การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA จัดงานสัปดาห์ปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2559

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA จัดงานสัปดาห์ปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2559

Publish 2016-08-05 12:28:19

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานของ PEA ประจำปี 2559 และได้รับเกียรติจากนายเนฑิษฐ์ ประเสริฐวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสวีสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 โดยมีนายศิริชัย อมรศรีจิรธร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย กล่าวรายงาน ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 6 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรุงเทพฯ

นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เปิดเผยว่า นโยบายการบริหารและการพัฒนา PEA ที่ให้ความสำคัญและยกระดับความปลอดภัยเป็นยุทธศาสตร์ Standardizing กลยุทธ์ Safety Performance ที่เป็นเลิศโดยสร้าง Safety Management System เป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพและปลูกฝัง PEA Safety Culture ยกระดับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานให้อยู่ในใจของพนักงานและลูกค้าภายนอก โดยจัดงานขึ้นในระหว่างวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ กระตุ้นเตือนให้พนักงานทุกคนระลึกถึงขั้นตอนการทำงานด้วยความปลอดภัย ให้หน่วยงานที่มาร่วมออกบูธได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเพื่อนำไปปรับใช้กับหน่วยงานตนเอง เป็นการเผยแพร่วัฒนธรรม ทัศนคติที่ดีด้านความปลอดภัย มอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่ปฏิบัติงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุ และมีการดำเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยที่ดีเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในกิจกรรมรณรงค์ให้เกิดความปลอดภัยในองค์กรสำหรับการจัดกิจกรรม มีการบรรยายพิเศษด้านความปลอดภัย มอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่ปฏิบัติงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุ มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัย บูธนิทรรศการด้านความปลอดภัยของการไฟฟ้าเขตต่างๆ การออกร้านจากหน่วยงานภายนอก ร้านค้าเกี่ยวกับความปลอดภัย และการประกวด Miss Safey PEA 2016 จากหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นพรีเซนเตอร์ด้านความปลอดภัย

 


 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน