บิ๊กบี้ ! เข้มวอนทุกฝ่ายร่วมมือพิสูจน์คัดกรองแรงงาน ป้องกันการค้ามนุษย์ แล้วเสร็จเกือบแสน

Publish 2017-08-13 00:31:00นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีความห่วงใยกรณีสาธารณชนเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับขั้นตอนและความจำเป็นในการพิสูจน์คัดกรองแรงงานต่างด้าวที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ว่า การคัดกรองดังกล่าวจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อความรอบคอบ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันไม่ให้มีการขนคนเข้ามาใหม่ โดยคัดกรองเพื่อตรวจสอบเรื่องความสัมพันธ์ในการเป็นนายจ้าง-ลูกจ้างจริง เป็นแรงงานที่เข้ามาทำงานอยู่กับนายจ้างก่อนวันที่ 23 มิถุนายน 2560 มีการใช้แรงงานผิดกฎหมายหรือไม่ เช่น ใช้แรงงานเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี การใช้แรงงานบังคับ ใช้แรงงานเด็กอายุ 15-18 ปีในงานที่เป็นงานห้าม รวมทั้งกรณีอายุเกิน 55 ปี เป็นต้น ซึ่งหากพิจารณาไม่รอบคอบจะมีผลเสียตามมา เช่น มีการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ ซึ่งผิดกฎหมาย และอาจนำไปสู่ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานได้ ทำให้เกิดความยุ่งยากทั้งต่อนายจ้างและแรงงานต่างด้าว ทั้งยังมีผลกระทบต่อความมั่นคงและชื่อเสียงของประเทศชาติ โดยเฉพาะประเทศไทยมีกฎหมายว่าด้วยการใช้แรงงานเด็ก แรงงานประมง การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ซึ่งประเทศไทยถูกกล่าวหาจากประเทศคู่ค้าว่ามีการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ซึ่งแรงงานต่างด้าวเป็นแรงงานที่เปราะบาง ดังนั้นจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะนายจ้างหรือสถานประกอบการ ขอให้ทุกฝ่ายอดทนและร่วมมือกันเพื่อให้เป็นที่ยอมรับกับประเทศคู่ค้าในสายตาประชากรโลกว่าประเทศไทยมีการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวตามมาตรฐานสากล  

 นายวรานนท์ฯ ได้กล่าวอีกว่า การพิจารณาดังกล่าวนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยแล้วยังเป็นประโยชน์ต่อการพิสูจน์สัญชาติของประเทศต้นทางที่ให้ความร่วมมือในช่วงที่ผ่านมาอย่างดียิ่ง แต่อย่างไรก็ตาม

 เพื่อแก้ปัญหาที่หมักหมมมานาน การทำงานย่อมเกิดปัญหาความไม่สะดวกได้ ซึ่งกระทรวงแรงงานได้มีการสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เกิดความสะดวกแก่นายจ้างและแรงงานต่างด้าวเป็นระยะ ซึ่งจากการพิสูจน์คัดกรอง 4 วันที่ผ่านมา ปรากฏว่า มีนายจ้างผ่านการคัดกรองกว่า 28,000 ราย แรงงานต่างด้าวผ่านการคัดกรองกว่า 90,000 คน ไม่ผ่านการคัดกรองกว่า 1,600 คน เนื่องจากไม่มีความสัมพันธ์การเป็นนายจ้าง-ลูกจ้างก่อนวันที่ 23 มิถุนายน 2560 และขาดคุณสมบัติด้านอายุ ซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อการเชื่อมโยงในการใช้แรงงานเด็กและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน เป็นต้น

 เรียบเรียงโดย

ปัฐพงษ์ สถาวรสมิต