บัดนี้ทรงรับพระราชภาระอันหนักสืบสนองพระบรมชนกนาถขอพระราชารักษาประชาราษฏร์ “สมเด็จพระสังฆราช”พระดำรัสถวายพระพร“ในหลวงร.10”วันเฉลิมพระชนมพรรษา

บัดนี้ทรงรับพระราชภาระอันหนักสืบสนองพระบรมชนกนาถขอพระราชารักษาประชาราษฏร์ “สมเด็จพระสังฆราช”พระดำรัสถวายพระพร“ในหลวงร.10”วันเฉลิมพระชนมพรรษา

Publish 2017-07-28 19:21:02

จากกรณีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระดำรัสถวายพระพร ในนามคณะสงฆ์ และพุทธบริษัทชาวไทย ดังต่อไปนี้"ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการ จงมีแด่ สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ

​อภิลักขิตสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่ง อาตมภาพในนามคณะสงฆ์ จึงขอตั้งกัลยาณจิต ร่วมกับปวงชนชาวไทย ผู้อยู่ในพระราชสมภารบารมี สำแดงความปีติโสมนัสในการเฉลิมพระชนมพรรษาครั้งแรกแห่งรัชกาลปัจจุบัน

สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ได้รับทรงราชย์สืบสนองพระองค์สมเด็จพระบรมชนกนาถ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผู้เสด็จสวรรคตไปแล้ว บัดนี้ย่อมจักต้องทรงรับพระราชภาระอันหนัก ในพระราชฐานะพระประมุขของชาติ สืบต่อจากรัชสมัยอันยิ่งใหญ่ที่เพิ่งล่วงพ้นไป การแบกทานพระราชภาระเหล่านี้ อาจยังความเหน็ดเหนื่อยมาสู่พระวรกาย และพระราชหฤทัย แต่สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ก็มีน้ำพระราชหฤทัยเด็ดเดี่ยวและเข้มแข็ง ทรงตั้งมั่นในพระอธิษฐานธรรม ในอันที่จะทรงสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าสืบไป ตามพระราชปรารภที่ทรงแสดงไว้ในวันที่รับทรงราชย์ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงประการแรกต่อปวงราษฎรผู้ได้อาศัยพระบารมีแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เป็นที่พึ่งสืบมาถึงปัจจุบันนี้ได้ ๑๐ รัชกาล

​ณ อุดมมงคลสมัยคล้ายวันพระราชสมภพมาบรรจบถึง อาตมภาพจึงขออัญเชิญนิพนธคาถาแห่งสุขาภิยาจนคาถามากล่าวอ้างเป็นสัจวาจา ว่า

 

มาตา ปิตา จ อตฺรชํ นิจฺจํ รกฺขนฺติ ปุตฺตกํ

เอวํ ธมฺเมน ราชาโน ปชํ รกฺขนฺตุ สพฺพทา ฯ

​แปลความว่า มารดาและบิดา ย่อมถนอมบุตรน้อย อันบังเกิดในตนเป็นนิตย์ฉันใด พระราชา จงทรงรักษาประชาราษฏร์โดยชอบ ในกาลทั้งปวงฉันนั้น


ด้วยเดชะแห่งสัจวาจานี้ ขอประชาราษฎร์ทั้งปวง จงสมัครสมานสามัคคี ในอันที่จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นเสมือนลูกที่ดี พร้อมเพรียงกันทำนุบำรุงชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้วัฒนาสถาพร เพื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ผู้ทรงตั้งพระราชหฤทัยมั่น ในอันที่จะทรงรักษาประชาราษฎร์โดยชอบ ดุจดั่งบิดรมารดา จักได้ทรงบริบูรณ์ด้วยพระเกษมสำราญ ปลอดโปร่งทั้งพระวรกายและพระราชหฤทัย ทรงเต็มเปี่ยมด้วยพระกำลังที่จะทรงนำพาราชอาณาจักรไทย ให้ประสบความสุขเกษมศานต์ยิ่งๆ ขึ้นไป สมดังพระราชประสงค์จำนงหมาย

​ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และพระราชกุศลธรรมจริยาที่ทรงบำเพ็ญไว้ด้วยดี จงอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย เสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญหลักชัยของชนในชาติสืบไป ตราบกาลนาน เทอญ.

ขอถวายพระพร"

(พระฉายาลักษณ์ในการพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)

 

 

 

 

ขอบคุณข้อมูล : สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน