สวดมนต์-ไหว้พระ-ทำทาน-รักษาศีล-เจริญสมาธิภาวนาตามคำสอนของหลวงปู่เทสก์ ... เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ดวงวิญญาณของพระมหากษัตราธิราชเจ้า!!

รู้จริง... รู้แจ้ง... ทุกเรื่องราวพระอริยสงฆ์http://panyayan.tnews.co.th

สวดมนต์-ไหว้พระ-ทำทาน-รักษาศีล-เจริญสมาธิภาวนาตามคำสอนของหลวงปู่เทสก์ ... เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ดวงวิญญาณของพระมหากษัตราธิราชเจ้า!!

สวดมนต์-ไหว้พระ-ทำทาน-รักษาศีล-เจริญสมาธิภาวนาตามคำสอนของหลวงปู่เทสก์ ... เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ดวงวิญญาณของพระมหากษัตราธิราชเจ้า!!

“...คุณพระรัตนตรัยมีอเนกอนันต์ สอนให้คนพ้นจากทุกข์

เข้าถึงพระนิพพานได้ก็เพราะพระรัตนตรัย ศาสนาอื่นไม่มีอย่างนี้

คุณของพระมหากษัตราธิราชเจ้าทุกๆ พระองค์

ตั้งแต่กรุงรัตนโกสินทร์มาได้ ๒๐๐ ปี

มีพระมหากษัตริย์เสวยราชมาแล้ว ๙ พระองค์

ทั้งองค์ปัจจุบัน ได้ปกปักรักษาเอกราชอธิปไตยมาโดยลำดับ

เราทุกๆ คนซึ่งได้เกิดมาอยู่ใต้พระบรมโพธิสมภาร พากันทำมาหากินอยู่เย็นเป็นสุข

ไม่มีความเดือดร้อน ก็เพราะบารมีของพระองค์เหล่านั้นปกเกล้าปกกระหม่อม

สวดมนต์-ไหว้พระ-ทำทาน-รักษาศีล-เจริญสมาธิภาวนาตามคำสอนของหลวงปู่เทสก์ ... เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ดวงวิญญาณของพระมหากษัตราธิราชเจ้า!!

บางคนอาจเกิดในกรุงรัตนโกสินทร์นี้หลายหน

และได้เฝ้าพระเจ้าแผ่นดินหลายพระองค์แล้วก็ได้

เพราะเราตายแล้วเกิดตายแล้วเกิด หลายภพหลายชาติ

เพราะความห่วงใยในกรุงรัตนโกสินทร์ก็ได้

ฉะนั้น เราทั้งหลายจงพร้อมกันถวายอุทิศพระราชกุศลที่ได้บำเพ็ญแล้ววันนี้

ด้วยการทำทาน ไหว้พระสวดมนต์ รักษาศีล การเจริญสมาธิภาวนาเหล่านี้

จงดลบันดาลให้ถึงพระวิญญาณของพระมหากษัตราธิราชเจ้า

ทุกๆ พระองค์ที่สวรรคตไปแล้ว หากสถิตอยู่ ณ ที่ใด

ขอได้อนุโมทนาในกุศลของปวงข้าพระพุทธบาทผู้ยากจนด้วยเถิด...”

พระธรรมเทศนาหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เรื่อง “งานสมโภชฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี” แสดง ณ วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

สวดมนต์-ไหว้พระ-ทำทาน-รักษาศีล-เจริญสมาธิภาวนาตามคำสอนของหลวงปู่เทสก์ ... เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ดวงวิญญาณของพระมหากษัตราธิราชเจ้า!! เมื่อวันที่ ๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๒๕