น้อมนำ..วันพระ "หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต" เมตตาสอนเรื่องอานิสงส์ของศีลห้าด้วยลายมือท่านเอง..ปฏิบัติเป็นประจำ บุญกุศลสูงยิ่ง..

Publish 2017-11-11 09:51:48ข้อธรรมะที่องค์หลวงปู่มั่นเขียนด้วยลายมือของท่านเอง

จากหนังสือ "ขันธะวิมุติสะมังคีธรรมะ"

         คำว่า ศีล ได้แก่สภาพเช่นไร ศีลอย่างแท้จริงเป็นไปด้วยความมีสติ รู้สิ่งที่ควรหรือไม่ควร ระวังการระบายออกทางทวารทั้งสาม คอยบังคับกาย วาจา ใจ ให้เป็นไปในขอบเขตของศีลที่เป็นสถาพปกติ ศีลที่เกิดจากการรักษามีสภาพปกติไม่คะนองทางกาย วาจา ใจ ให้เป็นที่เกลียด นอกจากความปกติงดงามทางกาย วาจา ของผู้มีศีล ว่าเป็นศีลเป็นธรรม เราควรรักษาศีล ๕

หลวงปู่มั่น          ๑.สิ่งมีชีวิต เป็นสิ่งที่มีคุณค่า จึงไม่ควรเบียดเบียนข่มเหงและทำลายคุณค่าแห่งความเป็นอยู่ของเขาให้ตกไป

          ๒.สิ่งของของใคร ๆ ก็รักและสงวน ไม่ควรทำลาย ฉก ลัก ปล้น จี้เป็นต้น อันเป็นการทำลายสมบัติและทำลายจิตใจกัน

          ๓.ลูก หลาน สามี ภรรยาใคร ๆ ก็รักสงวนยิ่ง ไม่ปราถนาให้ใครมาอาจเอื้อมล่วงเกิน เป็นการทำลายจิตใจของผู้อื่นอย่างหนัก และเป็นบาปไม่มีประมาณ

          ๔.มุสา การโกหกพกลม เป็นสิ่งทำลายความเชื่อถือของผู้อื่นให้ขาดสะบั้นลงอย่างไม่มีดี แม้เดรัจฉานเขาก็ไม่พอใจคำหลอกลวง จึงไม่ควรโกหกหลอกลวงให้ผู้อื่นเสียหาย

           ๕.สุรา ยาเสพติด เป็นของมึนเมาและให้โทษ ดื่มเข้าไปย่อมทำให้คนดีๆ กลายเป็นคนบ้าได้ ลดคุณค่าลงโดยลำดับ ผู้ต้องการเป็นคนดีมีสติปกครองตัวอย่างมนุษย์ จึงไม่ควรดื่มสุราเครื่องทำลายสุภาพทางร่างกายและใจอย่างยิ่ง เป็นทำลายตัวเองและผู้อื่นได้ด้วยในขณะเดียวกันอานิสงส์ของศีล ๕ เมื่อรักษาได้

๑.ทำให้อายุยืน ปราศจากโรคภัยเบียดเบียน

๒.ทรัพย์สมบัติที่อยู่ในความปกครอง มีความปลอดภัยจากโจรผู้ร้ายมาราวีเบียดเบียนทำลาย

๓.ระหว่างลูก หลาน สามี ภรรยาอยู่ด้วยกันเป็นผาสุกไม่มีผู้คอยล่วงล้ำกล้ำกราย ต่างครองกันอยู่ด้วยความเป็นสุข

๔.พูดอะไรมีผู้เคารพเชื่อถือ คำพูดมีเสน่ห์เป็นที่จับใจ ไพเราะด้วยสัตย์ด้วยศีล

๕.เป็นผู้มีสติปัญญาดีและเฉลียวฉลาด ไม่หลงหน้าหลงหลัง จับโน่นชนนี่เหมือนคนบ้าคนบอหาสติไม่ได้

       ผู้มีศีลเป็นผู้ปลูกและส่งเสริมสุขบนหัวใจคนและสัตว์ทั่วโลกให้มีแต่ความอบอุ่น ไม่เป็นที่ระแวงสงสัย ผู้ไม่มีศีลเป็นผู้ทำลายหัวใจคนและสัตว์ให้ได้รับความทุกข์เดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า

ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของภาพ และที่มาเนื้อหาข้อมูลมา ณ ที่นี้

จากหนังสือขันธะวิมุติสะมังคีธรรมะ โดย หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

เผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานเรียบเรียงโดย

ศักดิ์ศรี บุญรังศรี