ถูกใจสายเคี้ยว!! ป.ป.ส. ชงแก้กฎหมายใหม่ ชาวบ้าน กิน-เคี้ยวใบกระท่อมไม่ผิดกฏหมาย!! เผยเป็นวิถีชีวิตชาวบ้าน (รายละเอียด)

Publish 2017-07-18 07:02:27ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ดินแดง กทม. นายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามสถานการณ์และให้ข้อมูลข่าวสาร ครั้งที่ 1/2560 โดยมีคณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย นายนิยม เติมศรีสุข รองเลขาธิการ ป.ป.ส.โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ์ กรมการปกครอง สำนักงานตํารวจแห่งชาติ และกองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประชาสัมพันธ์ เป็นต้น เข้าร่วมประชุมด้วยนายวิทยา กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ได้ร่วมกันกำหนดแนวทางความร่วมมือและสนับสนุนการสร้างการรับรู้ความเข้าใจกับประชาชนในประเด็นต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจำเป็นต้องเร่งดำเนินงานต่อไป คือ การสร้างการรับรู้เรื่อง ผู้เสพ คือผู้ป่วย ซึ่งผู้เสพสามารถเข้ารับการบำบัดรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และไม่เสียประวัติ พร้อมทั้งรัฐบาลจะให้การสนับสนุนส่งเสริมให้มีอาชีพ และสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยจะสร้างการรับรู้ด้านการป้องกันยาเสพติด ในประเด็นความรู้ยาเสพติดในภาพกว้าง ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด นอกจากนี้ การสร้างการรับรู้ความคืบหน้าในการปรับแก้กฎหมายยาเสพติด เรื่องกัญชาและกระท่อมทางด้าน นายนิยม เติมศรีสุข รองเลขาธิการ ป.ป.ส.กล่าวว่า ในส่วนการปรับแก้กฎหมายยาเสพติด เรื่องกัญชาและกระท่อม อยู่ระหว่างการประชุมความคืบหน้าในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการศึกษาวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมเมทแอมเฟตามีน ตามคำสั่ง ศอ.ปส.ที่ 9/2559 ซึ่งกำลังเน้นศึกษาใบกระท่อม ที่ใช้ตามวิถีชีวิตชาวบ้าน เช่น การนำใบกระท่อมมาเคี้ยว โดยไม่ได้ผ่านการแปรสภาพเป็นสารเสพติดหรือใส่อะไรลงไป ซึ่งความเห็นในเวทีประชุมมีแนวโน้มว่า จะไม่เอาผิดหรือมีความผิดตามกฎหมาย แต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ และจำกัดปริมาณ หรืออนุญาตเฉพาะในพื้นที่กำหนดเท่านั้น เนื่องจากสังคมไทยยังไม่ยอมรับเรื่องลักษณะนี้ ดังนั้น เราจะต้องทำความเข้าใจสื่อสารกับสาธารณะให้เข้าใจ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับอนุกรรมการฯ ที่มีปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานดูแลเรื่องการปรับกฎหมาย ซึ่งจะต้องมาวางแผนทิศทางตามกรอบระยะเวลาต่อไป

ขอบคุณภาพจาก แนวหน้าเรียบเรียงโดย

เอกสิทธิ์ ชูวารี


Suggess News