"ช็อปช่วยชาติ" หรือ "ช็อปช่วยใคร" คนหัวหมอ รับซื้อใบกำกับภาษีหวังใช้ลดหย่อนให้ตัวเอง คอรัปชั่นกันทุกระดับ!!

Publish 2017-11-15 13:36:18เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เพจเฟซบุ๊ก TaxBugnoms ได้เผยแพร่รูปภาพที่มีคนโพสต์ไปยังกลุ่มเฟซบุ๊กแห่งหนึ่งเพื่อประกาศว่า ตนเองต้องการที่จะซื้อใบกำกับภาษี จำนวน 15,000 บาท 2 ใบ ซื้อใบละ 200 บาท สำหรับคนที่มีแผนจะซื้อของอยู่แล้ว แต่ไม่ได้ใช้ลดหย่อนภาษี สามารถนำมาขายต่อให้ตนได้ 
 

 จากกรณีที่รัฐบาลได้ออกมาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2560 หรือมาตรการ "ช็อปช่วยชาติ" กำหนดให้มีการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับผู้มีเงินได้ที่เป็นบุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ในระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2560 ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท 
 

ผู้มีเงินได้ต้องซื้อสินค้าหรือรับบริการและชำระราคาค่าสินค้าหรือค่าบริการในช่วงเวลาดังกล่าวและต้องมีหลักฐานการซื้อสินค้าหรือรับบริการเป็นใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร การซื้อสินค้าหรือรับบริการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องเป็นการซื้อสินค้าเพื่อใช้ในประเทศหรือบริการเพื่อใช้ในประเทศเท่านั้น และต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 แต่สินค้านั้น ไม่รวมถึงการซื้อสุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ น้ ามัน ก๊าซส าหรับเติมยานพาหนะ และการบริการนั้นไม่รวมถึงการจ่ายค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์การจ่ายค่าที่พักในโรงแรมให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด
 

 

 

ข้อมูลจาก : facebook.TaxBugnoms , มาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2560เรียบเรียงโดย

สุริยวงศ์ หิรัญเตโช