สายสัมพันธ์รักพี่น้อย-น้องเล็ก...พระเทพฯแย้มพระสรวลทรงควงพระกรประคองฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ขณะเสด็จพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

สายสัมพันธ์รักพี่น้อย-น้องเล็ก...พระเทพฯแย้มพระสรวลทรงควงพระกรประคองฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ขณะเสด็จพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

Publish 2017-10-26 20:46:26

จากกรณีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดําเนินจากพระที่นั่งทรงธรรมไปขึ้นพระเมรุมาศ โดยมี ๘ ตํารวจหลวง นายทหารราชองครักษ์เชิญธงชัยพระครุฑพ่าห์ ธงชัยราชกระบี่ยุทธ นําเสด็จ ทรงวางเครื่องราชสักการะพระบรมศพ ทหารกองเกียรติยศพระบรมศพเป่าแตรเดี่ยวสัญญาณนอน จบแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนดอกไม้จันทน์ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ชาวพนักงานประโคมกระทั่งมโหระทึก สังข์ แตรงอน แตรฝรั่ง ปี่ กลองชนะ และปี่พาทย์ กองเกียรติยศทหารบก ทหารเรือทหารอากาศ ถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี และยิงปืนเล็กยาว ๙ นัดพร้อมกันกับทหารปืนใหญ่ยิงปืนใหญ่ถวายพระเกียรติ ๒๑ นัดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จลงจากพระเมรุมาศไปประทับ ณ มุขหน้าพระที่นั่งทรงธรรม ทหารกองเกียรติยศพระบรมศพ ๓ เหล่าทัพ ที่ในราชวัติพระเมรุมาศเดินแถวกลับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระราชาคณะ พระบรมวงศ์ พระประมุข ประมุข พระราชวงศ์และผู้แทนรัฐบาลต่างประเทศ ประธานองคมนตรี นายกรัฐมนตรี องคมนตรี อดีตนายกรัฐมนตรี ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี คณะทูตานุทูต ผู้นําศาสนา ขึ้นถวายพระเพลิงพระบรมศพ


หลังจากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปฏิสันถารกับพระประมุข พระราชวงศ์ และผู้แทนรัฐบาลต่างประเทศ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดําเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งด้านหลังพระที่นั่งทรงธรรมเสด็จพระราชดําเนินกลับ ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีข้าราชการ ทหาร ตํารวจ พลเรือน ผู้มีตําแหน่งเฝ้าฯจะได้ขึ้นถวายพระเพลิงพระบรมศพตามลําดับ อย่างไรก็ตามระหว่างพระราชพิธีได้ปรากฏภาพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯแย้มพระสรวล ขณะทรงควงพระกรประคองสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ ด้วย

 

 

 

ขอบคุณภาพเฟซบุ๊ก : Army Worldwide News


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน