“สีพระราชนิยม” สีจีวรพระที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงพระราชทานแก่พระสงฆ์ที่ได้รับฎีกาเข้าวัง เพื่อกุศโลบายของความเป็นระเบียบเรียบร้อย

Publish 2017-12-06 14:18:38 สีพระราชนิยม สีที่มีกุศโลบายในอดีต
จีวรของพระภิกษุนั้นมีมากมายหลายสีอย่างที่เราได้เห็น ไม่ว่าจะเป็นสีกรัก สีฝาด สีแก่นขนุน สีส้ม แต่ในอดีต  ราวๆปี ๒๔๙๙ ได้มีพระราชดำริให้พระภิกษุสงฆ์ ได้ครองผ้าไตรจีวรที่มีเหมือนกันเวลาที่จะมางานทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวาระต่างๆในพระราชวัง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๙ ทรงมีพระราชศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนา ทรงมีพระราชดำริให้พระภิกษุสงฆ์ ครองผ้าไตรจีวรที่มีสีเหมือนกัน เพื่อความเรียบร้อยงดงาม จึงได้ทรงนำผ้าสีต่างๆ มาถวาย และมีพระราชปุจฉากับพระมหาเถระ จนได้ผ้ามีสีที่ถูกต้อง ไม่ผิดพระวินัย เป็นที่พอพระราชหฤทัยแล้ว จึงโปรดให้เจ้าพนักงานในพระองค์ จัดผ้าไตรจีวรสีตามพระราชดำริ พระราชทานถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ในงานทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวาระต่างๆ ซึ่งพระภิกษุสงฆ์เมื่อรับพระราชทานถวายแล้ว ได้ครองจีวรสีดังกล่าว ฉลองพระราชศรัทธามาโดยลำดับ ผ้าไตรจีวรที่พระราชทานถวายนั้น ทราบกันในนามว่า ‘จีวรสีพระราชนิยม‘ 

เมื่อครั้งที่ยังอยู่สนองรับใช้งานนั้น ได้เคยทูลถามว่า ตอนเข้าวังทำไมจึงต้องเปลี่ยนสีจีวร
คำตอบคือ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ต่อหน้าพระพักตร์พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ และเจ้านายทุกพระองค์
นอกนั้นแล้ว พระสงฆ์ใคร่ห่มจีวรใดก็ห่ม เพราะพระสงฆ์ ไม่ได้มีปัจจัยในการหาซื้อจีวรนุ่งห่มได้เอง ต้องรอให้ญาติโยมมาถวาย
พระสงฆ์ทุกรูปทั่วประเทศ มิได้รับพระราชทานผ้าจีวร ก็คงเพียงพระสงฆ์ผู้ที่ได้รับฎีกาเข้าวังเท่านั้น ฉะนั้นสีใดที่มีใช้กันก็คงยังใช้กันอยู่ตามในสมัยรัชกาลที่ ๙ เว้นเพียงเข้าวัง และงานพระราชพิธี จึงเป็นจีวรสีพระราชนิยม

ที่มา FB : เพจป๊อปวัดบวร
 เรียบเรียงโดย

กิตติ จิตรพรหม