กทพ. จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕60

Publish 2017-08-11 14:23:30 วันนี้ (10 สิงหาคม 2560) เวลา 09.00 น. นายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ            การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นประธานในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕60 โดยมี      ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง กทพ. เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณพื้นที่ด้านข้างด่านชั่งน้ำหนักรถบรรทุก       ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอาจณรงค์ 3 ทางพิเศษเฉลิมมหานคร
          นายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ กล่าวในรายละเอียดว่า เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕32 กำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ และกรมป่าไม้ได้จัดให้มีกิจกรรมเชิญชวนคนในชาติทุกหมู่เหล่าร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการปลูกต้นไม้ กทพ. ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมจึงได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันนี้ขึ้น โดย กทพ. ได้จัดเตรียมไม้ยืนต้น จำนวน 9 ต้น และกล้าไม้ยืนต้น จำนวน 94 ต้น ได้แก่ ขนุน มะม่วงน้ำดอกไม้ และพิมเสนมัน เพื่อให้พนักงานและลูกจ้าง กทพ. ร่วมกันปลูกในพื้นที่ด้านข้างด่านชั่งน้ำหนักรถบรรทุก ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอาจณรงค์ 3 ทางพิเศษเฉลิมมหานคร คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 2 ไร่ ทั้งนี้ กทพ. ตระหนักอยู่เสมอถึงภารกิจและความรับผิดชอบ           ที่มีต่อสังคม โดยสะท้อนให้เห็นด้วยกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่ กทพ. ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง         ไม่ว่าจะเป็นโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ โครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุง ที่นำผู้ใช้บริการ     ทางพิเศษและพนักงาน ไปร่วมทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคมในรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
          “กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติในวันนี้ นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมที่นอกจาก      จะช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ชุมชน และเป็นการช่วยลดสภาวะโลกร้อนแล้วยังเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกของบุคลากร กทพ. ให้เกิดความรักความห่วงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ  อีกทั้ง ยังเป็นการช่วยเพิ่มออกซิเจนให้แก่บรรยากาศได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ผลผลิตที่ได้ยังสามารถนำมาเป็นอาหารแก่พนักงานที่ด่านฯ             ได้อีกด้วย” นายดำเกิงฯ กล่าวในท้ายที่สุดเรียบเรียงโดย

อนันต์ คนกาญจน์