สนธิญาณเผย กรรมได้จัดสรรให้เราได้เกิดในรัชกาลที่ ๙!ทรงทุ่มเทให้คนไทยในฐานะพระโพธิสัตว์เจ้า-ปฏิญาณต่อรัชกาลท่ี ๑๐สืบสานพระราชปณิธาน

"สนธิญาณ"เผย กรรมได้จัดสรรให้"เรา"ได้เกิดใน"รัชกาลที่ ๙"!ทรงทุ่มเทให้คนไทยในฐานะ"พระโพธิสัตว์เจ้า"-ปฏิญาณต่อ"รัชกาลท่ี ๑๐"สืบสานพระราชปณิธาน

Publish 2017-10-25 17:36:35

ใกล้เข้ามาทุกที สำหรับวันงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 26 ต.ค. นับเป็นวันประวัติศาสตร์ที่พสกนิกรชาวไทยจากทั่วทุกสารทิศ ต่างมุ่งเดินทางมายังท้องสนามหลวงเพื่อเป็นการถวายอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย

 

ด้านทางคุณสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม ประธานบริหาร และบรรณาธิการอำนวยการ สำนักข่าวทีนิวส์ ก็ได้ออกมาเล่าเรื่องราวในรัชสมัยของ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ผ่านมุมมองของตน โดยระบุว่า..

 

ฉันเกิดในรัชกาลท่ี ๙ (๒)

           คำสอนสำคัญของ"พระพุทธศาสนา" คือ"กฏแห่งกรรม"จะจัดสรรวิถีชีวิตเบื้องต้นของแต่ละชีวิตและจะจัดสรรให้ทุกชีวิตท่ีเกี่ยวพันกันได้เจอกันเป็นเบื้องต้น!!!!

        ย้ำ!!!!เบื้องต้นเท่านั้น ส่วนชีวิตท่ีเหลือจะเป็นไปตามการกระทำใหม่ท่ีใจกำหนดแต่ก็อยู่ภายใต้กฏหลักคือกรรมหนักจะได้รับผลก่อน!!!เพื่อไปสนับสนุนส่งเสริมหรืออาจตัดรอนพลิกขั้วให้ชีวิตนั้นๆหรือสังคมนั้นๆได้รับผลแห่งการกระทำใหม่!!!!!

        กรรมได้จัดสรรให้"เรา"ได้เกิดใน"รัชกาลที่ ๙"!!!!

       เมื่อรัชกาลท่ี๗ สละราชสมบัติ รัชกาลท่ี๘ จึงได้ครองราชย์ เพราะรัชกาลท่ี๘สิ้นพระชนม์จึงมีรัชกาลท่ี๙!!!!!

       แต่จะมีใครสักกี่คนท่ีจะรู้สึกได้ว่า "พระองค์ท่าน"ไม่ได้มีพระราชประสงค์ท่ีจะขึ้นครองราชย์เป็น"พระมหากษัตริย์" แต่ด้วยเพราะทรงตระหนักในพระราชภาระ จึงต้องขึ้นครองราชย์ด้วยพระราชหฤทัยท่ีแสนเจ็บปวด เพราะพระเชษฐาถูกลอบปลงพระชนม์!!!!

    ดังพระราชหัตถเลขาท่ีทรงบันทึกไว้ในบันทึกส่วนพระองค์ว่า...,.

      "อดคิดถึงพี่ไม่ได้เลยแม้แต่ขณะเดียว ฉันเคยคิดว่า ฉันจะไม่ห่างจากพี่ตลอดชีวิต แต่มันเป็นเคราะห์กรรม ไม่คิดเลยว่าจะเป็นกษัตริย์ คิดแต่จะเป็นน้องของพี่เท่านั้น"

 และอีกบทหนึ่งท่ีได้ทรงบันทึกไว้!!!

      "ในหลวง อย่าละทิ้งประชาชน”  ... ..  " ถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าจะทิ้งประชาชนอย่างไรได้"

         เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๔๘๙ ในขณะท่ีจะเสด็จกลับไปศึกษาต่อท่ีสวิสเซอร์แลนด์หลังจากขึ้นครองราชย์และพระองค์ท่านได้ทรงบันทึกไว้ว่ามีผู้ตะโกนขึ้นขณะรถพระท่ีนั่งถึงวัดเบญจมบพิตรและพระองค์ท่านได้ทรงตอบไปในพระราชหฤทัย!!!

 

        หลังจากนั้นอีกเกือบ ๔ ปี ๒๓ มีนาคม ๒๔๙๓ ได้เสด็จนิวัติประเทศไทย ๔๓ วันนับจากวันนั้นคนไทยทุกคนก็ได้ยินและจดจำพระปฐมบรมราชโองการ!!!!

     "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม"

     ในงานพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษ!!

      ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ไม่เคยว่างเว้นต่อพระราชกรณียกิจ รักษาสัจจะท่ีให้ไว้!! 

      ทรงบุกป่าผ่าดงแดนกันดาร ลุยทุกสถานการณ์แม้ในอากาศท่ีเหน็บหนาวหรือร้อนในเปลวแดดท่ีแผดเผา นำ้ท่วมหรือแห้งแล้งกันดาร ไม่เว้นว่างกลางวันกลางคืน

 


 ทำให้มีโครงการในพระราชดำริทั้งสิ้น ๔,๔๔๗ในทุกจังหวัดและท่ีสำคัญที่สุดมีโครงการท่ีเกี่ยวกับนำ้๓,๐๓๑ โครงการ

    นับตั้งแต่โครงการแรกคือ"ถนนห้วยมงคล"เกิดขึ้นเมื่อปี ๒๔๙๕ เพื่อช่วยให้ประชาชนขนส่งสินค้าเกษตรออกมาขายในเมืองได้รวดเร็วไม่เน่าเสีย!!!

      นี่คือกรรมใหม่ท่ีเราคนไทยได้รับผลจากพระองค์ท่านท่ีได้ทรงทุ่มเทให้คนไทยในฐานะพระโพธิสัตว์เจ้า!!!!

      เราท่านทั้งหลายจึงได้อยู่ในประเทศท่ีดีงามและเข้มแข็งด้วยรากฐานทั้งทางจิตใจและเศษฐกิจ สังคม บนหลักการ"ความพอเพียง"ท่ีทรงเพียรตอกย้ำตลอดมา!!!!

 

        กรรมจัดสรรให้เราคนไทยได้"พระมหากษัตริย์รัชกาลท่ี ๙" และแน่นอนได้สืบสันติวงศ์ต่อเนื่องสู่"รัชกาลท่ี๑๐"

       เราทุกคนจงรักภักดี แต่วันนี้ต้องวาง "ความโศกเศร้า" แปรเปลี่ยนการแสดงออกเป็น "ปฏิบัติบูชา" ถวายพระองค์ท่านและรวมพลังกายใจถวายสัตย์ปฏิญาณต่อ"รัชกาลท่ี ๑๐" ร่วมกันสร้างกรรมใหม่ !!! 

        เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน สร้างประเทศชาติบ้านเมืองของเราให้แข็งแรงมั่นคงสืบไป!!!!!

       สนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรมติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

วิลาสินี แววคุ้ม

ติดตามข่าวอื่นๆ