นครปฐม - เปิดการสัมมนานำเสนอผลงาน สถานีตำรวจล้ำสมัยบูรณาการกระบวนยุติธรรมพร้อมขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 รองรับประชาคมอาเซียน

Publish 2017-09-29 00:16:55 ที่ห้องประชุมเตมีเวชโรงเรียนนายร้อยตำรวจ  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐมพลตำรวจเอก รุ่งโรจน์   แสงคร้าม   รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการสัมมนานำเสนอผลงาน “สถานีตำรวจล้ำสมัย” บูรณาการกระบวนยุติธรรมพร้อมขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 รองรับประชาคมอาเซียน   โดยมีพลตำรวจโท ปิยะ  อุทาโย  ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์  ซึ่งสถานีตำรวจถือเป็น. ยุทธศาสตร์สำคัญในกระบวนการยุติธรรม  ภารกิจของสถานีตำรวจถือเป็นภารกิจหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในทุกด้าน  ความสำเร็จความเชื่อมั่น  ศรัทธาและความล้มเหลวในภารกิจของตำรวจที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม  จะอยู่ที่ผลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในระดับสถานีตำรวจ   ซึ่งเป็นต้นทางของการบังคับใช้กฎหมายและการให้บริการ เบื้องต้นที่จะต้องคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชน   ดังนั้นหากสถานีตำรวจสามารถปฎิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย   อำนวยความยุติธรรมอำนวยความสะดวก  และบริการประชาชน

 ได้อย่างมีประสิทธิภาพสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างครบถ้วน   เป็นธรรม  มีมาตรฐาน   ตามหลักธรรมาภิบาล  จะส่งผลให้ประชาชนมีความพึงพอใจและกระบวนการยุติธรรมของประเทศจะพัฒนาไปได้อย่างเต็มภาคภูมิ  และการดำเนินงานโครงการ “สถานีตำรวจล้ำสมัย”  บูรณาการกระบวนยุติธรรมเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน เป็นโครงการที่ถูกกำหนดไว้ในแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติพ.ศ. 2558 ถึง 2561 รองรับประเด็นยุทธศาสตร์ที่1  การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการให้บริการประชาชน  โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้อนุมัติในหลักการ ให้โรงเรียนในร้อยตำรวจเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ   ในการดำเนินโครงการฯ มีแนวทางการดำเนินงาน  คือ กำหนดขั้นตอนการทำงานของสถานีตำรวจให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานขยายพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ใช้บริการ  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเป็นมาตรฐานสากลและสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วถูกต้องทั่วถึง  และลดภาระค่าใช้จ่ายของหน่วยงานยุติธรรมและภาคประชาชน  อีกทั้งเพื่อนำเสนอผลงานของสถานีตำรวจนำร่องทั้ง3สถานี  ประกอบด้วย  สถานีตำรวจภูธรบางแก้ว  สถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญ  และสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา   โดยสรุปผลการติดตามประเมินโครงการรวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะทิศทางเดินหน้าขับเคลื่อนความร่วมมือโครงการ “สถานีตำรวจล้ำสมัย” จากหน่วยงานสนับสนุนหลัก  คือ สำนักงานกิจการยุติธรรม   กระทรวงยุติธรรม  โดยการจัดสัมมนาในครั้งนี้มี  ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 400 คนประกอบไปด้วยข้าราชการตำรวจคณะกรรมการ  กต.ตร และตัวแทนภาคประชาชน  จากสถานีตำรวจในพื้นที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล    กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค1  ภาค2และภาคเ7 เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของสถานี ตำรวจทั่วประเทศให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการให้บริการประชาชนต่อไป

 

ภาพ/ข่าว/ ปนิทัศน์ มามีสุข ผู้สื่อข่าวภูมิภาคสำนักข่าวทีนิวส์ จ.นครปฐม
Recommend News