หนองคาย!! ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดการฝึกป้องกัน ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการระงับอัคคีภัยและภัยจากสารเคมี (คลิป)

Publish 2017-07-17 16:47:27วันที่ 17 ก.ค. 2560 เวลา 11.00 น. ที่โรงแรมรอยัลนาคารา นายสุชาติ นพวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ 2560 กรณีการระงับอัคคีภัยและภัยจากสารเคมีนางสาววรางคณา ศิลปกิจ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นการบูรณาการแผน ในระดับท้องถิ่น และระดับจังหวัด เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน คล่องตัว สะดวกรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และเป็นการซักซ้อมขั้นตอน รวมถึงการสื่อสารของหน่วยปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด โดยเป็นการประสานสนธิกำลังทั้งองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ตลอดจนมูลนิธิและอาสาสมัครต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการค้นหาปัญหา อุปสรรคของการดำเนินการ ตามแผนระดับกลุ่มจังหวัด ซึ่งจะได้นำปัญหาและอุปสรรคทีเกิดขึ้นมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การปฏิบัติการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสำหรับการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในครั้งนี้ ได้แบ่งการฝึกออกเป็น 2 รูปแบบ ประกอบด้วย การฝึกเชิงอภิปรายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 และการฝึกปฏิบัติ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ที่สวนสาธารณะหนองถิ่น

ภาพ/ข่าว ภัทรวินทร์ ลีปาน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดหนองคาย
Suggess News