สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ  โปรดเกล้าฯแต่งตั้งเพิ่ม  2 องคมนตรี  # ขอทรงพระเจริญ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ โปรดเกล้าฯแต่งตั้งเพิ่ม 2 องคมนตรี # ขอทรงพระเจริญ

Publish 2016-12-13 20:05:41

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งองคมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 6 ธันวาคม พุทธศักราช 2559 แล้วนั้น
         

บัดนี้ ทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 2 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 82557 ประกอบกับมาตรา 12 และมาตรา 13 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

 

1.นายวิรัช ชินวินิจกุล เป็น องคมนตรี

2.นายจรัลธาดา กรรณสูต เป็น องคมนตรี

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
         

ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม พุทธศักราช 2559 เป็นปีที่ 1 ในรัชกาลปัจจุบัน
         

ผู้รับสนองพระราชโองการ
         

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
         

ประธานองคมนตรี

ทั้งนี้ประวัติของ    นาย วิรัช  ชินวินิจกุล     ดำรงตำแหน่ง รองประธานศาลฎีกา   ,  ประธานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สปท.  ,  นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

 

ขณะที่   นายจรัลธาดา กรรณสูต  อดีตเคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักราชเลขาธิการ  และ  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

 

เรียบเรียงข่าว :  ชัชรินทร์  สำนักข่าวทีนิวส์

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายชัชรินทร์ สุรพัฒน์