ใครนำความรู้ออกไปทำทุจริต ผู้นั้นเป็นบัณฑิตเพียงชื่อ สมเด็จพระเทพฯพระราชทานพระราโชวาท บัณฑิตจุฬาลงกรณ์ 28 กันยายน 2560

ใครนำความรู้ออกไปทำทุจริต ผู้นั้นเป็นบัณฑิตเพียงชื่อ สมเด็จพระเทพฯพระราชทานพระราโชวาท บัณฑิตจุฬาลงกรณ์ 28 กันยายน 2560

Publish 2017-09-29 12:54:18

จากกรณีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นวันแรก ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมานั้นโอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาทความว่า "ท่านทั้งหลายเมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ก็ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิต มีศักดิ์และสิทธิ์ตามที่แจ้งไว้ในปริญญาบัตรทุกประการ ที่ว่า "มีศักดิ์" ก็คือมีกำลังความสามารถทางวิชาการในสาขาวิชาที่แต่ละคนได้ศึกษามา ส่วนที่ว่า "มีสิทธิ์" ก็คืออำนาจอันชอบธรรมที่จะนำกำลังความสามารถทางวิชาการของตนไปใช้ประกอบกิจต่าง ๆ โดยชอบ เพื่อให้บังเกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม "ศักดิ์" และ "สิทธิ์" ทั้งนี้ จะมีคุณค่าและมีความหมาย ก็ต่อเมื่อบัณฑิตประพฤติตนปฏิบัติงานให้ควรแก่ศักดิ์และสิทธิ์ที่มีอยู่ ด้วยการใช้วิชาความรู้อย่างสุจริตจริงใจ และถูกต้องเที่ยงตรง พร้อมทั้งหมั่นฝึกฝนอบรมความรู้ความสามารถให้ยิ่งกล้าแข็งขึ้นอยู่เสมอ


ผู้ใดมีความรู้ความสามารถแล้วไม่นำออกใช้ ไม่ปฏิบัติสร้างเสริมให้เพิ่มพูนขึ้น หรือนำความรู้ความสามารถไปใช้ในทางที่เป็นโทษทุจริต ศักดิ์และสิทธิ์ก็จะเป็นแต่เพียงสิ่งที่ระบุไว้ในปริญญาบัตร ไม่ก่อเกิดประโยชน์อันใด และผู้นั้นก็จะเป็นบัณฑิตได้แต่เพียงเรียกชื่อว่าเป็นบัณฑิตเท่านั้น จึงขอให้ทุกคนดำรงตนให้สมคุณค่า และความหมายของศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญาโดยเคร่งครัดเหนียวแน่น เพื่อที่แต่ละคนจะได้สร้างสรรค์ความดีความเจริญ ในฐานะที่เป็นบัณฑิตได้อย่างสมบูรณ์แท้จริง"

 

 

 

ขอบคุณภาพเฟซบุ๊ก : Somjet Anurakboonying


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน