กฟภ. คว้ารางวัลเกียรติยศ รัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการจัดทำแผนงานเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน รางวัลดีเลิศ แผนงาน การไฟฟ้าโปร่งใส ปี 2559 จากสำนักงาน ป.ป.ช. !!

"กฟภ." คว้ารางวัลเกียรติยศ "รัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการจัดทำแผนงานเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน" รางวัลดีเลิศ แผนงาน "การไฟฟ้าโปร่งใส" ปี 2559 จากสำนักงาน "ป.ป.ช." !!

Publish 2016-09-20 13:46:47

เมื่อวานนี้ (วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 14.45 น ) พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช.    เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล“รัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการจัดทำแผนงานเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน”  ให้กับนายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมแสดงความยินดี ประกอบด้วย นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี พันเอกปรัชญา  เฉลิมวัฒน์ นายไพบูลย์  ศิริภานุเสถียร


รองศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์  สุนทรกนกพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชาพร  สุวัฒโนดม ร่วมด้วยนายสุรศักดิ์  ไตรทาน รองผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล นายสมภพ  เต็งทับทิม รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อมและนายดุษฎี ลิ่มทอง ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ มีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 55 หน่วยงานเข้ารับรางวัล

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับคะแนนการประเมิน คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมร้อยละ 89.86  ได้รับการประกาศ เป็นรางวัลดีเลิศแผนงาน  “การไฟฟ้าโปร่งใส” ปี 2559  ณ โรงแรมเบสเวสเทิร์น พลัส แวนด้าแกรนด์ ถนน แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ รางวัลแผนงาน “การไฟฟ้าโปร่งใส”เป็นรางวัลสอดคล้องกับ ดัชนี/ตัวชี้วัด ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงาน ป.ป.ช. ภายใต้ “โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   (Integrity & Transparency Assessment : ITA)” คู่มือการประเมินเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสของสำนักงานนายกรัฐมนตรีคู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าร่วมประเมิน ITA ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน โดยได้รับคะแนนเฉลี่ย ในปี 2557 คะแนนเฉลี่ย  ในภาพรวมร้อยละ 77.87 (มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสูง) และปี 2558 คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมร้อยละ 89.86   (มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสูงมาก) โดยได้คะแนนด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงานสูงถึงร้อยละ 99.25 คะแนนด้านความพร้อมรับผิดสูงถึงร้อยละ 97.20 และคะแนนด้านความโปร่งใสสูงถึงร้อยละ 96.36

รางวัลที่ได้รับจาก ป.ป.ช. ในครั้งนี้เป็นรางวัลทรงคุณค่าต่อองค์กร เชิดชูเกียรติยศ ความภาคภูมิใจและสร้างขวัญกำลังใจเป็นอย่างสูงให้กับคณะกรรมการบริหาร  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตลอดจนผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรในการปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักให้ผู้บริหารและพนักงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน สร้างระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลอำนาจให้เหมาะสม ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ อำนวยความสะดวกอย่างเป็นธรรม ทั่วถึง ตอบสนอง ความต้องการและความพึงพอใจตามข้อตกลงมาตรฐานคุณภาพการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมถึงประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการติดต่อและรับบริการจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการติดตาม ตรวจสอบหรือแจ้งข้อมูลเบาะแสในการต่อต้านและป้องปรามการทุจริต เพื่อพัฒนากระบวนการดำเนินงาน    ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีมาตรฐานและเป็นแนวทางเดียวกันทั้งองค์กรที่ยั่งยืนเคียงคู่สังคมต่อไป

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนำกระบวนการทำงานของต้นแบบการไฟฟ้านำร่องไปสู่การกำหนดมาตรฐานการไฟฟ้าโปร่งใสให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร โดยดำเนินการในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 12 เขตภายใน ปี 2559 และขยายผลไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกแห่งทั่วประเทศ มีเป้าหมายการดำเนินงาน ในปี 2559 การไฟฟ้าจุดรวมงานผ่านการประเมินตามเกณฑ์ “มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส” จำนวน 186 แห่ง และปี 2560 การไฟฟ้าสาขาและการไฟฟ้าสาขาย่อยผ่านการประเมินตามเกณฑ์ “มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส” จำนวน 747 แห่ง โดยผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ITA) มีคะแนนมากกว่าร้อยละ 90