กฟภ. เชิญชวนประชาชนร่วมลงประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 8.00-16.00 น.

"กฟภ." เชิญชวนประชาชนร่วมลงประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 8.00-16.00 น.

Publish 2016-08-06 14:28:04

ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง กำหนดให้มีการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2559 โดย คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้กำหนดวันออกเสียงประชามติทั่วราชอาณาจักร ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00-16.00 น.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ได้มีการติดตามดูแล เฝ้าระวังป้องกัน และเตรียมความพร้อมด้านการจ่ายไฟฟ้า และความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในช่วงการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ จึงให้ทุกหน่วยงานดำเนินการ ดังนี้1. ให้อำนวยความสะดวกในการขอใช้ไฟฟ้าสำหรับสถานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการออกเสียงประชามติ รวมถึงให้เร่งรัดการดำเนินงานด้วยความรวดเร็ว

2. ตรวจสอบดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพมั่นคง ปลอดภัย โดยเฉพาะในพื้นที่ลงคะแนนและนับคะแนน ต้องดูแลเฝ้าระวังและจัดให้มีมาตรการป้องกันเป็นพิเศษ

3. เตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดปัญหาไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างจัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งจัดเตรียมความพร้อมด้านกำลังคน พัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมือสื่อสาร ให้สามารถปฏิบัติงานได้ทันที โดยทุกหน่วยงานต้องซักซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินอย่างจริงจัง

4. ให้การสนับสนุนการตรวจสอบและเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร สถานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการออกเสียงประชามติ เช่น การติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรอง การติดตั้งระบบไฟแสงสว่างฉุกเฉิน ให้สามารถใช้งานได้ทันทีหากระบบไฟฟ้าขัดข้อง

5. ให้หน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเพื่อกำกับดูแล ประสานงานและอำนวยการด้านการจ่ายไฟฟ้าและความมั่นคงระบบไฟฟ้า

หากเกิดสถานการณ์ด้านระบบไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสถานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการออกเสียงประชามติ สามารถติดต่อ1129 PEA Call Center