พระพุทธองค์ทรงประทานโอวาทกับหลวงปู่มั่นในนิมิต เพื่อยืนยันว่าหลวงปู่สำเร็จและหลุดพ้นในเรื่องทุกข์

รู้จริง... รู้แจ้ง... ทุกเรื่องราวพระอริยสงฆ์   http://panyayan.tnews.co.th

พระพุทธองค์ทรงประทานโอวาทกับหลวงปู่มั่นในนิมิต เพื่อยืนยันว่าหลวงปู่สำเร็จและหลุดพ้นในเรื่องทุกข์
พระพุทธองค์ทรงประทานโอวาทกับหลวงปู่มั่นในนิมิต เพื่อยืนยันว่าหลวงปู่สำเร็จและหลุดพ้นในเรื่องทุกข์
พระพุทธองค์เสด็จมาในสมาธินิมิต แล้วประทานพระโอวาทอนุโมทนาแก่ท่านพระอาจารย์มั่น มีใจความว่า...
"เราตถาคตทราบว่า เธอพ้นโทษจากอนันตรทุกข์ในที่คุมขังแห่งเรือนจำของวัฏฏทุกข์ จึงได้มาเยี่ยมอนุโมทนา ที่คุมขังแห่งนี้ใหญ่โตมโหฬาร และแน่นหนามั่นคงมาก มีเครื่องยั่วยวนชวนให้เผลอตัว และติดอยู่รอบตัวไม่มีช่องว่าง จึงยากที่จะมีผู้แหวกว่ายออกมาได้ เพราะสัตว์ในโลกจำนวนมากไม่ค่อยมีผู้สนใจเกี่ยวกับทุกข์ ที่เป็นอยู่กับตัวตลอดมาว่า เป็นสิ่งที่ทรมานและเสียดแทงร่างกายจิตใจเพียงใด พอจะคิดเสาะแสวงหาทางออกด้วยวิธีต่าง ๆ เหมือนคนเป็นโรคแต่มิได้สนใจกับยา ยาแม้มีมากจึงไม่มีประโยชน์สำหรับคนประเภทนั้น

พระพุทธองค์ทรงประทานโอวาทกับหลวงปู่มั่นในนิมิต เพื่อยืนยันว่าหลวงปู่สำเร็จและหลุดพ้นในเรื่องทุกข์
ติดตามข่าวสารเพิ่มที่ : "หลวงปู่ทสก์ในอดีตชาติเคยเป็นทหารและหลานหลวงปู่มั่น" เลยดื้อ และไม่ยอมใครง่ายๆ หลวงปู่มั่นยืนยันไว้!!!
 

พระพุทธองค์ทรงประทานโอวาทกับหลวงปู่มั่นในนิมิต เพื่อยืนยันว่าหลวงปู่สำเร็จและหลุดพ้นในเรื่องทุกข์

ธรรมของเราตถาคตก็เช่นเดียวกับยา สัตว์โลกอาภัพเพราะโรคกิเลสตัญหา ภายในใจเบียดเบียนเสียดแทง ทำให้เป็นทุกข์แบบไม่มีจุดหมายว่า จะหายได้เมื่อไร  สิ่งตายตัวก็คือโรคพรรค์นี้ ถ้าไม่รับยาคือธรรมะจะไม่มีวันหายได้ ต้องฉุดลากสัตว์โลกให้ตายเกิดคละเคล้าไปกับความทุกข์กายทุกข์ใจ และเกี่ยวโยงกันเหมือนลูกโซ่ตลอดอนันตกาล"
พระพุทธองค์ทรงประทานโอวาทต่อไปว่า.....
"ธรรมะแม้จะมีเต็มไปทั้งโลกธาตุ ก็ไม่สามารถอำนวยประโยชน์ให้แก่ผู้ไม่สนใจ นำไปปฏิบัติรักษาตัวเท่าที่ควรจะได้รับจากธรรมะ ธรรมะก็อยู่แบบธรรมะ สัตว์โลกก็หมุนตัวเป็นกงจักรไปกับทุกข์ในภพน้อยภพใหญ่แบบสัตว์โลก โดยไม่มีจุดหมายปลายทาง ว่าจะสิ้นสุดทุกข์กันลงเมื่อใด ไม่มีทางช่วยได้ ถ้าไม่สนใจช่วยตัวเอง โดยยึดธรรมะมาเป็นหลักใจและพยายามปฏิบัติตาม พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้เพิ่มจำนวนองค์ และสั่งสอนมากมายเพียงใด ผลที่ได้รับก็เท่าที่โรคประเภทคอยรับยามีอยู่เท่านั้น

พระพุทธองค์ทรงประทานโอวาทกับหลวงปู่มั่นในนิมิต เพื่อยืนยันว่าหลวงปู่สำเร็จและหลุดพ้นในเรื่องทุกข์
ติดตามข่าวสารเพิ่มที่ :บารมีพระแก้วมรกต! พระพุทธรูปที่เทวดามาร่วมสร้าง คำบอกเล่าจากหลวงปู่มั่น เมื่อพระแก้วประดิษฐานที่ใด บ้านเมืองนั้นจะไม่ฉิบหายด้วยไฟสงคราม!!
 

พระพุทธองค์ทรงประทานโอวาทกับหลวงปู่มั่นในนิมิต เพื่อยืนยันว่าหลวงปู่สำเร็จและหลุดพ้นในเรื่องทุกข์

ธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ว่าพระองค์ใด มีแบบตายตัวอย่างเดียวกันคือ สอนให้ละชั่ว ทำดี ทั้งนั้น ไม่มีธรรมพิเศษและแบบสอนพิเศษไปกว่านี้ เพราะไม่มีกิเลสตัณหาพิเศษในใจสัตว์โลก ที่พิเศษเหนือธรรมซึ่งประกาศสอนไว้
เท่าที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายประทานไว้แล้ว เป็นธรรมที่ควรแก่การรื้อถอนกิเลสทุกประเภทของมวลสัตว์อยู่แล้ว นอกจากผู้รับฟังและปฏิบัติตามจะยอมแพ้ต่อเรื่องกิเลสตัญหาของตัวเสียเอง แล้วเห็นธรรมเป็นของไร้สาระไปเสียเท่านั้น
ตามธรรมดาแล้วกิเลสทุกประการต้องฝืนธรรมดาดั้งเดิม คนที่คล้อยตามมัน จึงเป็นผู้ลืมธรรมะไม่อยากเชื่อฟังและทำตาม โดยเห็นว่าลำบากและเสียเวลาทำในสิ่งที่ตนชอบ ทั้งที่สิ่งนั้นเป็นโทษ
ประเพณีของนักปราชญ์ผู้ฉลาดมองเห็นการณ์ไกลย่อมไม่หดตัวมั่วสุมอยู่เปล่า ๆ เหมือนเต่าถูกน้ำร้อนไม่มีทางออก ต้องยอมตายในหม้อที่กำลังเดือดพล่าน
โลกเดือดพล่านอยู่ด้วยกิเลสตัญหาความแผดเผา ไม่มีกาลสถานที่ ที่พอจะปลงวางลงได้ จำต้องยอมทนทุกข์ทรมานไปตาม ๆ กัน ไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ำ สัตว์บก สัตว์อยู่บนอากาศและใต้ดิน สิ่งแผดเผาเร่าร้อนอยู่กับใจ ความทุกข์จึงอยู่ที่นั่น"

พระพุทธองค์ทรงประทานโอวาทกับหลวงปู่มั่นในนิมิต เพื่อยืนยันว่าหลวงปู่สำเร็จและหลุดพ้นในเรื่องทุกข์
ติดตามข่าวสารเพิ่มที่ :ในการอบรมสั่งสอนศิษย์ ของ หลวงปู่มั่น ความปรารถนาสูงสุดของท่านคืออะไร 
ที่มาข้อมูล >>>http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=all4u&month=11-0007&date=23&group=38&gblog=15
ข่าวโดย :  กิตติ จิตรพรหม สำนักพิมพ์ กรีนปัญญาญาณ/ ทีมข่าวปัญญาญาณ – ทีนิวส์