กฟภ. คว้ารางวัลโดดเด่น 15 ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี2559-2561 ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการ ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี!!

"กฟภ." คว้ารางวัลโดดเด่น 15 ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี2559-2561 ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการ ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี!!

Publish 2016-09-30 12:56:01

เมื่อ วันพุธที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2559 นายจิรชัย มูลทองโร่ย รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี/รองประธานกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก กล่าวรายงาน โดยมีนายประกาญจน์ วงศ์พุฒิ ร่วมพิธีฯ ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 2 ชั้น 11 อาคาร 1 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ได้รับรางวัลศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center :GECC)ประจำปี พ.ศ. 2559-2561 ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก รางวัลดังกล่าวเป็นสิ่งที่ย้ำเตือนให้ผู้บริหารหน่วยงานของรัฐตระหนักและมุ่งมั่นพัฒนา ปรับปรุง และรักษามาตรฐานการให้บริการประชาชนตามมาตรฐาน GECC ไว้ โดยแสดงให้เห็นถึง "การบูรณาการบริการด้วยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ และความสามัคคีขององค์กรในการพัฒนาและรักษาคุณภาพการให้บริการประชาชนไปสู่เป้าหมายตามมาตรฐาน GECC PEA เป็นหน่วยงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานดังกล่าว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงการให้บริการประชาชนของทุกหน่วยงานของรัฐ ที่มีการให้บริการ "สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย" เป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี     ในปี 2559 มีหน่วยงานที่ขอรับการรับรอง มาตรฐานฯ รวมทั้งสิ้น 119 ศูนย์ คณะกรรมการฯได้พิจารณารับรองมาตรฐาน จำนวน 41 ศูนย์ เป็นระยะเวลา 3 ปี แบ่งเป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง จำนวน 6 ศูนย์ หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค จำนวน 5 ศูนย์ และหน่วยงายร้ฐวิสาหกิจ จำนวน 30ศูนย์ ในวันนี้ PEA ได้รับรางวัลจำนวน 15 ศูนย์ ได้แก่ การไฟฟ้าจังหวัดกำแพงเพชร การไฟฟ้าอำเภอตาคลี การไฟฟ้าจังหวัดลำปาง การไฟฟ้าจังหวัดนครพนม การไฟฟ้าจังหวัดสุรินทร์ การไฟฟ้าจังหวัดร้อยเอ็ด การไฟฟ้าจังหวัดสกลนคร การไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้อมน้อย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต การไฟฟ้าจังหวัดนครนายก การไฟฟ้าอำเภอบางปะกง การไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี การไฟฟ้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีและการไฟฟ้าจังหวัดยะลา


สำหรับปัจจัยที่ส่งผลให้ PEA ได้รับรางวัลในครั้งนี้ มาจากการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนสามารถเข้าถึงการให้บริการได้อย่างรวดเร็ว อาทิ PEA Mobile Shop : รถบริการเคลื่อนที่เพื่อให้เข้าถึงชุมชนที่ห่างไกล PEA Mobile Application ให้บริการผ่านโทรศัพท์มือถือ เพื่อตรวจสอบค่ากระแสไฟฟ้า แจ้งกระแสไฟฟ้าขัดข้อง แจ้งข้อร้องเรียน อีกทั้งยังมีการพัฒนาระบบการให้บริการแบบ One Touch Service เช่น รับคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ พร้อมรับชำระเงิน ภายใน 15 นาที การติดตั้งมิเตอร์ในเขตเมืองที่มีระยะห่างจากสำนักงานการไฟฟ้า ไม่เกิน 10 กม. ติดตั้งมิเตอร์ภายใน 24 ชม. หรือการรับคำร้องขอขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทางไม่เกิน 200 เมตร พร้อมรับชำระเงิน ภายใน 30 นาที ตลอดจนมีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เช่น การนำระบบจัดคิวอัจริยะ (Smart Queue) และระบบประเมินความพึงพอใจ ณ จุดให้บริการ (Smile Box) มาใช้งาน จัดช่องทาง Drive Through ให้ชำระเงินค่าไฟฟ้าระบบ Call Center 1129 ให้บริการสอบถามข้อมูลและแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องรวมถึงรับเรื่องข้อร้องเรียน ปัจจุบันเปิดให้บริการ จำนวน 90 คู่สาย

 

นอกจากนี้ PEA ยังมีกระบวนงานหลักการให้บริการของศูนย์บริการลูกค้าในการรับชำระค่าไฟกระแสไฟฟ้า การบริการรับคำร้อง การขอใช้ไฟฟ้า การต่อกลับการใช้ไฟฟ้า การขอใช้บริการด้านมิเตอร์ การโอนเปลี่ยนชื่อการใช้ไฟฟ้า การขอยกเลิกการใช้ไฟฟ้า การรับแจ้งเหตุและข้อร้องเรียน การรับแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง และการตอบข้อร้องเรียน เพื่อให้บริการประชาชนอีกด้วยติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน