ฮือฮา!!!งานนี้พิเศษเฉพาะผู้ชาย เปิดตลาดสมุนไพรภูทอก ที่บึงกาฬ ส่งเสริมสุขภาพ มียารับการรักษาอาการท่านชายนกเขาไม่ขัน

Publish 2017-07-18 00:59:07วันนี้ 17 กรกฎาคม 2560 ที่บ้านคำแคนพัฒนา  ตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ นางกุลณี  อิศดิศัย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดต้องชมแห่งที่ 2 ของจังหวัดบึงกาฬ ภายไต้ชื่อตลาดสมุนไพรภูทอก @บึงกาฬ  โดยมีนายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ  ส่วนราชการ ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ไห้การต้อนรับ   ตลาดแห่งนี้นอกจากเป็นตลาดสมุนไพรแล้วยังมีสินค้าในชุมชนมากมายออกจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าโอทอ๊ป ขึ้นชื่อจากจังหวัดบึงกาฬ“ตลาดต้องชม”  เป็นสถานที่ช่วยเหลือประชาชน  กลุ่มเกษตรกร  วิสาหกิจชุมชน  ผู้ประกอบการ  ผู้ผลิตสินค้า OTOP ตลอดจนประชาชนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง  ได้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าโดยตรงแก่ผู้บริโภค  และเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างรายได้เสริมนอกเหนืออาชีพหลัก  โดยตลาดต้องชมแห่งที่ 2 ของจังหวัดบึงกาฬ ภายไต้ชื่อตลาดสมุนไพรภูทอก @บึงกาฬ จะเป็นการต่อยอดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ของจังหวัดบึงกาฬให้มีความเข้มแข็งเนื่องจากตัวตลาดติดกับภูทอกหรือวัดเจติยาคีรีวิหาร  เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ผู้ปฏิบัติธรรมและนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมและมาปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่อง  โดยมีพระอาจารย์จวน  กุลเชฏโฐ เป็นผู้ก่อตั้ง  จุดเด่นของภูทอก  คือ  บันไดและสะพานไม้ขึ้นชมทัศนียภาพรอบๆ ภูทอก  ที่ใช้พลังศรัทธาแรงงานคนช่วยกันก่อสร้างเวียนขึ้นภูทอก มีทั้งหมด 7 ชั้น ใช้เวลาก่อสร้างถึง 5 ปีเต็ม   นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น  อันเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านคำแคนพัฒนาคือตลาดสมุนไพรพื้นบ้าน  เป็นหมู่บ้านผลิตและจำหน่ายสมุนไพรพื้นบ้านโดยสมุนไพรที่นำมาใช้จะนำมาจากภูเขาในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬและปลูกขึ้นเอง  โดยหมู่บ้านแห่งนี้มีกลุ่มสมุนไพร  2 กลุ่ม  คือกลุ่มสมุนไพรหมอพื้นบ้านอีสานและกลุ่มผู้ปลูกแปรรูปสมุนไพรภูทอก  โดยกลุ่มที่มีความโดดเด่น  ได้แก่  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรหมอพื้นบ้านอีสาน  จะออกจำหน่ายสินค้าสมุนไพรแปรรูปร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ เป็นประจำอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีบริการนวดตัวนวดฝ่าเท้าด้วย  ตลาดต้องชมแห่งนี้เป็นสถานที่รวบรวมและกระจายสินค้าผลิตผลต่างๆ  ของชุมชน  ทั้งผลิตผลทางการเกษตร  สินค้าแปรรูป  ผลิตภัณฑ์ต่างๆ  ของชุมชน  ควบคู่กับการดูแลให้ความเป็นธรรมทั้งด้านปริมาณ  ราคา  แก่ผู้บริโภค  รวมทั้งการเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวและถ่ายทอดอัตลักษณ์ของชุมชน  นำมาซึ่งการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน  ด้านนายชาญยุทธ วันดี พาณิชย์จังหวัดบึงกาฬกล่าวว่า ตลาดสมุนไพรที่บ้านคำแคนพัฒนา เป็นตลาดที่มีสมุนไพรไว้บริการสำหรับผู้มีปัญหาด้านสุขภาพ ไม่ว่าหญิงหรือชายที่มีปัญหาด้านความรักครองเรือนไม่สมหวัง ล่มปากอ่าวหรือท่านชายนักเขาไม่ขันมียาสมุนไพรช่วยได้หลายตัว จึงเป็นตลาดเก่าแก่ที่คนรู้จักกันมานานพอๆ กับวัดภูทอกทีเดียว

            นิธิศักดิ์ เศรษฐแสงศรี ผู้สื่อข่าวส่วนภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.บึงกาฬRecommend News