป็นการส่งเสริมพัฒนาต่อยอดความรู้ความสามารถนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในรูปแบบStem ศึกษาร่วมกัน กลุ่มสาระภาษาไทย กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ และกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เป็นกิจกรรมให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ โดยในการเข้าค่ายครั้งนี้นักเรียนทั้งหมดได้แสดงออกในความสามารถความถนัดของตนเองอย่างเต็มที่ไปพร้อมๆกับความสนุกสนานและไม่เครียด

ภาพ/ข่าว กอบกาญจน์  นิมิตานันท์  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.สตูล
Suggess News