“บิ๊กตู่”เดินหน้า!จัดสรรที่ทำกินเกษตรกรกำแพงเพชรหลังยึดคืนที่ส.ป.ก.700ไร่จากนายทุน

Publish 2017-08-09 09:50:05           นอกเหนือจากโครงการสนับสนุนสร้างบ้านมั่นคงชนบทที่ ต.สิงห์  อ.ไทรโยค  จ.กาญจนบุรี  ในที่ดิน ส.ป.ก.โดยเริ่มลงเสาเองสร้างบ้าน  6  ครัวเรือนแรก  พื้นที่ครัวเรือนละ 2.5 ไร่  จากทั้งหมด  389 ครัวเรือน ตามที่สำนักข่าวทีนิวส์นำเสนอข่าวไปก่อนหน้า ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล  โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ได้ออกคำสั่งตามมาตรา 44  ที่  36/2559  ลงวันที่ 5 กรกฎาคม  2559   เรื่องมาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบกฎหมาย   โดยมีสาระสำคัญคือ  การยึดพื้นที่คืนจากนายทุนที่ครอบครองที่ดินในเขต ส.ป.ก.โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และให้นำมาจัดสรรให้เกษตรกรทั่วประเทศที่ยากไร้และไม่มีที่ดินทำกิน นั้น

 

 

          ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า มาตราดังกล่าวในพื้นที่ภาคเหนือก็ได้มีการเร่งดำเนินการเช่นกัน โดยล่าสุด  ได้มีการลงพื้นที่ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 3 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งนำโดยนายปฏิภาณ จุมผา ผู้อำนวยการสำนักงานภาคเหนือ (พอช.ภาคเหนือ) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ท้องถิ่น ท้องที่ ร่วมกันลงพื้นที่ตำบลอ่างทอง และตำบลลานดอกไม้ตก จ.กำแพงเพชร เพื่อวางแผนรูปแบบการจัดสรรที่ดินและแนวทางการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินตามแนวทางของคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เขต สปก.ที่ยึดพื้นที่คืนจากนายทุนตามคำสั่ง คสช. ที่ 36/2559 เรื่อง มาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดิน ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบกฎหมาย ซึ่งในพื้นที่ ต.อ่างทอง และ ต.ลานดอกไม้ตก จ.กำแพงเพชร ได้มีการดำเนินการยึดพื้นที่คืนจากนายทุนที่เข้าไปครอบครองที่ดิน สปก. จำนวน 377 ไร่ และ 386 ไร่ ตามลำดับ

 

 

 

 

 

 

 โดยในการลงพื้นที่จึงเป็นการ ลงไปดูสภาพพื้นที่จริงเพื่อวางแผนและวางแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะมีการจัดสรรและส่งมอบพื้นที่ให้กับเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยตามแนวนโยบายของรัฐบาลต่อไป

 

 

Cr.FB:สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

 เรียบเรียงโดย

ชรินทร์ แช่มสาคร