Z痀妎珗÷籀嚃骳忐 :
19:09    耵.遄購-÷碧斐淶弅ы溘煩臢襖疑竻洈嗶埳鉥梒÷識僱晛堌溴抉鉥抉鉣橶            18:06    敃竻“-寣凳蚆褉箝呯樑橶骳÷蹴6誘.籤迋∼2竣.K餔硒煬頝荂疰識偕疻            鉯姿崹-Ы坐嚍揤妏.轅彸溢婖傯普芧謹閫竊﹎喬塾﹛疰鉡谹抉邯餔щ“來墓a痀煥﹞嫩佽媄號.±佴晰蚎寥珝涷鉌避芧岆.銧橚и頩 ̄薄疰日珛遠.贊毈錘煤:               18:14    識熒識壇!迗鉣蝖匹夾苂迋“珗勢餖挹匹妒樿遙婩宋橏扭菔靾魰刈隞2允            17:48    遄皊纓蒫-所!塾℅Ъ邴嫩椎邈錘識箋佸梒風橶扭暸鄖橏檠鴃悝D巷氯“            17:30    腋.-菔狶肫菠度樿忐溢1,638.90體珗碳/溴坐蚖識疑狺疰芮鉥梒Э50.           
證繚涷4"±濟"戰試 ̄芾竻9漺嫖並忘景橏
26-09-2009 12:05   侳珗 : 2,956

友竊褸 : 碧嫩煜 / 仍掑й蟈疰

            庍﹞贊頝涷潸珗轄 允鏑畟種“挬粹珗卄 "±濟 濟譎濟Ж" 樑暾豻墊嘔畟÷ "Z痀a馱飾骳" 煉廷募塹漞繩捑寢煻鉥埼儦銋寢 鎔珗碳宋捚溴 漺邇並譙樿日僩識壇壖埳 ̄虼畟 ∟芧佴湴 銧歖擅禮壅冓勻郯竻煬鳼錘轅證夫轄∩颱錘<駖坐 漺繕芧塹歖券珛捚植竊扼呯閡﹞荂挹腕. 慞冓撢匹畛贊樨痋庍暽 я

"腴凳淶 粹珗煬魤晶忘朝悝靾鳼湧鎊畟遉橏隞苂湆 鉣邈錘轅卄岐掑骳迖鞀轄 廘韏嫖晶鉬蝜證繚涷 4 卄屁堋捸礙駖 9 慞橶 菔俔誘抉餌僱牶竻尺部飽粹狶(刲ч證)"


Z痀邰頩瘛涷遄涷藉a竻
    靾餑掅骳Й涷遄涷藉a竻
漺    TnewsOnline
侳珗    2,956
26-09-09 12:05