ลุ้นระทึก!! ศาลรธน.นัดชี้ ม.61 วันที่ 29 มิ.ย. 59 -หัก สนช.ไม่ให้สมเจตน์-สมชายแจง

ลุ้นระทึก!! ศาลรธน.นัดชี้ ม.61 วันที่ 29 มิ.ย. 59 -หัก สนช.ไม่ให้"สมเจตน์-สมชาย"แจง

Publish 2016-06-22 16:22:56

ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัย ม.61 วรรคสอง พ.ร.บ.ประชามติ ขัดรธน.หรือไม่ 29 มิ.ย.นี้ ขณะเดียวกัน ไม่อนุญาตให้ "สมเจตน์-สมชาย" ชี้แจงตามคำขอของ สนช.
     

     ศาลรัฐธรรมนูญ นัดแถลง ด้วยวาจาก่อนการลงมติ และ ลงมติคำร้อง ของ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่ขอให้พิจารณาวินิจฉัยว่า พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 มาตรา 61 วรรคสอง เป็นบทบัญญัติ ที่ จำกัดสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนเกินความจำเป็น และ กระทบกระเทือนสาระสำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพ มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 มาตรา 4 หรือไม่ ในวันที่ 29 มิ.ย.59 เวลา 13.30 น.




     สำหรับ พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 มาตรา 61 วรรคสอง บัญญัติไว้ว่า "ผู้ใดดำเนินการเผยแพร่ข้อความ ภาพ เสียงในสื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ ในช่องทางอื่นใด ที่ผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือ มีลักษณะรุนแรง ก้าวร้าว หยาบคาย ปลุกระดม หรือ ข่มขู่ โดยมุ่งหวังเพื่อให้ผู้มีสิทธิออกเสียงไม่ไปใช้สิทธิออกเสียง หรือออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือไม่ออกเสียง ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำการก่อความวุ่นวายเพื่อให้การออกเสียงไม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย"


     ส่วนกรณีที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีคำขอให้ พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม สนช.ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ... และ นายสมชาย แสวงการ สนช.ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการกิจการ สนช. มาแถลงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมด้วยวาจาต่อศาลนั้น ศาลรัฐธรรมนูญ เห็นว่า เอกสารหลักฐานในสำนวนมีเพียงพอที่ศาลจะพิจารณาวินิจฉัยได้แล้ว จึงมีคำสั่งไม่อนุญาตตามคำขอ และแจ้งให้ประธาน สนช.ทราบ



ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สุธา ทางดี