โครงการสานต่อที่พ่อทำ โครงการที่ได้รับความนิยม มามากกว่า 3 ปี

Publish 2017-12-26 00:31:34พล.อ.พัชรพงศ์ อินทรสุวรรณ และคณะ เข้าพบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายกอบศักดิ์   ภูตระกูล เพื่อเสนอผลงานผลิตภัณฑ์ชุมชนจากทั่วประเทศ เพื่อให้รัฐบาลสนับสนุนการต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีความยั่งยืน  

 

วันนี้ (21 ธันวาคม 2560) เวลา 11.00 น. ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก พัชรพงษ์ อินทรสุวรรณ ประธานโครงการสานต่อที่พ่อทำ พร้อมคณะ เข้าพบนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี   โอกาสนี้ พลเอก พัชรพงษ์ อินทรสุวรรณ ได้รายงานให้ทราบถึงโครงการสานต่อที่พ่อทำซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมากว่า 3 ปีแล้ว โดยเน้นสานต่อโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 เพื่อช่วยเหลือและแนะนำประชาชนให้รู้จักนำผลผลิตในท้องถิ่นของตนเองมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ หรือแม้แต่ผลิตภัณฑ์บางชนิดที่ไม่มีค่า เช่น ทุเรียนหนอน ที่มักจะมีหนอนมาเจาะผลทุเรียน

 

 แต่ไม่โดนส่วนเนื้อทุเรียนก็ตาม แล้วนำไปพัฒนาใส่บรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า นั้น ปรากฎว่า ส่งผลให้ประชาชนมีรายได้เป็นกอบเป็นกำนอกจากนี้ กาแฟที่ชาวอาข่าผลิตในรูปแบบเมล็ดกาแฟคั่ว ก็ได้รับความนิยมอย่างมากจนมีการวางจำหน่ายในเครือสินค้าของซีพีและ ปตท. ด้วยนั้น ส่งผลให้ชาวไทยภูเขาอาข่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น   จากนั้น รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวตอบว่า ขอบคุณที่ท่านพลเอก พัชรพงษ์ อินทรสุวรรณ และคณะได้ดำเนินการสานต่อโครงการพระราชดำริ มาโดยสม่ำเสมอ ซึ่งรัฐบาลยินดีให้การสนับสนุนเพื่อต่อยอดการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นรูปธรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าด้านเศรษฐกิจแก่ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ จะได้นัดหมายมาประชุมปรึกษาหารือกันอีกครั้ง โดยให้ สสว.และ วช. มามีบทบาทเป็นพี่เลี้ยงในการขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์เพื่อสามารถก้าวสู่ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ

 โดยดำเนินการพัฒนาทั้งด้านการผลิต ด้านการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ด้านการออกแบบรูปแบบผลิตภัณฑ์ และการตลาดทั้งในรูปแบบออนไลน์ และ E-commerce สามารถก้าวสู่กระบวนการการค้าเพื่อสังคม โดยยึดถือประโยชน์ของทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อแบ่งปันผลประโยชน์อย่างลงตัวและเหมาะสม ถือได้ว่าเป็นการจุดประกาย Amazing Thai Taste ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

 เรียบเรียงโดย

ปัฐพงษ์ สถาวรสมิต