ทรงกตัญญูมาก!!! “สมเด็จพระเทพฯ”ทรงสวมกอด“ท่านผู้หญิงสง่า”พระพี่เลี้ยงในพระองค์ ผู้ร้องเพลงกล่อมบรรทม ความผูกพันที่แสนซาบซึ้ง?!?

ทรงกตัญญูมาก!!! “สมเด็จพระเทพฯ”ทรงสวมกอด“ท่านผู้หญิงสง่า”พระพี่เลี้ยงในพระองค์ ผู้ร้องเพลงกล่อมบรรทม ความผูกพันที่แสนซาบซึ้ง?!?

Publish 2017-08-19 09:18:09


จากกรณีที่ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ คุณข้าหลวงและพระอภิบาลในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคปอดอักเสบที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 สิริอายุ 97 ปีเศษ ต่อมาวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 สมเด็จพระเทพฯ ได้เสด็จพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ท่านผู้หญิงสง่า ที่วัดเทพศิรินทราวาส ซึ่งได้มีการเผยแพร่ภาพความผูกพันธ์ระหว่างพระองค์กับท่านผู้หญิงสง่า โดยเรื่องราวและภาพความประทับใจนั้นได้ฉายให้เห็นถึงพระราชจริยวัตรที่งดงามถึงความกตัญญูของพระองค์อีกด้วย       ทั้งนี้ได้มีการจัดพิมพ์หนังสือขึ้นในงานพระราชทานเพลิงศพ  ท่านผู้หญิงสง่า ด้วยโดยประกอบหนังสือ 2 เล่ม คือ คิดถึงป้าหง่า เนื้อหาภายในประกอบด้วย ประวัติ และภาพประทับใจ ความผูกพัน ระหว่าง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กับท่านผู้หญิงสง่าฯ พระพี่เลี้ยงของพระองค์ เมื่อครั้งทรงพระเยาว์จนถึงปัจจุบัน ยังมีคำไว้อาลัยของบุคคลใกล้ชิด ในท้ายเล่มยังมี เรื่องราวเกี่ยวกับเพลงกล่อมพระบรรทม ที่ท่านได้ใช้ขับกล่อมสมเด็จพระเทพฯ เมื่อทรงพระเยาว์ สำหรับอีกเล่มเป็นหนังสือ เรื่องทำสวน ของเจ้าพระยาภาสกรวงศ (พร บุนนาค) เรียบเรียง เป็นฉบับที่ถ่ายจากต้นฉบับจริง       สำหรับท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ เกิดเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2460 เป็นธิดาของนายผ่อง กับนางผิน วัฒนะศุกร เข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนผดุงดรุณี โรงเรียนราชินี โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ และเรียนพยาบาลที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อสำเร็จการศึกษา ได้เข้าทำงานเป็นพยาบาลที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 

ด้านครอบครัว ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ สมรสกับนายอำนวย อิงคุลานนท์ ข้าราชการกระทรวงมหาดไทย มีบุตรธิดา 2 คน คือพลเอกศุภชัย อิงคุลานนท์ อดีตรองสมุหราชองครักษ์ ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมไปแล้ว และนางอรพินท์ จันทรโคลิกา

 

ทั้งนี้ระหว่างนั้น หม่อมหลวงเกษตร สนิทวงศ์ แพทย์ประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้นำเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับไว้เป็นคุณข้าหลวง พระอภิบาลในสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ ซึ่งท่านผู้หญิงสง่า ได้ปฏิบัติงานสนองเบื้องพระยุคลบาทอย่างดียิ่งตลอดมา จนได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุด ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ และเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้น 4ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน