อีสานโพล ชี้ชัด !!! ตูน บอดี้สแลม เตรียมคว้ารางวัล "บุคคลแห่งปี 2560" !!! เชื่อมั่นในการพยากรณ์สูงถึง 99%

Publish 2017-12-23 14:04:16เป็นไปตามที่คาดหมายสำหรับใครหลายๆคน เมื่อศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ อีสานโพล ได้เผยถึงผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “รางวัลแห่งปีของคนอีสานปี 2560” โดยการสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของคนอีสานเกี่ยวกับบุคคล องค์กร และผลงานที่มีความโดดเด่นที่สุดแห่งปี ในสาขาต่างๆรวมทั้งหมด 13 รางวัลทำการสำรวจระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม และ14-17 ธันวาคม 2560 จากกลุ่มตัวอย่าง 2,548 ราย อายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายตามสัดส่วนและโครงสร้างประชากรในเขตพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด พบว่า นักเคลื่อนไหวเพื่อสังคม/NGO แห่งปี ได้แก่ อาทิวราห์ คงมาลัย ร้อยละ 28.7 , บิณฑ์บรรลือฤทธิ์ ร้อยละ9.8 และปวีณา หงสกุล ร้อยละ 6.6

สำหรับข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง มีความเชื่อมั่นในการพยากรณ์ 99% และคลาดเคลื่อนได้บวกลบ3% ประกอบด้วยเพศหญิง ร้อยละ 52.9 เพศชายร้อยละ 47.1ส่วนใหญ่อายุ 36-45 ปี ร้อยละ 33.5 รองลงมาร้อยละ 27.7 อายุ 26-35 ปี ร้อยละ 16.4 มีอายุ 46-55 ปีร้อยละ 18.1 อายุ 46-55 ปีร้อยละ 10.3 อายุ 18-25 ปี และอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 6.8

ส่วนระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา/ต่ำกว่าร้อยละ 23.3รองลงมาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 23.2ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 22.4 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ระดับปวช. ร้อยละ 16.7อนุปริญญา/ปวส. ร้อยละ 10.3และสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 4.2

ด้านอาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 38.6รองลงมารับจ้างทั่วไป/ใช้แรงงาน ร้อยละ 15.9ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 12.4พนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 10.8 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 10.6นักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 5.1 พ่อบ้าน/แม่บ้าน ร้อยละ 4.8 และ อื่นๆ ร้อยละ 1.8

ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ที่ 5,001-10,000 บาทร้อยละ 30.0 รองลงมามีรายได้อยู่ระหว่าง 10,001-15,000 บาทร้อยละ21.0รายได้ไม่เกิน 5,000 บาทร้อยละ 20.3มีรายได้ 15,001-20,000 บาทร้อยละ 15.1 รายได้ 20,001-40,000 ร้อยละ 11.6 และรายได้มากกว่า 40,001 บาทขึ้นไปร้อยละ 1.9ซึ่งต้องบอกว่า อาทิวราห์ คงมาลัย หรือ ตูน บอดี้สแลม มีค่าเฉลี่ยสูงถึง ร้อยละ 28.7 ซึ่งถือว่าเยอะมากจากที่เคยก่อตั้งโพลมา มีความเชื่อมั่นในการพยากรณ์ 99% ซึ่งทำให้รู้ว่า คนส่วนใหญ่เชื่อมั่นอย่างมากว่า ตูน ต้องได้รับรางวัลบุคคลแห่งปีแน่นอน เพราะสิ่งที่เขากำลังทำมันวิเศษมากสำหรับทุกคนตั้งแต่เคยเห็นมา

อ้างอิงข้อมูลจาก - ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสานเรียบเรียงโดย

ปิยะนัย เกตุทอง