การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) จัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

Publish 2016-08-09 15:20:57

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 เรือเอกสุทธินันท์ หัตถวงษ์ ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นประธานในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยมี ผู้บริหาร และพนักงาน กทท. ตัวแทนจากกรมป่าไม้   หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งชาวชุมชน ตำบลทรงคะนอง และสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ประมาณ 900 คน ณ ท้องที่ตำบลทรงคะนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ (ในบริเวณพื้นที่สีเขียว-เชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ์)

 
สำหรับการจัดกิจกรรมปลูกป่า กทท. ได้จัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง นับเป็นปีที่ 6 โดยดำเนินการ ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา โดยในปีนี้ กทท. ได้จัดทำโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสมหามงคลฯ ดังกล่าว โดยได้ร่วมกันปลูกป่าในพื้นที่แปลงใหม่ (ตำบลทรงคะนอง) จำนวน 5 ไร่ ในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยกิจกรรมประกอบด้วย การปลูกต้นไม้ยืนต้น ประมาณ 1,000 ต้น การพรวนดิน กำจัดวัชพืช เพื่อสานต่อพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการอนุรักษ์ผืนป่าบริเวณกระเพาะหมูแห่งนี้   ให้เป็นปอดของกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง และคืนสภาพป่าที่ถูกทำลายให้กลับมามีสภาพดังเดิม รวมถึง  การปลูกฝังวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน การสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมตอบแทนสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการจะเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดสะพาน “เขื่อนขันธ์มรรคา” ซึ่ง กทท. ได้ปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อให้เป็นสะพานศึกษาธรรมชาติ ภายในสวนสาธารณะและพฤกษศาสตร์ศรีนครเขื่อนขันธ์ ในวันอังคารที่ 27 กันยายน 2559