วัดดังสร้างหน้าบันศาลาการเปรียญเป็นอนุสติการใช้ชีวิตตั้งแต่เกิดไปจนตาย ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในศีลในธรรมจะทำให้ชีวิตมีความสุข (คลิป)

Publish 2018-01-17 17:32:03วันที่ 17 ม.ค. 61  หน้าบันศาลาการเปรียญ เป็นปริศนาธรรม  การใช้ชีวิตตั้งแต่เกิดไปจนตาย ตามคำสอนของพระพุทธเจ้า อยู่ในศีลในธรรมจะทำให้ชีวิตมีความสุข ที่วัดสามประชุมราษฎร์บูรณะ ตำบลบางระกำ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง สร้างหน้าบันศาลาการเปรียญสามมุขปริศนาธรรม  เป็นรูปปั้นของมนุษย์ในวัยต่าง ๆ  เป็นสัจธรรมในการสอนชีวิต เพื่อเตือนสติชาวบ้านให้อยู่ในศีลในธรรมโดยเป็นรูปปั้นของคนตั้งแต่เกิดในวัยต่างๆจนกระทั้งตายลงไป  เป็นไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้า  ถ้าคนเราทุกคนทำดีแล้วชีวิตก็จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ซึ่งอยู่ในหลักของศีล 5 ตั้งแต่เกิดจนตายด้าน พระสนิท  รัตรโชโต  อายุ 57 ปี  พระลูกวัด  กล่าวว่า  วัดสามประชุมราษฎร์บูรณะ เป็นวัดเก่าแก่ สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย แต่เดิมชาวบ้านเรียกว่าวัดสามเรือน อยู่ติดกับแม่น้ำน้อยและแม่น้ำเจ้าพระยา ส่วนศาลาการเปรียญของทางวัด มีอายุกว่า 100 ปี   เป็นปริศนาธรรม ที่สร้าง ไว้เพื่อเป็นอนุสติแก่คนรุ่นหลัง ว่าความเป็นอยู่ของคนแต่ละวัยมีความแตกต่างกันไป วัยต้นปฐมวัยอยู่อย่างเด็ก ถ้าได้รับการอบรมมาดีก็ไปในทางที่ดี คนในศาสนาพุทธต้องได้รับการอบรมสั่งสอนและได้รับความอบอุ่นจากครอบครัวที่ดี

 

 พอถึงวัยเจริญพันธุ์เข้าสู่โรงเรียนถูกอบรมมาดีได้รับการศึกษาดี ครูบาอาจารย์ดีก็จะเจริญไปในทางที่ดี อยู่ในศีลธรรมอันดี ขึ้นวัยปกครองก็จะสามารถปกครองบ้านเมืองจะนำพาให้บุคคลรุ่นหลังๆไปในทางที่ดีต่อไปได้ และให้ประพฤติอยู่ในกฎเกณฑ์ของศาสนาที่ดีอยู่ในศีลธรรมอันดี อายุมากขึ้นในช่วงปัจฉิมวัยก็จะอยู่ในขั้นที่จะสั่งสอนคนรุ่นหลังได้ต่อไปอีกให้เป็นคนที่ดี ไม่บกพร่องในหน้าที่การงาน ถ้าคนเราทุกคนทำดีแล้วบ้านเมืองก็จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข อยู่ในหลักของศีล 5 เราก็จะอยู่อย่างสุขสบาย เราทำดีไว้คนรุ่นหลังต่อไป

กนกศักดิ์ แสงตระการ   สำนักข่าวทีนิวส์   จ.อ่างทอง