ทบทวนรายชื่อ 113 นักการเมือง ที่เคยอยู่ในข่ายถูกตรวจสอบ ปมทรัพย์สิน หลังพ้นตำแหน่ง

Publish 2017-05-04 12:50:17

เมื่อช่วงต้นปี 2559 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้เคยทำหนังสือแจ้งถึงกรมสรรพากร ให้ตรวจข้อมูลภาษีของนักการเมืองที่พ้นตำแหน่งและมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น โดยรายชื่อนักการเมือง ที่อยู่ในข่ายถูกตรวจสอบ มี 113 รายในยุครัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรีและน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ก่อนที่จะมีการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจนเหลือนักการเมืองที่อยู่ในข่ายถูกตรวจสอบภาษี จำนวน 60 คน สำหรับรายชื่อนักการเมืองจำนวน 113 ราย มีดังนี้ยุครัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี

1. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

2. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ

3. นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ

4.นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ

5. นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย

6. นายวีระชัย วีระเมธีกุล

7. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ

8. นายกรณ์ จาติกวณิช

9. นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์

10. นายแพทย์พฤฒิชัย ดำรงรัตน์

11. นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค

12. นายวิทยา แก้วภราดัย

13. นายมานิต นพอมรบดี

14. นายธีระ สลักเพชร

15. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

16. นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์

17. นางสาวนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์

18. นายไพฑูรย์ แก้วทอง

19. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

20. นายกษิต ภิรมย์

21. นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล

22. นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์

23. นายถาวร เสนเนียม

24. นายโสภณ ซารัมย์

25. นายประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ

26. นายเกิ้อกูล ด่านชัยวิจิตร

27. ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี

28. นางพรทิวา นาคาศัย

29. นายอลงกรณ์ พลบุตร

30. นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล

31. นายสุวิทย์ คุณกิตติ

32. นายธีระ วงศ์สมุทร

33. นายชาติชาย พุคยาภรณ์

34. นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง

35.นายวิฑูรย์ นามบุตร

36. นายอิสสระ สมชัย

37.นายนิพิฎฐ์ อินทรสมบัติ

38. นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร

39.นายศุภชัย โพธิ์สุ

40.นายมั่น พัธโนทัย

41. นายไชยยศ จิรเมธากร

42.นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน

43.นายจุติ ไกรฤกษ์

44.นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ

45. นายองอาจ คล้ามไพบูลย์

46.นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี


ยุครัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี

47. นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ

48. นายสรวงศ์ เทียนทอง

49.นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช

50.นายประชา ประสพดี

51.พลเอกพฤณฑ์ สุวรรณทัต

52. นายพ้อง ชีวานันท์

53.นางเบญจา หลุยเจริญ

54. นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ

55. นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย

56. นาย วิสาร เตชะธีราวัฒน์

57.นายยรรยง พวงราช

58.นายวรเทพ รัตนากร

59.นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี

60.นางปวีณา หงสกุล

61. นายประเสริฐ บุญชัยสุข

62.นายประดิษฐ สนธวณรงค์

63.นายจาตุรนต์ ฉายแสง

64.นายสนทยา คุณปลื้ม

65.นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล

66.นายชัยเกษม นิติสิริ

67.นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์

68.นายสมศักดิ์ ภูรีศรีศักดิ์

69. นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา

70.นายยุคล ลิ้มแหลมทอง

71.นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล

72.นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์

73.พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา

74. นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ

75.นายสันติ พร้อมพัฒน์

76.นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง

77.พลตำรวจเอกประชา พรหมนอก

78.นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล

79.น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

80. นายชลน่าน ศรีแก้ว

81.ฐานิสร์ เทียนทอง

82.นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร

83.พลตำรวจโท ชัจจ์ กุลดิลก

84.นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์

85. นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล

86.นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์

87.นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข

88.พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต

89.นายบุญทรง เตริยาภิรมย์

90.นายเฉลิม อยู่บํารุง

91.นายพีรพันธุ์ พาลุสุข(เสียชีวิตแล้ว)

92.นายศักดา คงเพชร

93.หม่อมราชวงศ์ พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์

94.นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์

95.นายวิทยา บุรณศิริ

96.นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช

97.นายปลอดประสพ สุรัชสวดี

98.นางสุกุมล คุณปลื้ม

99.นายชาติ หาญสวัสดิ์

100.นายภูมิ สาระผล

101.นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์

102.นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์

103.นางนลินี ทวีสิน

104.นายประเสริฐ จันทรวงทอง

105.นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น

106.นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล

107.นางบุญรื่น ศรีธเรศ

108.นายพิชัย นริพทะพันธุ์

109.นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์

110.นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ

111.นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล

112.นางสาวกฤษณา สีหลักษณ์

113. พลตำรวจเอกโกวิท วัฒนะ


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

บุญชัย ธนะไพรินทร์