ตามรอยพระมารดา สมเด็จพระเทพฯเสด็จเยือนรัสเซีย กระชับสัมพันธ์มิตรไมตรี2ประเทศ120ปี เผยสมเด็จพระราชินีเคยเสด็จฯตามคำเชิญปูติน ฉลองครบรอบ110 ปี

ตามรอยพระมารดา สมเด็จพระเทพฯเสด็จเยือนรัสเซีย กระชับสัมพันธ์มิตรไมตรี2ประเทศ120ปี เผยสมเด็จพระราชินีเคยเสด็จฯตามคำเชิญปูติน ฉลองครบรอบ110 ปี

Publish 2017-09-30 06:57:39

จากกรณี ประกาศสำนักพระราชวัง ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย ระหว่างวันที่ ๓๐ กันยายน - ๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะทอดพระเนตรการดำเนินงานของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและมัธยมศึกษาชั้นนำ รวมถึงสถาบันอาชีวะ และศูนย์ต่าง ๆ ที่ประสบผลสำเร็จและมีความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ของสหพันธรัฐรัสเซีย นอกจากนี้ จะทรงเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่าง ๆ ในกรุงมอสโก และนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก อาทิ พระราชวังเครมลิน สถาบันสวนพฤกษศาสตร์โกมารอฟ พระราชวังฮอฟ มหาวิหารเซนต์ ไอแซค และพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ รวมทั้งจะทอดพระเนตรการแสดงโขน เนื่องในโอกาสครบ ๑๒๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-รัสเซีย ซึ่งจะจัดขึ้นที่โรงละครมารินสกี้ อนึ่ง จะพระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางวาเลนตินา อิวานอฟนา มัตเวียนโก ประธานสภาแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย เฝ้าทูลละอองพระบาท และถวายพระกระยาหารกลางวันด้วย

การนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ ทีจี ๙๗๔ เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันเสาร์ที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๑๐ น. และจะประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ ทีจี ๙๗๕ เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันอาทิตย์ที่ ๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น.

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง

๒๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐


       ก่อนหน้านี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปทรงเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการ ตามคำเชิญของนายวลาดิมีร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย ระหว่างวันที่ ๒ – ๑๑ กรกฎาคม ๒๕00 ซึ่งตรงกับโอกาสที่รัฐบาลรัสเซียจัดงานฉลองครบรอบ ๑๑0 ปี ความสัมพันธ์ไทย - รัสเซีย นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเยือนรัสเซีย เมื่อ พ.ศ.๒๔๔0

               

รัฐบาลรัสเซียจัดพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการ ณ ท่าอากาศยานวนูโคโว และจัดพระราชวังเครมลินถวายเป็นที่ประทับ ในระหว่างที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเยือนกรุงมอสโก และประธานาธิบดีรัสเซียถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการ ในโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่พระราชวังเครมลิน เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย

 

หลังจากทรงเยือนกรุงมอสโกแล้ว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เพื่อทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรมของรัสเซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับส่วนที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย รัสเซีย รวมทั้งพระราชวังปีเตอร์โฮฟ ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินเยือนรัสเซีย นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยแห่งนครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ด้วย


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน