ซื่อสัตย์สุจริต ยึดประโยชน์ส่วนรวม ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ พระราชทานพระโอวาทบัณฑิตสงขลานครินทร์ให้ยึดมั่นพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนก

ซื่อสัตย์สุจริต ยึดประโยชน์ส่วนรวม ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ พระราชทานพระโอวาทบัณฑิตสงขลานครินทร์ให้ยึดมั่นพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนก

Publish 2017-10-02 07:46:18

จากกรณีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นวันที่ 1 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560 เวลา 16.33 น.
ในการนี้ พระราชทานพระโอวาทความว่า "บัณฑิตทั้งหลายเป็นผู้มีความรู้สูง ย่อมมุ่งหวังที่จะออกไปประกอบอาชีพการงานให้ประสบความสำเร็จ แต่การจะสร้างสรรค์ความสำเร็จในงานได้อย่างยั่งยืนแท้จริงเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับการประพฤติตนปฏิบัติงานของแต่ละคนเป็นสำคัญ กล่าวคือ


หากบัณฑิตรู้จักขวนขวายศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และปฏิบัติงานด้วยความขยันหมั่นเพียร ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยมุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนแล้ว สังคมส่วนรวมก็จะมีความเจริญมั่นคง ส่งผลให้บัณฑิตผู้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมพลอยได้รับความเจริญมั่นคงด้วย ดังนั้น ไม่ว่าบัณฑิตจะออกไปประกอบกิจการงานใดก็ตาม ขอให้ยึดมั่นในพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนกที่ว่า "ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง" ถ้าทำได้ดังนี้ ทุกคนก็จะสามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ทั้งโดยส่วนตนและโดยส่วนรวมได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ อันเป็นความสำเร็จแท้และยั่งยืนที่ทุกคนพึงปรารถนา"

 

 

 

ขอบคุณภาพ : Prince of Songkla University, Pattani Campusติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ศิริพงษ์ หนูแก้ว