โปรดเกล้าฯ พล.อ.ต.ธนรัชฏ์ ทวีพันธุ์สานต์ ราชองครักษ์ ออกจากราชการ เหตุเพิกเฉยละเลยการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งความรับผิดชอบ

โปรดเกล้าฯ พล.อ.ต.ธนรัชฏ์ ทวีพันธุ์สานต์ ราชองครักษ์ ออกจากราชการ เหตุเพิกเฉยละเลยการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งความรับผิดชอบ

Publish 2017-11-04 08:35:37

จากกรณีประกาศราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศให้นายทหารสัญญาบัตรออกจากราชการ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรออกจากราชการอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ประกอบมาตรา ๔ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายทหารสัญญาบัตรออกจากราชการ จํานวน ๑ นาย ดังนี้


พลอากาศตรี ธนรัชฏ์ ทวีพันธุ์สานต์ ตําแหน่ง ราชองครักษ์ประจํา กรมราชองครักษ์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ออกจากราชการ เนื่องจากเพิกเฉยละเลยการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งที่ตนเองรับผิดชอบ คงเป็นนายทหารนอกราชการ รับบําเหน็จบํานาญ สังกัด กระทรวงกลาโหม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบันติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ศิริพงษ์ หนูแก้ว

ติดตามข่าวอื่นๆ