ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงเจริญพระชันษา๓๔ปี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ติดตามรายละเอียด http://deeps.tnews.co.th

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

 

 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงเจริญพระชันษา๓๔ปี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 


     พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ หรือพระองค์หริภา เป็นพระธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และนาวาอากาศเอกวีระยุทธ ดิษยะศริน ประสูติเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ โดยมีพระโสทรกนิษฐภคินี ๑ พระองค์ คือพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง http://deeps.tnews.co.th/contents/k/206868/  "อ้อมพระกรของในหลวง"พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงอยู่ในอ้อมพระกรอันอบอุ่นของทูลกระหม่อมตา(ในหลวง)ขอพระองค์ทรงพระเจริญ!!

 

     ทรงมีฐานันดรศักดิ์เป็น พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า ตั้งแต่ประสูติ เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาพระโอรสพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ให้ดำรงฐานันดรศักดิ์เป็น พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า ทุกพระองค์

การศึกษา

ระดับอนุบาลปีที่ ๑ – ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนจิตรลดา

ประถมศึกษาปีที่ ๕ – มัธยมศึกษาปีที่ ๒ Hoi ton – Arms School ประเทศสหรัฐอเมริกา

ระดับเกรด ๘ Herbert Hoover Middle School ประเทศสหรัฐอเมริกา

ระดับเกรด ๘-๑๑ Walter Johnson High School ประเทศสหรัฐอเมริกา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕-๖ โรงเรียนจิตรลดา

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาพพิมพ์ (เกียรตินิยมอันดับ ๒) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

กำลังศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาศิลปไทย ภาควิชาศิลปไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร
 

พระกรณียกิจ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงประกอบพระกรณียกิจทั้งในด้านการสนองพระเดชพระคุณในฐานะพระราชวงศ์ และพระกรณียกิจในด้านต่างๆ อาทิ

• รองประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
• ประธาน ศูนย์ปฏิบัติการบินอาสา อนุรักษ์และกู้ภัย สิริภาจุฑาภรณ์ เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัติ
• โครงการงานบ้านกู้ภัย “โครงการบ้านกู้ภัยร่วมใจสิริภา” เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบพิบัติภัย


ด้านศิลปะ

     ทรงส่งเสริมงานด้านต่าง ๆ ของคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ต่างๆ อาทิ


• ทรงจัดประมูลงาน “ภาพฝีพระหัตถ์พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์” เพื่อช่วยเหลือสุนัขจรจัด ในงาน “นิทรรศการศิลปะเพื่อสุนัข My Friends”
• งานบูรณะพระวิหาร บูรณะภาพจิตรกรรมฝาผนังบูรณะศาลาบ่อทิพย์ และปรับพื้นที่ภูมิทัศน์ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
• โครงการจัดสร้างสวนประติมากรรม “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพุทธศาสนา” เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ และสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับชุมชน
• โครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์เวียงท่ากาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
• โครงการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังพระวิหารวัดหนองน้ำขุ่น ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง