รพ.มธ.จัดโครงการภูมิต้านทานลูกที่ดี เริ่มที่การดูแลครรภ์

Publish 2017-08-05 19:18:40   เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 5 ส.ค.60 ที่ห้องฝากครรภ์ชั้น 2  ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ได้จัดโครงการภูมิต้านทานลูกที่ดี เริ่มที่การดูแลครรภ์ ซึ่งในงานได้มีแม่ที่อยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ซึงในงานได้มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ด้านการเลือกอาหารอย่างไรสำหรับคุณแม่ให้มีปริมาณที่เหมาะสมและเตรียมตัวคลอดอย่างไรให้มีคุณภาพ     ด้านรศ.พญ.จรินร์ทิพย์ สมประสิทธิ์หัวหน้าคณะโครงการแม่ลูกหุ่นดีภายใต้เครือข่ายคนไทยไร้พุงกล่าวว่าจากสถานการณ์โรคอ้วน โรคติดต่อเรื้อรัง ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในสังคมไทยปัจจุบันถือเป็นปัญหาระดับประเทศที่ควรมีการตระหนัก และใส่ใจในเชิงรุกมากกว่าการตั้งรับ เพียงการรักษาโรคที่เกิดขึ้นแล้ว การให้ความสำคัญต่อปัญหานี้ควรทำในกลุ่มอายุโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในหญิงวัยเจริญพันธุ์ก่อนตั้งครรภ์ และในช่วงขณะตั้งครรภ์รวมทั้งหญิงหลังคลอด ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะโภชนาการที่ดีเพื่อเตรียมตัวตั้งครรภ์และภาวะโภชนาการที่เหมาะสมขณะตั้งครรภ์และหลังคลอดเนื่องจากในช่วงวัยเจริญพันธุ์อาจมีความเชื่อในเรื่องอาหารบริโภคที่ไม่เหมาะสม มากเกินไปหรือน้อยเกินไปบริโภคหวานหรือขาดความรู้ความเข้าใจในกลุ่มอาหารที่ควรเลือกรับประทานรวมทั้งความจำกัดในด้านเวลาที่ต้องทำงานนอกบ้านทำให้การเลือกอาหารอาจไม่เหมาะสมรวมทั้งขนาดตั้งครรภ์มักมีความเชื่อ

ในเรื่องการบริโภคมากๆเพื่อทารกในครรภ์และรถกิจกรรมการออกกำลังกายเนื่องจากกังวลผลกระทบต่อลูกน้อยจึงเกิดภาวะน้ำหนักตัวมากเกินไปนำไปสู่ผลการตั้งครรภ์ที่ไม่ดีและก่อให้เกิดทารกตัวโตตามมาได้  ระยะตั้งครรภ์เป็นจุดเริ่มต้นที่มีความสำคัญ สำหรับการให้กำเนิดทารกให้มีความสมบูรณ์ทางด้านร่างกายและสติปัญญาแม้ว่าการตั้งครรภ์ของสตรีจะเป็นภาวะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่ก็เป็นภาวะที่หญิงตั้งครรภ์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมทำให้หญิงตั้งครรภ์มีความไม่สุขสบายและมีความวิตกกังวลดังนั้นจึงจำเป็นผู้หญิงตั้งครรภ์ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองนะทารกในครรภ์การเปลี่ยนแปลงของร่างกายตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ระยะคลอดและระยะหลังคลอด จึงต้องมีการเตรียมกล้ามเนื้อให้แข็งแรงโดยการฝึกการหายใจเพื่อลดความเจ็บปวดขณะคลอดเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการคลอดรวมทั้งเตรียมรับบทบาทการเป็นมารดาที่มีคุณภาพสามารถเลี้ยงดูบุตรด้วยนมมารดาภายหลังคลอดได้อย่างถูกต้องเมื่อมารดาได้รับความรู้และรับการส่งเสริมอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยเริ่มตั้งแต่มารดาวางแผนการตั้งครรภ์อย่างค่อยเป็นค่อยไปตลอดระยะเวลาการตั้งครรภ์และหลังคลอดเพื่อก้าวไปสู่บทบาทของการเป็นคุณแม่คุณภาพ       ส่วนโครงการนี้ทางด้านภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริการ ผู้ป่วยสูตินรีเวชกรรมร่วมกับสาขาการพยาบาลครอบครัวและผดุงครรภ์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมา โดยใช้วิธีการสอน อย่างมีแบบแผนอันไปสู่ บริการพยาบาลที่มีคุณภาพ ซึ่งโครงการนี้ได้รับการตอบรับจาก คุณแม่ในขณะตั้งครรภ์ เข้าร่วมโครงการ จำนวนพอสมควรซึ่งจะเห็นได้ว่าการเข้ารับการอบรม ในครั้งนี้ทางคุณแม่ไม่ได้มาเพียงแค่คนเดียวจะพาคุณพ่อมารับฟัง การอบรมเพื่อนำไปใช้และปฏิบัติ ได้อย่างถูกต้องและเพื่อให้ลูก น้อยที่จะเกิดมามีคุณภาพชีวิตที่ดี.

 

ภาพ/ข่าว : ธัชนนท์ พิริยะกุลชัย ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.ปทุมธานี