กระทรวงแรงงานฯ มอบรางวัลเกียรติยศเชิดชูยกย่อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นองค์กรต้นแบบด้านบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์ของประเทศไทย ประจำปี 2559

"กระทรวงแรงงานฯ" มอบรางวัลเกียรติยศเชิดชูยกย่อง "การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค" เป็นองค์กรต้นแบบด้านบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์ของประเทศไทย ประจำปี 2559

Publish 2016-09-12 11:48:59

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 14.30 น. นางสาวพรรณี ศรียุทธศักดิ์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบรางวัล“องค์กรต้นแบบด้านบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์ของประเทศไทย” ด้านพลังงาน  ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  โดยมีนายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และมีนายสุดเจริญ สมชม ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้แทนฝ่ายลูกจ้างขึ้นรับรางวัลพร้อมกันและมีพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เข้าร่วมการฟังเสวนาไตรภาคี ในหัวข้อ  “เรามาถึงจุดนี้ เพราะเราเป็นหุ้นส่วนกัน” ณ ห้องวีนัส โรงแรมมิราเคิล  แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดโครงการองค์กรต้นแบบด้านบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์ของประเทศไทย (Thailand’s Model Organization on Labour Relations Management Award) ประเภทด้านพลังงานซึ่งต้องผ่านหลักเกณฑ์การประกวด 6 หมวด ในเรื่อง นโยบายแผนงานและกิจกรรมด้านแรงงานสัมพันธ์ โครงสร้างบริหารแรงงานสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมขององค์กรลูกจ้างในการปรึกษาหารือร่วม การปรึกษาหารือร่วมแบบทวิภาคี / ไตรภาคี ความรับผิดชอบทางสังคม และความต่อเนื่องผลสัมฤทธิ์จากการปรับปรุงสภาพการจ้าง

 

ในการดำเนินงานที่ผ่านมา PEA ตระหนักดีว่าบุคลากรในหน่วยงาน เป็นสิ่งที่มีค่าและเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งที่ จะขับเคลื่อนให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงตาม นโยบายการบริหารและพัฒนา PEA มุ่งเป็นองค์กรทันสมัย ยึดหลักธรรมาภิบาล มีขีดสมรรถสูง สร้างความสุขให้แก่พนักงานและลูกจ้างอย่างยั่งยืน โดยมีเกณฑ์ตามมาตรฐานสากลที่องค์กรยึดถือปฏิบัติ คือ การมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมในการตัดสินใจและแก้ปัญหาในกิจกรรมที่เป็นการช่วยเหลือและคุ้มครองผลประโยชน์ของสมาชิกผ่านช่องทางที่เป็นธรรม การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี สร้างความคุ้นเคยความไว้เนื้อเชื่อใจกันมีการยอมรับเหตุผลซึ่งกันและกัน เคารพในสิทธิและบทบาทหน้าที่ของอีกฝ่ายหนึ่ง สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและส่งเสริมบรรยากาศที่ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข  การสื่อสารภายในองค์กร ให้ความสำคัญกับการสื่อสารข้อมูลด้านแรงงานสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง โดยมีคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์เป็นศูนย์กลาง รวมถึงจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารด้านแรงงานสัมพันธ์ทางช่องทางต่างๆ  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและสิทธิประโยชน์ คำนึงถึงสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย ตามกฎการทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน  ยึดหลักธรรมาภิบาล มีการบริการที่ดี โดยกำหนดเกณฑ์การควบคุมติดตามและกำกับดูแล กำหนดความรับผิดชอบของผู้รับมอบอำนาจและผู้มอบอำนาจให้ชัดเจน ยึดหลักความโปร่งใส ยุติธรรมและสุจริตใจในการบริหาร สร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในโอกาสที่พึ่งจะได้รับ อันจะทำให้การบริหารงานในองค์มีประสิทธิภาพและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน