กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่มุกดาหาร ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

Publish 2017-12-07 23:16:59วันที่ 6 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการในพัฒนาศักยภาพในกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม(วทน.) รวมถึงให้เกิดการบูรณาการระหว่างโครงการกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค โดยมี นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดงาน  ภายในงานมีการบรรยายพิเศษเรื่อง ทิศทางและแนวนโยบายเพื่อ OTOP และ SMEs ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ และแนะนำโครงการ “ การยกระดับ OTOPด้วย วทน .” ปี 2561 และกล่าวต้อนรับ โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร โดยผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร ยโสธร อำนาจเจริญ นครพนม และกาฬสินธุ์ รวมทั้งผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานเกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด พาณิชย์จังหวัด และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) ประมาณ 500 คนนางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนา การนำผลงานวิจัยและพัฒนา ด้าน วทน. ที่เหมาะสมไปใช้ประโยชน์ผ่านกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้กับผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs เพื่อพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม และมีศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาด จากความพร้อมทั้งในเรื่องเทคโนโลยีการผลิตและควบคุมคุณภาพสินค้า OTOP และ SMEs ในกลุ่มต่างๆ ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ของใช้-ของประดับตกแต่งและของที่ระลึก ทั้งระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ดังนั้น การทราบความต้องการของผู้ประกอบการจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในการแก้ปัญหาให้ตรงจุด การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการจึงเป็นช่องทางหนึ่งที่จะทราบปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการ ทั้งด้านกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม จากนั้นก็จะนำไปสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้ การให้คำปรึกษาเชิงลึกเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน นอกจากนี้ วศ. ยังมีความพร้อมที่จะร่วมมือการทำงานกับทุกภาคส่วนเพื่อการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรและปัจจัยการผลิตของพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนากลุ่มและเครือข่ายแบบครบวงจรซึ่งกิจกรรมการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ ครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกำหนดจัดทั้งหมด 3 ครั้งทั่วประเทศ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการดำเนินงานตามทิศทางแนวนโยบาย ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและของกรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อชี้แนวทางในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ที่จะสามารถสร้างความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ ตามยุทธศาสตร์การยกระดับและพัฒนามาตรฐานสินค้าชุมชนของกลุ่มจังหวัดเป้าหมาย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะการเกษตรข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา และการต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่า ที่จะนำไปสู่การเป็นประตูทางค้าการลงทุนเชื่อมโยงอาเซียนสู่สากล ตลอดจนการสนับสนุนการท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง พัฒนาเมืองและชุมชน มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน  สำหรับการจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการโอทอป และ SMEs เพื่อสร้างความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ ครั้งนี้ ประกอบด้วย การบรรยายและเสวนา การให้คำปรึกษาเชิงลึกเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา OTOP การเปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป และนิทรรศการแสดงผลงานการนำ วทน. ไปยกระดับคุณภาพสินค้าในแบบต่างๆต่อไป..

พนิตตา สุขเกษม   สำนักข่าวทีนิวส์  จังหวัดมุกดาหาร


HASTAG : OTOP   SME   มุกดาหาร   งาน