พระเจ้าแผ่นดินองค์นี้ทรงทศพิธราชธรรมบริบูรณ์ "พ่อท่านคล้าย"กล่าวถึง "ในหลวง ร.๙"เมื่อครั้งพระองค์ทรงพระกรุณานิมนต์..

Publish 2017-10-26 12:41:20กิตติศัพท์ทางคุณงามความดีของพ่อท่านคล้ายทรงทราบถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความสนพระทัยและศรัทธาจึงทรงพระกรุณาให้นิมนต์พ่อท่านคล้ายเข้ารับพระราชทานภัทรกิจในพระราชวังสวนจิตรลดา

เมื่อเสร็จสิ้นกิจนิมนต์ พ่อท่านคล้ายกลับวัด ลูกศิษย์ลูกหาต่างพากันไปกราบที่บนกุฏิเพื่อให้ท่านเล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ต่างๆ ท่านลำดับเหตุการณ์ ตั้งแต่เจ้าพนักงานนำท่านเข้าไปนั่งรอภายในห้องต้อนรับ ขณะที่รอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่านเล่าว่า...

หัวใจมันเต้นแรงเหมือนนั่งอยู่ปากถ้ำพระยาราชสีห์ยังไงยังงั้น"

เมื่อพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออก ก้มกราบทำให้อิ่มใจพองคับอก ชื่นชมในพระบารมี ช่างงดงามเป็นสง่าน่าเกรงขามยิ่งนักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสนทนาไต่ถาม โดยมีพระปลัดสุพจน์คอยชี้แจงถวายระหว่างสำเนียงปักษ์ใต้กับภาษากลาง จนในที่สุดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงก้มพระเศียรเข้าใกล้พ่อท่านคล้ายด้วยพระราชประสงค์ให้ท่านรดน้ำมนต์ พรมพระเศียรให้พร ด้วยทรงพระราชศรัทธาเคารพ ถึงตรงนี้พ่อท่านคล้ายพูดว่า....

" กูขนพองไปหมด พระมหากษัตริย์ ผู้ทรงกฤดาภินิหาร ครองบ้านครองเมือง จะมาก้มให้พระป่าสามัญลูบพระเศียรได้ ท่านเป็นเทวดาของปวงชน "

ท่านเลยทูลว่า...

" มหาบพิตรได้ทรงโปรดยื่นพระหัตถ์มาเถิด "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเงยพระพักตร์ยิ้ม และทรงยื่นพระหัตถ์ทั้งสองให้พ่อท่านคล้ายจับขึ้นเสมออก อธิษฐานพระชัยมนต์คาถาถวาย แล้วรดน้ำมนต์ใส่ฝ่าพระหัตถ์ของพระองค์เอง พร้อมถวายพระพรตลอดเวลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอิ่มเอิบปลาบปลื้มพระราชหฤทัยและทรงปวารณาทรงรับอุปัฏฐากเป็นส่วนพระองค์

ครั้นลูกศิษย์ถามท่านว่า...

"พ่อท่านถวายของดีอะไรหรือเปล่า"

ท่านตอบว่า...

"ไม่ให้เทวดาผู้เป็นยอดคน แล้วจะให้ใครเล่า" และกล่าวอีกว่า " พระเจ้าแผ่นดินองค์นี้ ทรงบุญญาภินิหาร ทรงทศพิธราชธรรมบริบูรณ์ "

ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของภาพ และที่มาเนื้อหาข้อมูลมา ณ ที่นี้

นภดล มณีวัต

http://www.siamsouth.com/เรียบเรียงโดย

ศักดิ์ศรี บุญรังศรี


Suggess News