ท่านเป็นพระที่ไม่มีมลทินใดๆ เจริญด้วยพระจริยวัตร เรียบง่าย สมถะยิ่ง เปิดคำจารึกการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่20ในพระสุพรรณบัฏ

"ท่านเป็นพระที่ไม่มีมลทินใดๆ เจริญด้วยพระจริยวัตร เรียบง่าย สมถะยิ่ง" เปิดคำจารึกการสถาปนา"สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่20"ในพระสุพรรณบัฏ

Publish 2017-02-12 20:41:10

       สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง เสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงประเคนผ้าไตรแด่พระสงฆ์ ซึ่งดํารงตําแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคม เมื่อพระสงฆ์ออกไปครองผ้าเสร็จแล้วกลับเข้ามานั่งยังอาสน์สงฆ์ตามลําดับ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงศีล สมเด็จพระราชาคณะถวายศีล จบแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้อาลักษณ์ กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี อ่านประกาศกระแสพระราชโองการสถาปนา สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก จบ สมเด็จพระราชาคณะนําสวดคาถา “สงฆราชฏฺฐปนานุโมทนา” แล้วพระสงฆ์กรรมการมหาเถรสมาคมนําสวด “โส อตฺถลทโธ” แล้วสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปประทับที่อาสน์สงฆ์ พร้อมด้วยกรรมการมหาเถรสมาคม ณ ท่ามกลางสังฆมณฑล ซึ่งมีเจ้าคณะใหญ่เจ้าคณะภาคและเจ้าคณะจังหวัด       สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปถวายน้ำพระมหาสังข์ทักษิณาวัฏแด่สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และถวายพระสุพรรณบัฏ พระตราตําแหน่ง พัดยศ และเครื่องสมณศักดิ์

 

 

       ขณะนี้พระสงฆ์ในสังฆมณฑลเจริญชัยมงคลคาถา โหรหลวงลั่นฆ้องชัย พราหมณ์เป่าสังข์ ภูษามาลา แกว่งบัณเฑาะว์ เจ้าพนักงานประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ พระสงฆ์ตามพระอารามทั่วราชอาณาจักร ซึ่งชุมนุมในพระอุโบสถเจริญชัยมงคลคาถาและย่ำระฆัง


       เมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายเครื่องสมณศักดิ์แด่สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ในสังฆมณฑลตามลําดับแล้ว ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก จบแล้ว สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปประทับ ณ อาสน์สงฆ์กลางพระอุโบสถ พระมหาเถระฝ่ายคณะธรรมยุตและฝ่ายมหานิกาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประธานองคมนตรี นายกรัฐมนตรี ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานศาลฎีกา ถวายเครื่องสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แล้ว สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จออกจากพระอุโบสถทางพระทวารกลาง ทรงรับเครื่องสักการะของบรรพชิตญวนและจีน ส่วนพระสงฆ์นอกนั้นออกจาก พระอุโบสถ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดําเนินกลับ

 

 

       อย่างไรก็ตามพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่20นั้น มีการถ่ายทอดสดผ่านสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย  ให้ประชาชนรับชมกันทั่วประเทศ และช่วงหนึ่งของการถ่านทอดสดนั้น ผู้บรรยายได้กล่าวตอนหนึ่ง ถึงคำจารึกในพิธีพระสุพรรณบัฏ เพื่อจารึกพระนามของสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งมีการกล่าวถึงเหตุที่สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ ได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่20 ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ว่า ท่านเป็นพระที่ไม่มีมลทินใดๆเจริญด้วยพระจริยวัตร เรียบง่ายสมถะยิ่งด้วยฯ

 

 

 

 

เรียบเรียงโดย : ศิริพงศ์ สำนักข่าวทีนิวส์


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน