ปทุมธานี!! กระทรวงพลังงาน จัดพิธีมอบรางวัล สุดยอดคนพลังงาน พร้อมจัดกิจกรรมเปิดบ้านพลังงานชุมชน!!

Publish 2017-09-13 19:05:46     ในโอกาสครบรอบ 10 ปี การดำเนินโครงการพลังงานชุมชน กระทรวงพลังงานได้จัดกิจกรรมพิเศษมอบรางวัล สุดยอดคนพลังงาน ผ่านแนวคิด พลังงานสร้างคน คนสร้างพลังงานยั่งยืน เพื่อยกย่องบุคคลและองค์กรที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม เป็นต้นแบบในการจัดการพลังงานที่ดีแก่สังคมในระดับจังหวัดทั่วประเทศจำนวน 304 รางวัล และนำสุดยอดในแต่ละสาขา มาคัดเลือกเป็นผู้ชนะระดับภาค 60 รางวัล และเข้าสู่การแข่งขันเพื่อรับรางวัลระดับประเทศจำนวน 20 รางวัล รวมรางวัลที่มอบในโครงการนี้กว่า 384 รางวัล ทั้งนี้กระทรวงพลังงานเผยความสำเร็จ การดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาพลังงานชุมชนโดยให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการสร้างศักยภาพด้านพลังงานของชุมชนแก่ประชาชน เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จากการดำเนินงานใน 10 ปีที่ผ่านมาสามารถลดการใช้พลังงานคิดเป็นมูลค่าพลังงานที่ลดลง 4.5 ล้านบาทต่อปี    พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า กว่า 10 ปีที่ผ่านมากระทรวงพลังงานได้ขับเคลื่อนนโยบายในการ สร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาพลังงานของประเทศโดยใช้กระบวนการการวางแผนพลังงานชุมชนเพื่อให้ประชาชนในชุมชนเกิดการรวมกลุ่มเรียนรู้ร่วมกันในการที่จะวางแผนจัดการพลังงานด้วยความรู้ความเข้าใจในศักยภาพเชิงพื้นที่และสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับชุมชนของตนเองได้

    ผลของการดำเนินการดังกล่าวทำให้ปัจจุบันประเทศไทยมีอาสาสมัครพลังงานชุมชนกระจายอยู่ทั่วทุกจังหวัดมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตลาดถึงความสำคัญของการจัดการพลังงานที่ดีนำไปสู่การบรรจุแผงด้านพลังงานในแผนพัฒนาท้องถิ่นเกิดวิสาหกิจที่มีความตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสามารถประหยัดทรัพยากรลดต้นทุนเพิ่มรายได้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพเชิงพื้นที่ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ.ภาพ/ข่าว : ธัชนนท์ พิริยะกุลชัย ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.ปทุมธานี