การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA จัดพิธีเปิดและส่งมอบโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ภายใต้ชื่อ ชุมชนสุขใจ ใช้ไฟ PEA ณ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA จัดพิธีเปิดและส่งมอบโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ภายใต้ชื่อ "ชุมชนสุขใจ ใช้ไฟ PEA" ณ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

Publish 2016-08-05 12:16:31

วันนี้ (วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 15.00 น.) นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เป็นประธานในพิธีเปิดและส่งมอบโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ภายใต้ชื่อ "ชุมชนสุขใจใช้ไฟ PEA" ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 1 (วัดปากบาง) ตำบลพงตึก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายธนา บุษปวนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พ.ต.อ.วริทธิ์พงษ์ ทัฬหวรค์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท่ามะกา พ.ต.อ.ประสม หงษ์โต ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรลูกแก มีนายประกาญจน์ วงศ์พุฒิ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค 3 นายไพฑูรย์ วิริยะวัฒนะ ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานในสังกัดให้การต้อนรับ มีนายพันธุ์ศักดิ์ จำเนียรสวัสดิ์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่ามะกา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ และนายไพโรจน์ นันทพรหมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพงตึก กล่าวให้การต้อนรับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินกิจการด้านพลังงานไฟฟ้ามากว่า 55 ปี นอกจากมีหน้าที่ในการจำหน่ายไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าแล้ว PEA ยังได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยด้วย โดยในปี 2559 PEA ได้กำหนดกลยุทธ์เชิงสังคมและสิ่งแวดล้อมในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยการใช้ไฟฟ้าของประชาชนและส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์ที่เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าสู่สาธารณะ ประกอบกับในปัจจุบันวิกฤติภัยธรรมชาติเกิดขึ้นบ่อยครั้งครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคและทวีความรุนแรงมากขึ้น ทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้ไฟฟ้าที่ไม่ถูกวิธี ในช่วงวิกฤติภัยธรรมชาติดังกล่าว PEA จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย ตลอดจนเข้าไปตรวจสอบและปรับปรุงระบบไฟฟ้าในชุมชนให้มีความปลอดภัยในพื้นที่รับผิดชอบของ PEA ทั่วประเทศสำหรับโครงการชุมชนสุขใจใช้ไฟ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่ามะกา ได้ตอบสนองนโยบายของท่านผู้ว่าการ PEA ตามหลักแนวคิดที่ว่า “การเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการพัฒนา และส่งเสริมโครงการที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน การสร้างสมดุล ของสิ่งแวดล้อม”ซึ่งโครงการชุมชนสุขใจ ใช้ไฟ PEAได้บูรณาการโครงการจำนวน 6 โครงการ สู่ชุมชนต้นแบบ “องค์การบริหารส่วนตำบลพงตึก”  แห่งนี้ ประกอบด้วย

 
1. โครงการ “ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA” เป็นกิจกรรมที่นำนักศึกษาช่างไฟฟ้าของ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีที่ผ่านการอบรมจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 30 คน ลงพื้นที่ตรวจแนะนำและซ่อมย่อย จำนวน 1,200 ครัวเรือน ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ

2.โครงการ “84 ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA" หนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 เป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้ความเข้าใจการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด ปลอดภัย ให้กับประชาชนและมีการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในบ้าน วัด โรงเรียน จำนวน 84 แห่ง ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ

3.โครงการ “PEA ห่วงใยใสใจทุกชีวิต” ภายใต้กิจกรรม “บันทึกนักประหยัดตัวน้อย” เป็นกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนัก การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด ปลอดภัย ให้กับนักเรียนระดับ ป.4-ป.6 ในพื้นที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลพงตึกจำนวน 3 โรงเรียน รวม 100 คน ปัจจุบันดำเนินการครบถ้วนและอยู่ระหว่างการติดตามผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้า

4.โครงการ “PEA ห่วงใยใส่ใจทุกชีวิต” ภายใต้กิจกรรม “PEA-ประชาร่วมใจ ระบบไฟมั่นคง”จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ วิธีการแจ้งเหตุ การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อช่วยภารกิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในด้านต่างๆ จำนวน 100 คนโดยได้มอบบัตรสมาชิกให้กับประชาชนที่ผ่านการอบรมดังกล่าว

5.โครงการ “ปรับปรุงระบบจำหน่ายและสายสื่อสาร” โดยปรับปรุงระบบจำหน่าย ทั้งแรงสูงและแรงต่ำรวมระยะทาง ประมาณ 14 กิโลเมตร พร้อมดำเนินการรวมมัด จัดระเบียบสายสื่อสาร ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตรรวมงบประมาณ 7.6 ล้านบาท ปัจจุบันดำเนินการไปแล้วประมาณ 85%

6.โครงการ ชำระเงินค่ากระแสไฟฟ้า ผ่านรถบริการเคลื่อนที่ “PEA Mobile” โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ ท่ามะกา จะนำรถมารับชำระค่ากระแสไฟฟ้า ในวันที่ 29 ของทุกเดือน

จากการบูรณาการโครงการ ทั้ง 6 โครงการ อย่างเป็นระบบ เริ่มจากบุตร-หลาน สู่ปกครองและชุมชน พี่น้อง ประชาชน ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพงตึกจึงเรียกชุมชนต้นแบบ นี้ว่า “ชุมชนสุขใจใช้ไฟ PEA” เพื่อเป็นต้นแบบในการดำเนินการโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อไป

นึกถึง PEA โทร. 1129 PEA Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง


 

 

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน